సృష్టిని గూర్చి ప్రశ్నలు


సృష్టి Vs పరిణామం గూర్చి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?

తెలివైన రూపకల్పన సిద్ధాంతం అనగా ఏమిటి?

దేవునిలో విశ్వాసం మరియు విజ్ఞానము విరుద్ధమా?

భూమి యొక్క వయస్సు ఏమిటి? ఈ భూమి యొక్క వయస్సు ఎంత?

నోవహు జలప్రళయం ప్రపంచవ్యాప్తమ లేక స్థానికమా?

ఏదెను తోటలో దేవుడు ఎందుకు మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షమును పెట్టెను?


సృష్టిని గూర్చి ప్రశ్నలు