သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္အတြက္ အေသမခံမွီ လူေတြက မည္သို႕ကယ္တင္ ျခင္းရရွိခဲ့ၾကသနည္း။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္အတြက္ အေသမခံမွီ လူေတြက မည္သို႕ကယ္တင္ ျခင္းရရွိခဲ့ၾကသနည္း။

အေျဖ:
လူေတြသည္ အျပစ္တရားလက္ေအာက္သို႕က်ဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္ေသာအ ေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အေသမခံမွီအခ်ိန္ႏွင့္ ေသေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူတစ္ဦးမွ်မရွိေသးခဲ့ေပ။ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ရွိေသာ သန္႕ရွင္းသူမ်ားႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ရွိမည့္သန္႕ရွင္းသူအားလံုးတုိ႕၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ေၾကြးဆပ္ေပးခဲ့သည္။

ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိမႈသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိ ရန္အတြက္ လူတစ္ဦး၏ယံုၾကည္ျခင္း၏အဓိကပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆာလံဆရာက “သားေတာ္ကို ကုိးစားေသာသူအေပါငး္တုိ႕သည္ မဂၤလာရွိၾက၏” (ဆာလံ ၂း၁၂) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကမၻာဦးက်မ္း ၁၅း၆ထဲတြင္ အျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ဘုရားသခင္ က သူ႕ကုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လံုေလာက္မႈရွိခဲ့သည္။ (ေရာမ ၄း၃-၈ ကိုလည္း ၾကည့္ပါ)။ ေဟၿဗဲ ၁၀း၁-၁၀ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းက အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ၄င္းသည္ ဘုရားသခင္၏သား ေတာ္ကို အျပစ္သားမ်ားအတြက္ သူ၏ေသြးေတာ္သြန္းေလာင္းျခင္းေန႕ရက္ကာလကို ၫႊန္ျပလိုျခင္းျဖစ္ သည္။

ကာလအပိုင္းအျခားတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေနေသာအရာသည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး၏ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္ေတာင္းဆုိေသာ ယံုၾကည္ရမည့္အရာသည္ ယခုခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ၄င္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအဆင့္ဆင့္တုိးတက္ေျပာင္းလဲ မႈဟုေခၚသည္။ အာျဗဟံသည္ ကမၻာဦးက်မ္း ၃း၁၅ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မ်ိဳးမအမ်ိဳးအႏြယ္မွဘြားေသာ မ်ိဳးေစ့က စာတန္ကို အႏုိင္ယူလိမ့္ဟု ဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ အာၿဗဟံက ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ၄ငး္ကို ဧ၀ဟုအမည္မွည့္ျခင္းအားျဖင့္ (အခန္းငယ္ ၂၀) ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူတုိ႕ကို သိုးသားေရလႊမ္းၿခံဳေစျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ယံုၾကည္ျခငး္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ခံေၾကာင္း (အခန္းငယ္ ၂၁) ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ဟာျဗဟံက ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ ေတာ္မ်ားကို အကုန္အစင္ ႀကိဳတင္မသိခဲ့ေသာ္လည္း သူက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။

ကမၻာဦးက်မ္း ၁၂ႏွင့္ ၁၅ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိငး္ အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ဂတိ ေတာ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေသာဗ်ာဒိတ္ေတာ္မ်ားအရ သူက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ေမာေရွမတုိင္မွီ သမၼာက်မ္းစာမရွိေသးခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေသာ အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ ရွိေသာယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္က တေန႕ေန႕က်ရင္ သူတုိ႕၏အျပစ္မ်ားကို ယူေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့ၾက သည္။ ယေန႕ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ သခင္ေယ႐ႈျပဳခဲ့ၿပီးေသာ ကၽြနု္ပ္တို႕၏အျပစ္ မ်ားယူေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေဟၿဗဲ ၉း၂၈)။

ခရစ္ေတာ္ကားတုိင္းတင္သတ္ျခင္းမခံမွီႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမရွိမွ ခရစ္ေတာ္၏ေခတ္ကာလတြင္ ရွိ ေသာသူမ်ားသည္ မည္သို႕ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း။ သူတုိ႕က ခရစ္ေတာ္သည္ သူတုိ႕အတြက္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံလိမ့္မည္ဟု သိရွိသလား။ ခရစ္ေတာ္၏သာသနာလုပ္ငန္းၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ “ထုိမွတပါး ကုိယ္ေတာ္သည္ ေယ႐ႈရွလင္ၿမိဳ႕သို႕သြားရမည္။ လူအႀကီးအကဲ၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္အႀကီး၊ က်မ္း ျပဳဆရာတုိ႕လက္၌ မ်ားစြာခံရမည္။ အေသသတ္ျခင္းကိုလည္းခံရမည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕၌ ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားကို ထိုအခါမွစ၍ တပည့္ေတာ္တုိ႕အားျပေတာ္မူ၏။” (မႆဲ ၁၆း ၂၁-၂၂)။ ထိုအခါ တပည့္ေတာ္မ်ားက ဤသို႕တံု႕ျပန္ခဲ့သည္။ “ထိုအခါေပတ႐ုသည္ ကုိယ္ေတာ္ကို မိမိႏွင့္အတူေခၚ၍၊ သခင္၊ ကုိယ္ေတ္၌ဤသို႕မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ ဤအမႈသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ အေရာက္ရာဟု အျပစ္တင္ေသာစကားကို ေလွ်ာက္၏။”ေပတ႐ုႏွင့္ အျခားေသာတပည့္ေတာ္မ်ားက ျပည့္စံုေသာသမၼာတ ရားမ်ားကို နားမလည္ခဲ့ၾကေပ။ သို႕ေသာ္သူတုိ႕သည္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္က ယူေဆာင္သြားသည္ ဟုယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရိွခဲ့ၾကသည္။ အာဒံ၊ အျဗဟံ၊ ေမာေရွႏွင့္ ဒါ၀ိဒ္မ်ားသိရွိသည့္ အတုိင္း သူတို႕သည္ ဘုရားသခင္က ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို မည္သို႕ျပည့္စံုေစေတာ္မူသည္ကို မသိခဲ့ၾက ေသာ္လည္း သူတို႕သည္ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕မွာ ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမတုိင္မွီအသက္ရွင္ေသာသူမ်ားထက္ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ပို ၍သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းကို ျပည့္စံုစြာ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ “ေရွး လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ပေရာဖက္မ်ားအားျဖင့္ ဘုိးေဘးတုိ႕အား အထပ္ထပ္အနည္းနည္းဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္မူ ေသာ ဘုရားသခင္သည္၊ ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလအခါ မိမိသားေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႕အားဗ်ာဒိတ္ေပး ေတာ္မူၿပီ။ ထိုသားေတာ္ကို အလံုးစံုတို႕၏ အေမြခံသခင္အရာ၌ခန္႕ထားေတာ္မူ၏။ သားေတာ္အားျဖင့္ လည္း ေလာကဓာတ္တုိ႕ကို တည္ေတာ္မူ၏” (ေဟၿဗဲ ၁း၁-၂) ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏အေသခံျခင္းေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႕၏ယံုၾကည္ျခင္းအေျခခံအုတ္ ျမစ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အေသခံျခင္း၊ သၿဂိဳဟ္ျခင္းခံရျခင္း၊ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ (၁ေကာ ၁၅း၃-၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္အတြက္ အေသမခံမွီ လူေတြက မည္သို႕ကယ္တင္ ျခင္းရရွိခဲ့ၾကသနည္း။