పాత నిబంధనలో క్రీస్తు రాక ప్రవచనం ఎక్కడ ప్రస్తావించటం జరిగింది?


ప్రశ్న: పాత నిబంధనలో క్రీస్తు రాక ప్రవచనం ఎక్కడ ప్రస్తావించటం జరిగింది?

జవాబు:
యేసుక్రీస్తు గురించి చాలా పాత నిబంధన ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది వ్యాఖ్యాతలు మెస్సియా ప్రవచనాల సంఖ్యను వందలలో ఉంచారు. ఈ క్రిందివి స్పష్టమైన, ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడతాయి.

యేసు జననం గురించి - యెషయా 7:14: “కాబట్టి ప్రభువు తానే ఒక సూచన మీకు చూపుతాడు. వినండి, కన్య గర్భం ధరించి కుమారుణ్ణి కని అతనికి ‘ఇమ్మానుయేలు’ అని పేరు పెడుతుంది.” యెషయా 9: 6: “ఎందుకంటే మన కోసం ఒక బిడ్డ పుట్టాడు. మనకు ఒక కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించడం జరిగింది. ఆయన భుజాల మీద పరిపాలన ఉంటుంది. ఆయనకు ఆశ్చర్యమైన ఆలోచనకర్త, శక్తిశాలి అయిన దేవుడు, శాశ్వతుడైన తండ్రి, శాంతిసమాధానాల అధిపతి అని పేరు. ” మీకా 5: 2: “బేత్లెహేము ఎఫ్రాతా, యూదావారి కుటుంబాల మధ్య నువ్వు చిన్న గ్రామమైనా నా కోసం ఇశ్రాయేలీయులను పాలించేవాడు నీలోనుంచి వస్తాడు. ఆయన పూర్వకాలం నుంచి, నిత్యం నుంచి ఉన్నవాడు.”

యేసు పరిచర్య మరియు మరణం గురించి - జెకర్యా 9: 9: “సీయోను నివాసులారా, సంతోషించండి. యెరూషలేము నివాసులారా, ఉల్లాసంగా ఉండండి. నీ రాజు నీతితో, రక్షణ తీసుకుని, దీనుడై, గాడిదను, గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు. ” కీర్తన 22: 16-18: “కుక్కలు నన్ను చుట్టుముట్టాయి, దుష్టులు గుంపుగూడి నన్ను ఆవరించారు. వాళ్ళు నా చేతులను నా పాదాలను పొడిచారు. నా ఎముకలన్నీ నేను లెక్కపెట్టగలను. వాళ్ళు నా వైపు తేరి చూస్తున్నారు. నా వస్త్రాలు పంచుకుంటున్నారు. నా అంగీ కోసం చీట్లు వేస్తున్నారు. ”

యేసు గురించిన స్పష్టమైన ప్రవచనం యెషయా 53 వ అధ్యాయం. యెషయా 53: 3-7 ప్రత్యేకించి నిస్సందేహంగా ఉంది: “ఆయన మనుష్యుల తృణీకారానికీ నిరాకరణకూ గురి అయ్యాడు. ఆయన విచారాలతో అస్తమానం బాధలతో నిండిపోయినవాడు. మన ముఖాలు ఆయనకు కనబడకుండా చేసుకున్నాం. ఆయన తృణీకారానికి గురి అయ్యాడు. ఆయనంటే మనకు లెక్కలేదు. అయితే ఆయన మన రోగాలను కచ్చితంగా భరించాడు. మన దుఖాలను మోశాడు. అయినా దేవుడు ఆయనను శిక్షించాడనీ దెబ్బ కొట్టి బాధించాడనీ మనం భావించుకున్నాం. కానీ ఆయన మన తిరుగుబాటు చేష్టల వలన గాయపడ్డాడు. మన పాపాలను బట్టి ఆయన్ని నలగగొట్టడం జరిగింది. మనకు శాంతి కలిగించే శిక్ష ఆయనమీద పడింది. ఆయన పొందిన గాయాల వలన మనం బాగుపడ్దాం. మనందరం గొర్రెలలాగా దారి తప్పాము. మనలో ప్రతివాడూ తనకిష్టమైన దారికి తొలగిపోయాము. యెహోవా మనందరి దోషాన్ని ఆయనమీద మోపాడు. ఆయన దుర్మార్గానికి గురి అయ్యాడు. బాధల పాలైనా అతడు నోరు తెరవలేదు. ”

9 వ అధ్యాయంలోని “70 వారాలు” జోస్యం, మెస్సీయ అయిన యేసు “నరికివేయబడతాడు” అని ఖచ్చితమైన తేదీని ఉహించాడు. యేసు భరించిన ఓటమిని యెషయా 50: 6 ఖచ్చితంగా వివరిస్తుంది. యేసు సిలువపై మరణించిన తరువాత సంభవించిన మెస్సీయను " పొడిచినడి " జెకర్యా 12:10 ఉహించింది. మరెన్నో ఉదాహరణలు ఇవ్వవచ్చు, కానీ ఇవి సరిపోతాయి. పాత నిబంధన యేసు మెస్సీయగా రావడాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రవచిస్తుంది.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
పాత నిబంధనలో క్రీస్తు రాక ప్రవచనం ఎక్కడ ప్రస్తావించటం జరిగింది?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి