ကိုယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးေက်ေအးေပးဆပ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။


ေမးခြန္း: ကိုယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးေက်ေအးေပးဆပ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

အေျဖ:
ကုိယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးေက်ေအးေပးဆပ္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို္ အျပစ္သားမ်ားအ တြက္ ကုိယ္စားျပဳအေသခံျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ေရာမ ၃း၉-၁၈။ ၂၃) ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အခကား ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ ၆း၂၃ ထဲတြင္ “အျပစ္၏အခကား၊ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတုိ႕သ ခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္က သြန္သင္စရာမ်ား စြာရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္မရွိလွ်င္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေသေသာအခါ မိမိအျပစ္တရားအားျဖင့္ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ ထာ၀ရေနထုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေသျခင္းသည္ “ခြဲခြါျခင္း”ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးအေသခံရမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူေကာင္းကင္ႏုိင္ငံတြင္ ထာ၀ ရ ေနရၾကမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမူကား၊ ငရဲမီးအုိင္ထဲတြင္ ထာ၀ရေနထုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာေသျခင္းသည္ ငရမီးအုိင္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဤက်မ္းပိုဒ္သြန္သင္ေသာအရာသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ရရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ အျပစ္တရားအတြက္ ကုိယ္စားျပဳအေသခံျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကိုယ္စားအေသခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္သားဘ၀ျဖင့္အသက္ရွင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကားတုိင္ေပၚ တြင္အေသခံထုိက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႕ေသာခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေနရာတြင္ က်ိန္ျခင္းအ မဂၤလာကို ခံခဲ့သည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကုိယ္စားအေသခံခဲ့၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ထုိက္တန္ေသာအရာမ်ားကို သူယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေသာသူ ကို ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕သည္ ထုိသူအားျဖင့္၊ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း” (၂ေကာ ၅း၂၁)။

“ငါတို႕သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာ၌ အေသျဖစ္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအရာ၌အသက္ရွင္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ငါတုိ႕အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တုိင္သစ္တုိင္မွာခံေတာ္မူၿပီ။ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္မ်ားအားျဖင့္ သင္တုိ႕သည္ အနာ ေပ်ာက္လ်က္ရွိၾက၏” (၁ေပ ၂း၂၄)။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ျပဳခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားအ တြက္ ျပစ္ေၾကြးမ်ားကို ေပးဆပ္ေၾကေအးေစေၾကာင္းကို တဖန္ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႕ တုိ႕ကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ “ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ေရာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါတုိ႕ကို ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႕ ပို႕ေဆာင္ျခင္းငွါ၊ ေျဖာင့္ မတ္ေတာ္မူေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႕အတြက္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တခါခံေတာ္မူ၏” (၁ေပ ၃း၁၈)။ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားက ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ေၾကာင့္အေသခံခဲ့သည္ဟုေဖာ္ျပ သည္ သာမက သူသည္ ပူေဇာ္ျခင္းခံရေသာယဇ္ေကာင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူသည္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ျပစ္ ေၾကြးမ်ားအားလံုးေပးဆပ္ေက်ေအးေစခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကုိယ္စားျပဳအျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ရန္အေသခံသည္ဟုေဖာ္ျပေသာက်မ္းပိုဒ္တစ္ခုသည္ ေဟ ရွာယအနာဂတၱိက်မ္း ၅၃း၅ ျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အျပစ္အတြက္ အေသခံမည့္ခရစ္ ေတာ္ၾကြလာမည့္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပေရာဖက္ျပဳျခင္းသည္ အလြန္ေစ့စပ္ေသခ်ာသည္။ ႀကိဳတင္ေျပာၾကားခ်က္အတုိင္း သခင္ေယ႐ႈသည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္။ “ထိုသူသည္ ငါတုိ႕လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊ နာက်င္စြာထုိးျခင္း၊ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေလ၏။ ငါတုိ႕၏ၿငိမ္သက္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစေသာ ဆံုးမျခင္းသည္ သူ႕အေပၚသို႕ေရာက္၍ သူခံရေသာဒဏ္ခ်က္အားျဖင့္ ငါတုိ႕သည္ အနာေပ်ာက္လ်က္ရွိ၏။” ကုိယ္စားျပဳအေသခံျခင္းကို မွတ္သားပါ။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြနု္ပ္ တုိ႕အတြက္အေသခံျခင္းအားျဖင့္ျပစ္ေၾကြးမ်ားေပးဆပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္တရားအတြက္ ျပစ္ေၾကြးမ်ားကို ငရဲထဲသို႕ထာ၀ရ ပစ္ဒဏ္ခံျခင္းအားျဖင့္ မိမိကုိယ္ ကိုယ္ေပးဆပ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႕ ၾကြဆင္း၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အတြက္ ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အျပစ္မ်ားလႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာျခင္းအခႊင့္ရ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈကို ျပဳျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ယံုၾကည္ လကၡံရန္လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မကယ္တင္ႏုိင္ၾကေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္စားလူတစ္ဦး အေသခံရန္ လုိအပ္ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈကားတုိင္ေပၚတြင္အေသခံျခင္းသည္ ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ေက်ေအး ေစရန္ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကိုယ္စားျပဳျပစ္ေၾကြးေက်ေအးေပးဆပ္ျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း။