యేసు దేవుడేనా? యేసు తాను దేవుడనని ఎప్పుడైనా అన్నాడా?


ప్రశ్న: యేసు దేవుడేనా? యేసు తాను దేవుడనని ఎప్పుడైనా అన్నాడా?

జవాబు:
“నేను దేవుడను” అను ఖచ్చితమైన మాటలను యేసు చెప్పినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంధంలో ఎక్కడా నమోదు చేయబడలేదు. అలాగంటే, ఆయన దేవుడను కానని చెప్పినట్లుగా కాదు. ఉదాహరణకు యోహాను 10:30లో యేసు పలికిన మాటలను తీసుకోండి, “నేనును తండ్రియును ఏకమైయున్నాము.” ఆయన చెప్పిన ఈ మాటకు ఆయన స్పందనను తీసుకుంటే ఆయన దేవుడనని చెప్తున్నట్లుగా ఉంది. ఈ కారణము చేతనే అక్కడివారు ఆయనను రాళ్ళతో కొట్టుటకు సిద్ధమయ్యారు “...నీవు మనుష్యుడవై యుండి దేవుడనని చెప్పుకొనుచున్నావు” అన్నారు (యోహాను 10:33). యేసు ఏమి చేపున్నాడో యూదులు ఖచ్చితంగా అర్ధం చేసుకున్నారు – తను దేవుడనని. దేవునిగా ఆయన చెప్పుకొనుటను ఆయన విస్మరించలేదు. “నేనును తండ్రియును ఏకమైయున్నాము” అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన మరియు తండ్రి ఇద్దరు ఒకే స్వభావము మరియు మూలమును కలిగియున్నారని ఆయన అర్ధము. యోహాను 8:58లో ఇంకొక ఉదాహరణ ఉంది. యేసు చెప్పాడు “అబ్రాహాము పుట్టక మునుపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను!” ఈ వాక్యమును విన్న యూదుల యొక్క స్పందన ఏమంటే దేవదూషణ చేయుచున్నాడని, మోషే ధర్మశాస్త్రము వారిని నిర్దేశించినట్లుగా ఆయనను చంపుటకు (లేవీయ. 24:15) రాళ్ళు తీసుకొనబోయారు.

యేసు యొక్క దైవత్వమును యోహాను పునరుద్ఘాటిస్తున్నాడు: “వాక్యమే దేవుడైయుండెను” మరియు “వాక్యము శరీరధారి యాయెను” (యోహాను 1:1, 14). యేసు శరీరములో ఉన్న దేవుడని ఈ వచనములు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి. అపొస్తలుల కార్యములు 20:28లో “దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు ... జాగ్రత్తగా ఉండుడి” అని చదువుతాం. సంఘమును – దేవుని సంఘమును – తన స్వరక్తమిచ్చి కొన్నది ఎవరు? యేసు క్రీస్తు. అపొస్తలుల కార్యములు 20:28 దేవుడు సంఘమును తాన సొంత రక్తము ఇచ్చి కొన్నాడని చెప్తుంది. కాబట్టి యేసు దేవుడే!

శిష్యుడైన తోమా యేసును గూర్చి చెప్పాడు, “నా ప్రభువా మరియు నా దేవా” అని (యోహాను 20:28). యేసు ఆయనను సరిచేయలేదు. తీతుకు 2:13 మన దేవుడును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు రాకడ కొరకు కనిపెట్టమని ప్రోత్సహిస్తుంది (2 పేతురు 1:1 కూడా చూడండి). హెబ్రీ పత్రిక 1:8లో యేసును గూర్చి తండ్రి మాట్లాడుతూ, “తన కుమారుని గూర్చియైతే దేవా, నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచునది;నీ రాజదండము న్యాయార్థమయినది” అని అన్నాడు. తండ్రి యేసును “దేవా” అని సంబోధించడం యేసు నిజముగా దేవుడేనని సూచిస్తుంది.

ప్రకటన గ్రంధంలో దూత అపొస్తలుడైన యోహానును దేవుని మాత్రమే ఆరాధించమని ఉపదేశించింది (ప్రకటన 19:10). లేఖనములలో పలుమార్లు యేసు ఆరాధనను అందుకున్నాడు (మత్తయి 2:11, 14:33, 28:9, లూకా 24:52; యోహాను 9:38). ఆయనను ఆరాధించినందుకు ఎప్పుడు ప్రజలను ఆయన గద్దించలేదు. యేసు ఒకవేళ దేవుడు కాకపోతే, ఆయనను ఆరాధించవద్దని ప్రజలకు, అంటే ప్రకటన గ్రంధంలో ఆ దూత చెప్పినట్లుగానే, చెప్పేవాడు. యేసు దైవత్వమును గూర్చి వాదించి మాట్లాడే అనేక ఇతర వచనములు వాక్యభాగములు లేఖనాల్లో ఉన్నాయి.

యేసు తప్పకుండా దేవుడే అయి ఉండవలసిన ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏమంటే ఒకవేళ ఆయన దేవుడు కాకపొతే, ఈ లోకపు పాపములను పరిహరించుటకు ఆయన చెల్లించిన క్రయధనము సరిపోయేది కాదు (1 యోహాను 2:2). సృష్టించబడిన వ్యక్తి, అంటే యేసు ఒకవేళ దేవుడు కాకుంటే ఇదే అయి ఉంటాడు, అనంతమైన దేవునికి పాపమును బట్టి చెల్లించవలసిన అనంతమైన క్రయధనమును చెల్లించలేడు. దేవుడు మాత్రమే లోకపు పాపములను మోసికొనగలడు (2 కొరింథీ. 5:21), మరణించి, పునరుత్ధానుడై లేచి, పాపము మరియు మరణముపై తన విజయాన్ని నిరూపించాడు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
యేసు దేవుడేనా? యేసు తాను దేవుడనని ఎప్పుడైనా అన్నాడా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి