ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို မည္သို႕ရရွိႏုိင္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို မည္သို႕ရရွိႏုိင္မည္နည္း။

အေျဖ:
ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေၾကာင္း မည္သို႕သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ၁ေယာဟန္ ၅း၁၁-၁၃ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို စဥ္စားၾကည့္ပါ။ “သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္ သည္ ငါတုိ႕အား ထာ၀ရအသက္ကို ေပးေတာ္မူ၍၊ ထိုအသက္သည္လည္း သားေတာ္၍ပါ၏။ သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုမရေသာသူမူကား၊ အသက္ကိုမရ။ ဘုရားသ ခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သင္တုိ႕သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကုိယ္တုိင္ရသည္ဟုသိေစျခင္းငွါ၊ ဤ အရာမ်ားကို သင္တုိ႕အားငါေရး၍ေပးလုိက္၏။” သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ မည္သူျဖစ္သနည္း။ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သူ႕ကို လက္ခံေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၂)။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကိုရလွ်င္ အသက္ကိုရသည္။ ယာယီအသက္ရွင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထာ၀ရအ သက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေန႕ရက္စဥ္တုိင္း ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိသည္/မရရွိသည္ ေပၚတြင္မူတည္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခရစ္ယာန္အ အသက္တာတြင္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာဘ၀ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လွန္႕ဖြယ္ေကာင္းေသာဘ၀ျဖင့္အ သက္ရွင္ႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကယ္တင္ျခင္း၏အႀကံအစည္ကို ေသခ်ာ စြာေဖာ္ ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကုိ ယံုၾကည္မွသာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ (ေယာဟန္ ၃း ၁၆၊ တမန္ ၁၆း၃၁)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိတ္ေဆြ၏အျပစ္အတြက္ ကုိယ္စားျပဳအေသ ခံခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သလား (ေရာမ ၅း၈၊ ၂ေကာ ၅း၂၁)။ မိတ္ေဆြသည္ကယ္တင္ ျခင္းရရွိရန္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈကုိသာ ကုိးစားပါသလား။ မိတ္ေဆြသည္ ကုိးစားပါသည္ဟု ေျဖလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈအဓိပၸါယ္သည္ “သံသယကင္းမဲ့ေသာယံုၾကည္ျခင္း” ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သိုထားလွ်င္ “သံသယစိတ္မ်ား ေအာင္ႏုိင္”မည္ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာ မိတ္ေဆြသည္ ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈအမွန္ကို ရရွိသည္။

သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တုိင္က သူ႕ကိုယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ဟု ခိုင္မာစြာ ေျပာခဲ့သည္။ “ထာ၀ရအသက္ကိုလည္းငါေပး၏။ ထိုသိုးတုိ႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾက လိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ႔လက္မွမႏႈတ္မယူရာ။ ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ႔ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႕ထက္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ႔ခ မည္းေတာ္၏လက္မွမႏႈတ္မယူႏုိင္ရာ” (ေယာဟန္ ၁၀း၂၈-၂၉)။ ထာ၀ရအသက္သည္ ထာ၀ရျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏ဆုေက်းဇူးကယ္တင္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြအပါအ၀င္ မည္သူမည္ ၀ါကမွ မိတ္ေဆြထံမွ ႏႈတ္ယူႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ခပတ္တရားေတာ္ကို မိမိႏွလံုးသားထဲတြင္ သိုထားလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္ေသာအျပစ္ ျပဳၾကမည္မဟုတ္ေပ (ဆာလံ ၁၁၉း၁၁)။ ထိုအျပစ္ထဲတြင္ သံသယ၀င္ျခင္းအျပစ္မ်ား လည္းပါ၀င္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုးသားထဲ၌သိုထားျခင္းသည္ သံသယျဖင့္အ သက္ရွင္မည့္အစား ေရာင္ရဲမႈျဖင့္အသက္ရွင္ႏုိင္ၾကမည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ ၏စကားကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ရရွိႏုိင္သည္။ သို႕မွသာကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးခြန္းထုတ္ရန္လိုအပ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ေတာ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို မည္သို႕ရရွိႏုိင္မည္နည္း။