యేసు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని అర్థం ఏమిటి?


ప్రశ్న: యేసు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని అర్థం ఏమిటి?

జవాబు:
యేసును యోహాను 1:29 మరియు యోహాను 1:36 లలో దేవుని గొర్రెపిల్ల అని పిలిచినప్పుడు, అది పాపానికి పరిపూర్ణమైన మరియు అంతిమ బలిగా ఆయనను సూచిస్తుంది. క్రీస్తు ఎవరో, ఆయన ఏమి చేసాడో అర్థం చేసుకోవటానికి, మనం పాత నిబంధనతో ప్రారంభించాలి, ఇందులో క్రీస్తు రాకడను “అపరాధ సమర్పణ” గా చెప్పవచ్చు (యెషయా 53:10). వాస్తవానికి, పాత నిబంధనలో దేవుడు స్థాపించిన మొత్తం త్యాగ వ్యవస్థ యేసుక్రీస్తు రాకకు వేదికగా నిలిచింది, ఆయన తన ప్రజల పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తంగా దేవుడు అందించే పరిపూర్ణ త్యాగం (రోమా 8: 3; హెబ్రీయులు 10).

యూదుల మత జీవితం మరియు బలి అర్పణ వ్యవస్థలో గొర్రెపిల్లల త్యాగం చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది. బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను యేసును “లోక పాపమును తీసే దేవుని గొర్రెపిల్ల” అని పిలిచినప్పుడు (యోహాను 1:29), ఆయన మాట విన్న యూదులు అనేక ముఖ్యమైన బలి అర్పణ త్యాగాలలో దేనినైనా ఒకటి వెంటనే ఆలోచించి ఉండవచ్చు. పస్కా విందు పండుగ సమయం చాలా దగ్గరలో ఉండటంతో, మొదటి ఆలోచన పస్కా గొర్రెపిల్లను బలి ఇవ్వవచ్చు. పస్కా విందు ప్రధాన యూదుల సెలవుదినాల్లో ఒకటి, ఈజిప్టులోని బానిసత్వం నుండి ఇశ్రాయేలీయులను దేవుడు విముక్తి చేసిన జ్ఞాపకార్థం ఒక వేడుక. వాస్తవానికి, పస్కా గొర్రెను చంపడం, ఇళ్ళను ఇంటి గుమ్మాలకు రక్తం వేయడం (నిర్గమకాండము 12: 11-13) క్రీస్తు సిలువపై ప్రాయశ్చిత్తం చేసే పని యొక్క అందమైన చిత్రం. ఆయన మరణించిన వారు ఆయన రక్తంతో కప్పబడి, (ఆధ్యాత్మిక) మరణ దేవదూత నుండి మనలను రక్షిస్తారు.

గొర్రెపిల్లలతో కూడిన మరో ముఖ్యమైన త్యాగం యెరూషలేములోని ఆలయంలో రోజువారీ బలి. ప్రతి ఉదయం మరియు సాయంత్రం, ప్రజల పాపాల కోసం ఆలయంలో ఒక గొర్రెపిల్లను బలి అర్పించారు (నిర్గమకాండము 29: 38-42). ఈ రోజువారీ త్యాగాలు, ఇతరుల మాదిరిగానే, ప్రజలను సిలువపై క్రీస్తు పరిపూర్ణ త్యాగం వైపు చూపించడమే. వాస్తవానికి, సిలువపై యేసు మరణించిన సమయం ఆలయంలో సాయంత్రం బలి ఇవ్వబడిన సమయానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో యూదులు, పాత నిబంధన ప్రవక్తలైన యిర్మీయా, యెషయాతో కూడా సుపరిచితులుగా ఉండేవారు, వారు “వధకు దారితీసిన గొర్రెపిల్లలాగా” తీసుకురాబడతారు. (యిర్మీయా 11:19; యెషయా 53: 7) మరియు ఆయన బాధలు మరియు త్యాగం ఇశ్రాయేలుకు విముక్తిని అందిస్తుంది. ఆ వ్యక్తి మరెవరో కాదు, “దేవుని గొర్రెపిల్ల” అయిన యేసుక్రీస్తు.

బలి అర్పణ వ్యవస్థ యొక్క ఆలోచన ఈ రోజు మనకు వింతగా అనిపించినప్పటికీ, చెల్లింపు లేదా తిరిగిస్థాపన అనే భావన ఇప్పటికీ మనం సులభంగా అర్థం చేసుకోగలిగేది. పాపపు వేతనం మరణం అని మనకు తెలుసు (రోమా 6:23) మరియు మన పాపం మనలను దేవుని నుండి వేరు చేస్తుంది. మనమందరం పాపులమని బైబిలు బోధిస్తుందని మనకు తెలుసు మరియు మనలో ఎవరూ దేవుని ముందు నీతిమంతులు కాదు (రోమా 3:23). మన పాపం వల్ల, మనం దేవుని నుండి విడిపోయాము, మనం ఆయన ముందు అపరాధభావంతో నిలుస్తాము. అందువల్ల, మనకు తనతో తాను రాజీపడటానికి ఒక మార్గాన్ని అందించినట్లయితే మనకు ఉన్న ఏకైక ఆశ ఏమిటంటే, తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును సిలువపై చనిపోయేలా పంపించడంలో ఆయన అదే చేశాడు. పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి ఆయనను నమ్మిన వారందరి పాపాలకు శిక్ష చెల్లించడానికి క్రీస్తు మరణించాడు.

సిలువపై ఆయన మరణం ద్వారా పాపానికి దేవుడు చేసిన సంపూర్ణ త్యాగం మరియు మూడు రోజుల తరువాత ఆయన పునరుత్థానం. మనం ఆయనను విశ్వసిస్తే ఇప్పుడు మనకు నిత్యజీవము లభిస్తుంది. 1 పేతురు 1: 18-21లో స్పష్టంగా ప్రకటించబడిన సువార్త యొక్క మహిమాన్వితమైన సువార్తలో భాగమే మన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం అనే అర్పణను దేవుడు స్వయంగా అందించాడు: “మీ పూర్వీకుల నుంచి పారంపర్యంగా వచ్చిన వ్యర్ధమైన జీవన విధానం నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని వెల ఇచ్చి విమోచించాడు. వెండి బంగారాల లాంటి అశాశ్వతమైన వస్తువులతో కాదు. అమూల్యమైన రక్తంతో, అంటే ఏ లోపం, కళంకం లేని గొర్రెపిల్ల లాంటి క్రీస్తు అమూల్య రక్తం ఇచ్చి, మిమ్మల్ని విమోచించాడు. విశ్వం ఉనికిలోకి రాక ముందే దేవుడు క్రీస్తుని నియమించాడు. అయితే ఈ చివరి రోజుల్లోనే దేవుడు ఆయన్ని మీకు ప్రత్యక్ష పరిచాడు. ఆయన ద్వారానే మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారు. దేవుడాయనను చనిపోయిన వారిలో నుంచి సజీవంగా లేపి ఆయనకు మహిమ ఇచ్చాడు. కాబట్టి మీ విశ్వాసం, ఆశాభావం దేవుని మీదే ఉన్నాయి. ”

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
యేసు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని అర్థం ఏమిటి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి