యేసుక్రీస్తుకు సంభంధించిన ప్రశ్నలుయేసుక్రీస్తుకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు

యేసుక్రీస్తు ఎవరు?

యేసు దేవుడా? యేసు ఎప్పుడైనా దేవుడని అన్నారా?

క్రీస్తు దైవత్వము లేఖనానుసారమా?

యేసు దేవుని కుమారుడు అనగా అర్థం ఏంటి?

యేసు నిజంగా ఉనికిలో ఉన్నాడా? యేసు చారిత్రలో నున్నాడనటానికి నిర్హేతుకమైన నిదర్శానాలున్నాయా?

కన్యక గర్భము ధరించుట ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యమైంది?

యేసుక్రీస్తు పునరుత్ధానము సత్యమేనా?

యేసు శుక్రవారమున సిలువవేయబడినారా?

యేసుక్రీస్తు మరణ పునరుత్ధాన మధ్యకాలాం నరకానికి వెళ్ళాడా?

యేసుక్రీస్తు తన మరణ పునరుత్థానల మధ్యనున్న మూడు రోజులలో ఎక్కడ గడిపాడు?
యేసుక్రీస్తుకు సంభంధించిన ప్రశ్నలు