သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ စီမံေပးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း?

ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိသေလာ?

ထာ၀ရအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။

တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္သေလာ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို မည္သို႕ရရွိႏုိင္မည္နည္း။

ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳရန္ “လုိင္စင္” ျဖစ္သလား။

ကယ္တင္ျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ေရြးခ်က္မႈ မည္သို႕ပါ၀င္သနည္း။

သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကိုမသိေသးေသာသူမ်ားအေပၚ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ မည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အေၾကာင္းမၾကားဘူးေသးေသာသူမ်ားသည္ တရားစီရင္းျခင္းခံရၾက မည္လား။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္အတြက္ အေသမခံမွီ လူေတြက မည္သို႕ကယ္တင္ ျခင္းရရွိခဲ့ၾကသနည္း။

ကိုယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးေက်ေအးေပးဆပ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။


သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား