သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကိုမသိေသးေသာသူမ်ားအေပၚ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ မည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အေၾကာင္းမၾကားဘူးေသးေသာသူမ်ားသည္ တရားစီရင္းျခင္းခံရၾက မည္လား။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကိုမသိေသးေသာသူမ်ားအေပၚ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ မည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အေၾကာင္းမၾကားဘူးေသးေသာသူမ်ားသည္ တရားစီရင္းျခင္းခံရၾက မည္လား။

အေျဖ:
လူတုိင္းအားလံုးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို “ၾကားဖူး” သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကာဖူးသည္ ျဖစ္ေစ သူ႕ကိုရွာေဖြရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သဘာ၀တရား(ေရာမ ၁း၂၀)ႏွင့္ လူေတြ၏ႏွ လံုးသားမ်ား (ေဒသနာ ၃း၁၁)တြင္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ကိုယ္တည္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထား သည္။ ျပသနာသည္ ေလာကီသားမ်ားသည္ အျပစ္သားျဖစ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ၾက၍ သူ႕ကို ဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁း၂၁-၂၃)။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္မရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွလံုးသားေတာင့္တေသာအျပစ္တရားကို လြတ္လပ္စြာျပဳ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္အေပါင္းေဖာ္ ျခင္းအခြင့္မရဘဲ အသံုးမရေသာစိတ္ပ်က္ႏုံျခာဖြယ္ေကာင္းေသာဘ၀ကို ပိုင္ဆုိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္က သူ႕ကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား အေပၚတြင္ ထိုသို႕ေသာအမႈဆိုးမ်ားသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၁း၂၄-၃၂)။

အစစ္အမွန္ေဖာ္ျပရလွ်င္၊ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို မၾကားျခင္းမဟုတ္ေပ။ သူတို႕သည္ သူတုိ႕ၾကားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားျငင္းပယ္ျခင္း၊ သူတုိ႕ျမင္ေတြ႕ေသာအရာမ်ားျငင္းပယ္ ျခင္းသာျဖစ္သည္။ တရားေဟာရာက်မ္း ၄း၂၉ထဲတြင္ “သို႕ေသာ္လည္းထိုအရပ္၌ သင္တုိ႕၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို တဖန္ရွာလုိေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ရွာလွ်င္ ေတြ႕ၾကရလိမ့္မည္” ဟုေဖာ္ျပထား သည္။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ရွာလွ်င္ ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္ဟု ဤက်မ္းပုိဒ္က ဆုိထားပါသည္။ လူ တစ္ဦးသည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္သိလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ထင္ရွားမည္ျဖစ္သည္။

ျပသနာတစ္ခုသည္ “နားလည္ေသာသူမရွိ၊ ဘုရားသခင္ကိုရွာေသာသူမရွိ” (ေရာမ ၃း၁၁)ျဖစ္သည္။ လူေတြက ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ၾကသည္။ ၄င္းသည္သူတုိ႕၏ ပင္ကူစိတ္ထားႏွင့္ သူတို႕၏ကိုယ္ပုိင္ႏွလံုး သားျဖစ္သည္။ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္မည့္အစား၊ ဖန္ဆင္းျခင္းခံေသာ “႐ုပ္တု” မ်ားကို ကိုး ကြယ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို မၾကားဖူးေသာသူမ်ား ငရဲမီးအုိင္ထဲ သို႕အဘယ္ေၾကာင့္ပစ္ခ်သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းသည္ ႐ူးသြပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူသည္ တည္ရွိေၾကာင္း ဖြင့္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူေတြက သူ႕ကိုသိရွိရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ လူေတြက ဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားခင္ကသူတုိ႕ကို ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ ပစ္ခ်ျခင္းအားျဖင့္တ ရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို မၾကားသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ စဥ္းစားကာ ေစာဒကတက္ေနမည့္အစား၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ လူတုိင္းကဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို ၾကားသိရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကရေပမည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးသို႕သြား၍ သတင္းေကာင္းေ၀မွ်ရန္ ေခၚျခင္းခံ ရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (မႆဲ ၂၈း၁၉-၂၀၊ တမန္ ၁း၈)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လူေတြက ဘုရားခင္တည္ရွိ ေၾကာင္းကို သဘာ၀အျဖင့္ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တို႕သည္ သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ရရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေ၀ငွရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို လကၡံျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိအျပစ္မွလႊတ္ေျမာက္ျခင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရခြဲကြာျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သတင္းေကာင္းကိုမၾကားရေသးေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ ေက်းဇူး ေတာ္ရရွိသည္ဟု ယူဆလွ်င္ ထိတ္လွန္႕စရာေကာင္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားစြာတုိ႕ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရၾကမည္ျဖစ္ သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို မၾကားရေသးေသာသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့လွ်င္ ကယ္ တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းေ၀ငွသက္ေသခံရန္ လုိအပ္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသုိ႕မဟုတ္ဘဲ ကယ္တင္ျခင္းေ၀ငွ သက္ေသခံေသာအခါ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ၾကားေသာသူတစ္ဦးဦးကို လကၡံႏုိင္မည္ (သို႕) ျငင္းပယ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ျငင္းပယ္ခဲ့လွ်င္ သူတုိ႕သည္ တရားစီရင္ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္း ေ၀ငွသက္ေသခံျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းမၾကားရေသးေသာသူမ်ားသည္ တရားစီရင္ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းမၾကားေသးေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႕ က ကယ္တင္ျခင္းမၾကားရေသးေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ထင္ေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ လူေတြက ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို ျငင္းပယ္၍မိမိကုိယ္ကိုယ္ တရားစီရင္ခဲ့ၾကသနည္း။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကိုမသိေသးေသာသူမ်ားအေပၚ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ မည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အေၾကာင္းမၾကားဘူးေသးေသာသူမ်ားသည္ တရားစီရင္းျခင္းခံရၾက မည္လား။