యేసు క్రీస్తును గూర్చి ప్రశ్నలు


యేసు క్రీస్తు ఎవరు?

యేసు దేవుడేనా? యేసు తాను దేవుడనని ఎప్పుడైనా అన్నాడా?

క్రీస్తు దైవత్వం బైబిల్ అనుసారమైనదేనా?

యేసు దేవుని కుమారుడు అంటే అర్థం ఏమిటి?

యేసు నిజముగా జీవించెనా? యేసు క్రీస్తుకు ఏదైనా చారిత్రక రుజువు ఉందా?

కన్యగర్భములో జననం ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనది?

యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం నిజమా?

యేసు శుక్రవారమున సిలువవేయబడెనా?

ఆయన మరణం మరియు పునరుత్థానమునకు మధ్యలో యేసు నరకమునకు వెళ్లాడా?

తన మరణం మరియు పునరుత్థానమునకు మధ్య మూడు రోజులు యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడు?


యేసు క్రీస్తును గూర్చి ప్రశ్నలు