Iroyin ayo


Se o ti ni iye ainipekun?

Bawo ni mo se le ri idariji gba lati odo Olorun?

Kini igbese igbala?

Se Jesu nikan ni ona naa si orun?

Ki ni adura elese?

Kini kristiani?

Ba wo ni mo sele mo wipe emi yi o los i orun nigbati mo ba ku?

Ki ni itumo pe ki a gba Jesu Kristi gege bi olugbala wa?

Kini a n pe ni eni atubi ninu Kristi?

Ba wo ni mo sele je olododo ninu Oluwa?

Kini awon ofin emi merin naa?

Kini igbala ona awon ara Romu?

Esin wo lo to si mi?

Nje ajinde wa leyin Iku?

Mo sese fi igbagbo mi sinu Jesu ... Leyin naa?


Iroyin ayo