E kabo si oju ewe ede Yorùbá ti www.GotQuestions.org!


Idahun fun awon ibere lati inu Bibeli

Awari fun GotQuestions.org Yorùbá

A toro gafara, e ma se binu a ko le gba ibere ti a bere ni ede Yoruba lasi ko yi. To ba le ko ati ka ede oyinbo, fi ibere re ranse si - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Awon oju ewe ti Yorùbá ni a ko si isale yi.
Iroyin ayo

Se o ti ni iye ainipekun?

Bawo ni mo se le ri idariji gba lati odo Olorun?

Kini igbese igbala?

Se Jesu nikan ni ona naa si orun?

Ki ni adura elese?

Kini kristiani?

Ba wo ni mo sele mo wipe emi yi o los i orun nigbati mo ba ku?

Ki ni itumo pe ki a gba Jesu Kristi gege bi olugbala wa?

Kini a n pe ni eni atubi ninu Kristi?

Ba wo ni mo sele je olododo ninu Oluwa?

Kini awon ofin emi merin naa?

Kini igbala ona awon ara Romu?

Esin wo lo to si mi?

Nje ajinde wa leyin Iku?

Mo sese fi igbagbo mi sinu Jesu ... Leyin naa?


Awon ibere to se pataki

Tani Jesu Kristi?

Nje Oluwa wa laye? Nje oohun kan wa lati mo wipe Oluwa wa?

Nje Jesu ni Olorun? Nje Jesu wipe ohun ni Olorun?

Kini esin kristiani ati wipe kini awon kristiani gbagbo?

Nje Oluwa mbe? Ba wo ni mo sele mo wipe Oluwa Mbe?

Kini Oriki Olorun? Nje ba wo ni Olorun se ri?

Nje Bibeli je oro Olorun ni toto?

Kini itumo ile aye yi?

Bawo ni mo sele mo ti ohun ti Oluwa fe fun mi? Kini Bibeli so nipa mimo ohun ti Oluwa fe?

Tani Emi Mimo naa?

Nje igbala nipa igbagbo, tabi igbagbo pelu ise?

Nje awon Kristiani lati tele ofin Majemu?

Nje ipase Kristi wa ninu Bibeli?

Bawo ni mo sele ni igbala ninu igbesi aye kristiani mi?

Ki ni o de ti emi o se le pa ara mi?


Awon ibere ti a man n bere lore lore

Ti iwo ba ti ni igbala, nje igbala ayeraye ni?

Kini yio sele lehin iku?

Nje igbala ayeraye wa ninu Bibeli?

Kini Kristiani mo nipa ipara eni? Kini Bibeli so nipa pipa ara eni?

Nje o ye ki ababirin je alufa / oluso-aguntan? Kini Bibeli so nipa obinrin gege bi iranse?

Kini Bibeli so nipa eya igbeyawo?

Kini pataki irubomi Kristiani?

Kini Bibeli so nipa Metalokan?

Kini Bibeli so nipa eyi? Iru ipo wo ni enia le wa lati fe elomiran leyin igba ti o ko ekeji re sile?

Kini Bibeli so nipa idamewa Kristiani?

Kini Bibeli so nipa ibaraasun siwaju igbeyawo?

Kini Bibeli so nipa oti mimu/ waini? Nje ese ni fun kristiani lati mu oti/tabi waini?

Ibo ni Jesu wa ni ojo meta larin iku ati ajinde?

Kini Bibeli so nipa tete-tita? Nje tete-tita je ese?

Kini ebun ede miran soro? Nje ebun ede yi wa fun wa lode oni? Kini adura ede miran soro?

Kini Bibeli so nipa eranko bi alangba yi? Nje eranko nla atijo yi wa ninu Bibeli?

Kini Bibeli so nipa Isami ara / ebu?

Nje eranko / ma n lo si orun? Nje eranko / ni emi?

Tani iyawo Kaini? Nje iyawo Kaini je gege bi aburo re?

Kini Bibeli so nipa eyi? Nje eyi je ese?

Ibalopo- Nje o je ese gege bi Bibeli?


Idahun fun awon ibere lati inu Bibeli