ကယ္တင္ျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ေရြးခ်က္မႈ မည္သို႕ပါ၀င္သနည္း။


ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ေရြးခ်က္မႈ မည္သို႕ပါ၀င္သနည္း။

အေျဖ:
ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာကိုယ္ပုိင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူသားမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ လံုး၀ဥႆံုမသိ၊နားလည္ႏုိင္မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ ထိုအရာႏွစ္ခုတုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ထဲတြင္ မည္သို႕အတူတတြ အလုပ္လုပ္သည္ကို ဘုရားသခင္ကသာသိရွိသည္။ အျခားေသာခံယူခ်က္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဤစာေစာင္ထဲ တြင္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏သဘာ၀တရားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ျပည့္စံုစြာနားမလည္ႏုိင္ၾကသည္ကို သိရွိႏုိင္ရန္အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ကယ္တင္ျခင္းအ ေၾကာင္းကို လြန္ကဲစြာေတြးေတာလွ်င္ တဘက္စြန္းေရာက္သြားႏုိင္သည္။

ဘုရားသခင္က ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည့္သူမ်ားကို သိရိွသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါ သည္ (ေရာမ ၈း၂၉၊ ၁ေပ ၁း၂)။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို “ကမၻာမတည္မရွိမွီ ေရြးေကာက္ခဲ့သည္” ဟု ဧဖက္ ၁း၄ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ေရြးေကာက္ျခင္း” ခံရေသာသူမ်ား (ေရာ မ ၈း၃၃၊ ၁၁း၅၊ ဧဖက္ ၁း၁၁၊ ေကာေလာသဲ ၃း၁၂၊ ၁သက္ ၁း၄၊ ၁ေပ၊ ၁း၂၊ ၂း၉) ႏွင့္ “ေရြးခ်ယ္မႈ”ခံရေသာ သူမ်ား (မႆဲ၂၄း၂၂၊ ၃၁၊ မာကု ၁၃း၂၀၊ ၂၇၊ ေရာမ ၁၁း၇၊ ၁တိ ၅း၂၁၊ ၂တိ ၈း၂၉-၃၀၊ တိတု ၁း၁၊ ၁ေပ ၁း၁) ျဖစ္ၾကသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ေရြးေကာက္ ျခင္းခံရေသာသူမ်ား (ေရာမ ၈း၂၉-၃၀၊ ဧဖက္ ၁း၅၊ ၁၁)ႏွင့္ ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား (ေရာမ ၉း၁၁၊ ၁၁း၂၈၊ ၂ေပ ၁း၁၀)ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာထဲ တြင္တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လကၡံရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလံုးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ရန္ ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေရာမ ၁၀း၉-၁၀)။ ဘုရားသခင္က မည္သူ သည္ကယ္တင္ျခင္းရမည္ကို သိရွိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားကို ေရြးေကာက္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ကို ေရြးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို အရာသံုးခုတို႕သည္ မည္သုိ႕လႈပ္ရွားသည္ကို လူ႕ညာဏ္ျဖင့္ျပည့္စံုစြာသိႏိုင္ရန္ အျဖစ္ႏုိင္ေပ (ေရာမ ၁၁း ၃၃-၃၆)။ ကၽြနု္ပ္တို႕၏တာ၀န္၀တၱရားသည္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ကမၻာေနရာအႏွံ႕အျပား သို႕ေ၀ငွျခင္းျဖစ္သည္(မႆဲ ၂၈း၁၈-၂၀၊ တမန္ ၁း၈)။ ဘုရားသခင္၏ႀကိဳတင္သိရွိျခင္း၊ ေရြးေကာက္ျခင္း ႏွင့္ ခြဲခန္႕မွတ္သားထားျခင္းတုိ႕ကို ဘုရားသခင္ေပၚမွာပဲထားရွိကာ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ေ၀ငွ ျခင္းတြင္ နာခံျခင္းရွိရန္ လိုအပ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကယ္တင္ျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏အစိုးရေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ေရြးခ်က္မႈ မည္သို႕ပါ၀င္သနည္း။