యేసు దేవుడైతే, ఆయన దేవుణ్ణి ఎలా ప్రార్థించగలడు? యేసు తనకు తాను ప్రార్థిస్తున్నాడా?


ప్రశ్న: యేసు దేవుడైతే, ఆయన దేవుణ్ణి ఎలా ప్రార్థించగలడు? యేసు తనకు తాను ప్రార్థిస్తున్నాడా?

జవాబు:
పరలోకంలో ఉన్న తన తండ్రిని ప్రార్థిస్తూ యేసును భూమిపై దేవుడిగా అర్థం చేసుకోవటానికి, యేసు తనను తాను మనిషి రూపాన్ని తీసుకునే ముందు శాశ్వతమైన తండ్రి మరియు శాశ్వతమైన కుమారుడు శాశ్వతమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నారని మనం గ్రహించాలి. దయచేసి యోహాను 5: 19-27, ముఖ్యంగా 23 వ వచనం చదవండి, అక్కడ తండ్రి కుమారుడిని పంపాడని యేసు బోధిస్తాడు (యోహాను 15:10 కూడా చూడండి). యేసు బెత్లెహేములో జన్మించినప్పుడు దేవుని కుమారుడు అవలేదు. ఆయన ఎప్పటినుంచో దేవుని కుమారుడు, ఇప్పటికీ దేవుని కుమారుడు, మరియు ఎల్లప్పుడూ దేవుని కుమారుడుగా ఉంటాడు.

మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను యెషయా 9: 6 చెబుతుంది. యేసు ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మతో పాటు త్రి-ఐక్యతలో భాగం. త్రి-ఐక్యత ఎల్లప్పుడూ ఉనికిలో ఉంది, తండ్రి దేవుడు, కుమారుడు దేవుడు మరియు ఆత్మ దేవుడు, ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాదు, ఒక దేవుడు ముగ్గురు వ్యక్తులుగా ఉన్నారు. యేసు తాను మరియు ఆయన తండ్రి ఒకటేనని బోధించాడు (యోహాను 10:30), అంటే ఆయన, ఆయని తండ్రి ఒకే పదార్ధం, ఒకే సారాంశం. తండ్రి, కుమారుడు మరియు ఆత్మ ముగ్గురు సహ-సమాన వ్యక్తులు. ఈ ముగ్గురికి శాశ్వతమైన సంబంధం ఉంది.

దేవుని శాశ్వతమైన కుమారుడైన యేసు పాపము చేయని మానవాళిని స్వయంగా స్వీకరించినప్పుడు, ఆయన తనకై సేవకుడి రూపాన్ని కూడా తీసుకున్నాడు, తన పరలోక మహిమను వదులుకున్నాడు (ఫిలిప్పీయులు 2: 5-11). దేవుని మనిషిగా, ఆయన తన తండ్రికి విధేయత నేర్చుకోవలసి వచ్చింది (హెబ్రీయులు 5: 8) ఆయన సాతాను చేత శోదించబడ్డాడు, మనుష్యులచే తప్పుడు ఆరోపణలు చేయబడ్డాడు, తన ప్రజలచే తిరస్కరించబడ్డాడు మరియు చివరికి సిలువ వేయబడ్డాడు. ఆయన తన స్వర్గపు తండ్రిని ప్రార్థించడం శక్తి కోసం అడగడం (యోహాను 11: 41-42) మరియు జ్ఞానం (మార్కు 1:35, 6:46). ఆయన ప్రార్థన యోహాను 17 లోని క్రీస్తు ప్రధాన యాజక ప్రార్థనలో సాక్ష్యంగా, తన తండ్రి విమోచన ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి తన తండ్రిపై ఆధారపడటాన్ని చూపించింది. ఆయన ప్రార్థన చివరికి తన తండ్రి చిత్తానికి లొంగిపోయాడని నిరూపించాడు, ఇది సిలువకు వెళ్ళడం మరియు మన దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు జరిమానా (మరణం) చెల్లించండి (మత్తయి 26: 31-46). వాస్తవానికి, ఆయన సమాధి నుండి శారీరకంగా లేచి, పాపానికి పశ్చాత్తాపపడి, రక్షకుడిగా ఆయనను విశ్వసించేవారికి క్షమ మరియు నిత్యజీవమును గెలుచుకున్నాడు.

కుమారుడైన దేవుడు ప్రార్థన చేయడం లేదా తండ్రి దేవునితో మాట్లాడటం వల్ల దేవునికి ఎటువంటి సమస్య లేదు. చెప్పినట్లుగా, క్రీస్తు మనిషి అవడానికి ముందే వారికి శాశ్వతమైన సంబంధం ఉంది. ఈ సంబంధం సువార్తలలో వివరించారు, కాబట్టి దేవుని కుమారుడు తన మానవాళిలో తన తండ్రి చిత్తాన్ని ఎలా నిర్వర్తించాడో మనం చూడవచ్చు మరియు అలా చేయడం ద్వారా, తన పిల్లల కోసం విముక్తిని కొనుగోలు చేసింది (యోహాను 6:38). క్రీస్తు తన స్వర్గపు తండ్రికి నిరంతరం సమర్పించడం అధికారం మరియు అతని ప్రార్థన జీవితం ద్వా

పరలోకంలో ఉన్న తన తండ్రిని ప్రార్థించేటప్పుడు యేసుక్రీస్తు భూమిపై తక్కువ దేవుడు కాదు. తన తండ్రి చిత్తాన్ని చేయటానికి పాపము చేయని మానవాళిలో కూడా ఒక ముఖ్యమైన ప్రార్థన జీవితం ఎలా అవసరమో ఆయన వర్ణిస్తున్నాడు. యేసు తండ్రిని ప్రార్థించడం త్రియేకములో ఆయన సంబంధానికి నిదర్శనం మరియు మనకు అవసరమైన బలం, జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన ద్వారా దేవునిపై ఆధారపడాలి. క్రీస్తు, దేవుని మనిషిగా, శక్తివంతమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి కాబట్టి, ఈ రోజు క్రీస్తు అనుచరుడు కూడా ఉండాలి.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
యేసు దేవుడైతే, ఆయన దేవుణ్ణి ఎలా ప్రార్థించగలడు? యేసు తనకు తాను ప్రార్థిస్తున్నాడా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి