တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္သေလာ။


ေမးခြန္း: တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္သေလာ။

အေျဖ:
လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာအခါ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္ပါသလား။ လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကို မိမိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံလာၾက ေသာ အခါ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႕ကာ သူတုိ႕ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းတရား သည္ ထာ၀ရအတြက္လံုေလာက္သည္ဟု အာမခံခ်က္ရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ကယ္တင္ျခင္း သည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳမႈရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ (က) ေရာမ၊ ၈း၃၀ တြင္ “ထုိသို႕ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတုိ႕ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုသို႕တည္ေစေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ေရြးေကာက္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ သူက်ိမ္း၀ပ္ ေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်ီးေျမႇာက္သည္ဟု ဤက်မ္းပိုဒ္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကို ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ထားရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တေန႕ေန႕က်ရင္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္၏ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ဘယ္သူကမွ ပိတ္ပင္ တားဆီးႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ လူတစ္ဦးသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရိွေသာအခါ ထိုသူ၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ လည္း ထာ၀ရစိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိသည္။ ထုိသူသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ထိုသူရရိွေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည္။

(ခ) ေရာမ၊ ၈း၃၃-၃၄ တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကို ေမးျမန္းထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကို အဘယ္သူသည္ အျပစ္တင္ မည္နည္း။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ အျပစ္စီရင္ေသာသူကား၊ အဘယ္သူနည္း။ အေသခံ၍ ခံသည္သာမက၊ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ ဘက္၌ ေနလ်က္၊ ငါတုိ႕အဘုိ႕ဆုေတာင္းေသာသူကား၊ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း”။ အဘယ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ေရြးေကာက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ႏုိင္မည္နည္း။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္စား ေရွ႕ေနလုိက္ေပးေသာေၾကာင့္ မည္သူမည္၀ါက ဘုရားသခင္၏ေရြးေကာက္ျခင္းကို ဆန္႕က်င္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို တရားစီရင္ႏုိင္မည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အေသခံေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ သည္ တရားစီရင္သူျဖစ္ေသာေၾကာ္ မည္သူမည္၀ါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို တရားစီရင္ ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကယ္တင္ရွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိယ္စား ေရွ႕ေနလုိက္ေပးသူႏွင့္ လူတုိင္းကို တရားစီရင္မည့္တရားသူႀကီးျဖစ္သည္။

(ဂ) လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ေသာအခါ ဒုတိယေမြဖြါးျခင္းရရွိသည္ (ေယာ၊ ၃း၃၊ တိတု၊ ၃း၅)။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္၊ မိမိရရိွေသာ ကယ္တင္ျခင္း ဆံုး႐ံႈးႏုိင္လွ်င္ ထုိသူသည္ ကယ္ တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ မရရိွျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼက်မ္းစာထဲတြင္ ဒုတိယေမြးဖြါးျခင္းသည္ ကုန္းဆံုးႏုိင္မည္ ဟု ေဖာ္ျပခ်က္မရိွေပ။ (ဃ) သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားထဲတြင္ က်ိမ္း၀ပ္လ်က္ ရွိ၍ (ေယာ၊ ၁၄း၁၇၊ ေရာမ၊ ၈း၉)၊ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ထဲ၌ ဗတၱိဇံ ေပးလ်က္ရိွ သည္ (၁ေကာ၊ ၁၂း၁၃)။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ကယ္တင္ျခင္းဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္လွ်င္ ထုိသူ၏အထဲ၌ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မက်ိမ္း၀ပ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္မွ ႏႈတ္ပစ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(င) ေယာ၊ ၃း၁၅ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ “ထာ ၀ရအသက္” ရရိွလိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ ယေန႕ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ မနက္ျဖန္ ဆံုး႐ံႈးသြားလွ်င္ “ထာ၀ရ” ဟု မေခၚႏုိင္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္မိတ္ေဆြသည္ မိမိရရွိခဲ့ ေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ဆံုး႐ႈံးႏုိင္လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ထာ၀ရအသက္ တြက္ ဂတိျပဳထားခ်က္တုိ႕သည္ မွားယြင္းျခင္းသက္သက္ ျဖစ္ပါသည္။ (စ) ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးၾကည့္ၾကပါစို႕။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္အား ျဖင့္၊ ခံရေသာဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတုိ႕ကို မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္ သေဘာက်လ်က္ရွိ၏” (ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉)။ မိတ္ေဆြကို ကယ္တင္ေသာဘုရားသည္ မိ္တ္ေဆြကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာဘုရား သခင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရအတြက္လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရိွသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
တစ္ႀကိမ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ထာ၀ရအတြက္ လံုေလာက္သေလာ။