యేసు అంత బాధను ఎందుకు అనుభవించాల్సి వచ్చింది?


ప్రశ్న: యేసు అంత బాధను ఎందుకు అనుభవించాల్సి వచ్చింది?

జవాబు:
యేసు తన శ్రమలు, హింస మరియు సిలువ వేయడం అంతటా తీవ్రంగా బాధపడ్డాడు (మత్తయి 27; మార్కు 15; లూకా 23; యోహాను19). ఆయన బాధ శారీరకమైనది: యెషయా 52:14 ఇలా ప్రకటిస్తుంది, " అతని రూపం, మిగతా ఏ వ్యక్తి రూపం కన్నా వికారంగా ఉంది. ఆ విధంగా ఆయన మనిషిలాగానే లేడు. నిన్ను చూచి చాలామంది నిర్ఘాంతపోయారు." ఆయన బాధ భావోద్వేగంగా ఉంది: “శిష్యులందరూ అతన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయారు” (మత్తయి 26:56). ఆయన బాధ ఆధ్యాత్మికం: “పాపం లేనివారిని దేవుడు మన కొరకు పాపంగా చేసాడు” (2 కొరింథీయులు 5:21). ప్రపంచం మొత్తం చేసిన పాపాల బరువు యేసుపై ఉంది (1 యోహాను 2: 2). “నా దేవా, నా దేవా, మీరు నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టారు?” అని యేసు కేకలు వేయడానికి పాపం కారణమైంది. (మత్తయి 27:46). యేసు చేసిన క్రూరమైన శారీరక బాధలు మన పాపాల అపరాధాన్ని భరించవలసి రావడం మరియు మన శిక్షను చెల్లించడానికి చనిపోవడం (రోమా 5: 8).

యేసు బాధను యెషయా ముందుగా ప్రవచించాడు: “ఆయన మనుష్యుల తృణీకారానికీ నిరాకరణకూ గురి అయ్యాడు. ఆయన విచారాలతో అస్తమానం బాధలతో నిండిపోయినవాడు. మన ముఖాలు ఆయనకు కనబడకుండా చేసుకున్నాం. ఆయన తృణీకారానికి గురి అయ్యాడు. ఆయనంటే మనకు లెక్కలేదు కానీ ఆయన మన తిరుగుబాటు చేష్టల వలన గాయపడ్డాడు. మన పాపాలను బట్టి ఆయన్ని నలగగొట్టడం జరిగింది. మనకు శాంతి కలిగించే శిక్ష ఆయనమీద పడింది. ఆయన పొందిన గాయాల వలన మనం బాగుపడ్దాం ”(యెషయా 53: 3, 5). ఈ భాగం యేసు బాధకు కారణాన్ని తెలుపుతుంది: “మన అతిక్రమణలకు,” మన వైద్యం కోసం, మరియు మనకు శాంతిని కలిగించడానికి.

యేసు తన శిష్యులతో తన బాధ నిశ్చయంగా చెప్పాడు: “మనుష్య కుమారుడు ఎన్నో హింసల పాలవుతాడు. యూదు పెద్దలూ, ప్రధాన యాజకులూ, ధర్మ శాస్త్ర పండితులూ ఆయనను తిరస్కరిస్తారు. ఆయనను చంపుతారు. ఆయన మూడవ రోజున తిరిగి లేస్తాడు. ఇదంతా తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది ”(లూకా 9:22; cf. 17:25). పదం తప్పక గమనించండి – ఆయన తప్పక బాధపడాలి, ఆయన తప్పక చంపబడాలి. క్రీస్తు బాధ, ప్రపంచ రక్షణ కోసం దేవుని ప్రణాళిక.

కీర్తన 22: 14–18 మెస్సీయ బాధలను వివరిస్తుంది: “నన్ను నీళ్ళలా పారబోస్తున్నారు. నా ఎముకలన్నీ స్థానం తప్పాయి.నా హృదయం మైనంలా ఉంది. నా అంతర్భాగాల్లో అది కరిగిపోతూ ఉంది. నా బలంa చిల్లపెంకులా ఎండిపోయింది. నా నాలుక నా దవడకు అంటుకుంటూ ఉంది. మరణ ధూళిలో నువ్వు నన్ను పడుకోబెట్టావు. కుక్కలు నన్ను చుట్టుముట్టాయి, దుష్టులు గుంపుగూడి నన్ను ఆవరించారు. వాళ్ళు నా చేతులను నా పాదాలను పొడిచారు. నా ఎముకలన్నీ నేను లెక్కపెట్టగలను. వాళ్ళు నా వైపు తేరి చూస్తున్నారు. నా వస్త్రాలు పంచుకుంటున్నారు. నా అంగీ కోసం చీట్లు వేస్తున్నారు. ” మరియు ఇతర ప్రవచనాలు నెరవేరాలంటే, యేసు బాధపడవలసి వచ్చింది.

యేసు ఎందుకు ఇంత ఘోరంగా బాధపడాల్సి వచ్చింది? దోషుల కోసం అమాయకులు చనిపోయే సూత్రం ఈడెన్ తోటలో స్థాపించబడింది: ఆదాము హవ్వలు తమ అవమానాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి జంతువుల చర్మ వస్త్రాలను అందుకున్నారు (ఆదికాండము 3:21) - ఏదేనులో రక్తం చిందించబడింది. తరువాత, ఈ సూత్రం మోషే ధర్మశాస్త్రంలో నిర్దేశించబడింది: “ఇది ఒకరి జీవితానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసే రక్తం” (లేవీయకాండము 17:11; cf. హెబ్రీయులు 9:22). బాధలు, త్యాగం యొక్క భాగం కనుక యేసు బాధపడవలసి వచ్చింది, మరియు యేసు “లోక పాపమును తీసే దేవుని గొర్రెపిల్ల!” (యోహాను 1:29). యేసు చేసిన శారీరక హింస మన పాపాలకు అవసరమైన చెల్లింపులో భాగం. మనము "క్రీస్తు విలువైన రక్తంతో, మచ్చ లేదా లోపం లేని గొర్రెపిల్ల" తో విమోచించబడ్డాము (1 పేతురు 1:19).

సిలువపై యేసు బాధలు పాప వినాశకరమైన స్వభావం, దేవుని కోపం, మానవత్వం యొక్క క్రూరత్వం మరియు సాతానుపై ద్వేషాన్ని చూపించాయి. కల్వరి వద్ద, మానవాళికి విమోచకుడిగా మారడంతో మానవాళికి తన చెత్త చేయటానికి అనుమతి ఇవ్వబడింది. తాను గొప్ప విజయాన్ని సాధించానని సాతాను భావించి ఉండవచ్చు, కాని సిలువ ద్వారానే దేవుని కుమారుడు సాతాను, పాపం మరియు మరణంపై విజయం సాధించాడు. “ఇప్పుడు ఈ లోకానికి తీర్పు సమయం. ఇది ఈ లోకపాలకుణ్ణి తరిమివేసే సమయం”(యోహాను 12:31; cf. కొలొస్సయులు 2:15).

నమ్మిన వారందరికీ మోక్షాన్ని పొందటానికి యేసు బాధపడ్డాడు మరియు మరణించాడు. అతన్ని అరెస్టు చేసిన రాత్రి, యేసు గెత్సెమనేలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, అతను తన అందరినీ ఆ పనికి అప్పగించాడు: ““తండ్రీ, నీకు ఇష్టమైతే ఈ పాత్రను నా నుంచి తొలగించు. అయినా నా ఇష్టం కాదు. నీ ఇష్టమే జరగాలి”(లూకా 22:42). బాధ కప్పు క్రీస్తు నుండి తీసుకోబడలేదు; అతను మా కోసం అన్నీ తాగాడు. మమ్మల్ని రక్షించడానికి వేరే మార్గం లేదు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
యేసు అంత బాధను ఎందుకు అనుభవించాల్సి వచ్చింది?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి