ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳရန္ “လုိင္စင္” ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳရန္ “လုိင္စင္” ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈခံယူခ်က္ေၾကာင့္လူေတြက ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိေသာ္လည္း မိမိစိတ္ ႀကိဳက္အသက္ရွင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ထုိသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ “အခ်က္အလက္မ်ား”အားျဖင့္မွန္ကန္ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာမွန္ကန္မႈမရွိေပ။ သခင္ေယ႐ႈေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားသည္ အျပစ္တ ရားထဲတြင္ လံုး၀က်င္လည္ေတာ့ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ မည္သို႕အသက္ရွင္သင့္သည္ ကို၄င္း၊ လူတစ္ဦးသည္ မည္သို႕ကယ္တင္ျခင္းရႏုိင္သည္ကို၄င္း ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေသခ်ာစြာပိုင္းျခားသိျမင္ ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္၄င္း ရရွိ သည္ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားပါသည္(ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ဧဖက္ ၂း၈-၉၊ ေယာဟန္ ၁၄း၆)။ လူတစ္ဦးသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မွန္ကန္စြာယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုသူသည္ ကယ္ တင္ျခင္းရရွိၿပီး၊ ထိုကယ္တင္ျခင္းသည္လည္း လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခုတည္းအားျဖင့္သာ လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းမရေပ။ သို႕ေသာ္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္/မရရွိသည္ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ထင္ ရွားသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဂလာတိ ၃း၃ ထဲတြင္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူက “ဤမွ်ေလာက္ ပညာမဲ့ၾကသေလာ။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုအမွီျပဳ၍လုပ္စရွိျပီးမွ၊ ဇာတိကိုအမွီျပဳ၍ၿပီးေစ ၾကသေလာ” ဟုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရရွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ျပသခဲ့၍ လံုၿခံဳမႈရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရႏုိင္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကယ္တင္ျခင္းကို မထိန္း သိမ္းႏုိင္ၾကေပ။ ဘုရားသခင္ကသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားသည္ (ယုဒ ၂၄)။ ဘုရားသခင္၏လက္်ာေတာ္က ကၽြနု္ပ္တို႕ကို ခုိင္မာစြာစဲြကိုင္ထားပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၀း၂၈-၂၉)။ မည္သူ မည္၀ါကမွ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို မခဲြခြါေစႏုိင္ေပ (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉)။

ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈရရွိျခင္းကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း အားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေၾကာင့္မဟုတ္ေပ(ေရာမ၄း၃-၈)။ ထိုသို႕ ျဖစ္လွ်င္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကိုနာခံျခင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ ျခင္း ေစာင့္ထိန္းရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအသက္တာျဖင့္အသက္ရွင္ျခင္းတုိ႕ကို လုိအပ္သည္ဟုေဖာ္ျပ ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အတြက္ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသခံျခင္းသည္ မလံုေလာက္ေပဟုေျပာၾကားကာ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္သည္။သခင္ေယ႐ႈအေသခံျခင္းသည္ အတိတ္ကာလ၊ ပစၥဳပၸန္ကာလႏွင့္အနာဂတ္ကာ လမ်ားတြင္ရွိေသာကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ျပစ္ေႂကြးအားလံုးေပးဆပ္ေက်ေအးရန္ လံုေလာက္သည္။ သူ၏အေသခံျခင္း သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းမရမွီအျပစ္မ်ားႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာအျပစ္မ်ားအတြက္ ျပစ္ေႂကြး အားလံုးေပးဆပ္ရန္လုံေလာက္သည္ (ေရာမ ၅း၈၊ ၁ေကာ ၁၅း၃၊ ၂ေကာ ၅း၂၁)။

ထိုသို႕ဆုိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပစ္အားလံုးမိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳႏုိင္သည္ကို ဆုိလုိသေလာ။ ထိုသို႕ေမးျမန္းျခင္းသည္ မလြန္ဆိုးရြားေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သမၼာက်မ္းစာက စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္မ်ားသည္ “သူတုိ႕ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး”သည့္အတုိင္းအသက္မရွင္ႏုိင္ ဟုအတည့္အလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္(၂ေကာ ၅း၁၇)။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အသီးမ်ားကိုထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္ (ဂလာ ၅း၂၂-၂၃)။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဇာတိအေသြးအသားတပ္မက္ျခင္းအားျဖင့္အသက္မရွင္ရေပ (ဂလာ ၅း၁၉-၂၁)။ ၁ေယာဟန္ ၃း၆-၉ထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အျပစ္ျပဳျခင္းျဖင့္အသက္မရွင္ရ ဟုေဖာ္ျပထား သည္။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ အျပစ္ျပဳရန္အတြက္ျဖစ္သည္ဟု အလြဲသံုးစားျပဳေနေသာသူမ်ားအတြက္ တမန္ ေတာ္ရွင္ေပါလုက ဤသို႕မိန္႕ဆိုထားပါသည္။ “ထိုသို႕မွန္လွ်င္၊ အဘယ္သို႕ေျပာရမည္နည္း။ ေက်းဇူးေတာ္ ပြါးမ်ားေစျခင္းငွါ အျပစ္တရားကိုက်င့္၍ ေနရမည္ေလာ။ ထိုသို႕မေနရ။ အျပစ္တရားမွ စုေတ့ေသာသူသည္ ထိုတရား၌အဘယ္သို႕ရွင္ရဦးမည္နည္း” (ေရာမ ၆း၁-၂)။

ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳရန္အတြက္ လုိင္စင္လက္မွတ္မဟုတ္ေပ။ ၄င္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို အာမခံျခင္း သိရွိျခင္းလံုၿခံဳမႈ ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ၿပီးျပည့္စံုေသာကယ္တင္ျခင္းသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အျပစ္ျပဳ ရန္လုိင္စင္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေပးဆပ္ေပးခဲ့ေသာ တန္ဖိုး ကို သိရွိေသာသူမ်ားသည္ မိမိအသက္တာ၌အျပစ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႕အသက္ရွင္ႏုိင္မည္နည္း(ေရာမ ၆း၁၅-၂၃)။ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ သူ၏ႏႈိင္းတု၍မရေသာေမတၱာေတာ္ကို ဘုရားသ ခင္၏မ်က္ႏွာေပၚသို႕ မည္သို႕လႊင့္ပစ္ႏုိင္မည္နည္း။ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳႏုိင္ရန္ လုိင္စင္ျဖစ္ သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္မ်မႈမရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာသူမ်ားျဖစ္ေပသည္။ “ကိုယ္ေတာ္ ၌တည္ေနေသာသူမည္သည္ကား၊ ဒုစ႐ုိက္ကိုမျပဳတတ္။ ဒုစ႐ုိက္ကိုျပဳတတ္ေသာသူမည္ သည္ကား၊ ကုိယ္ ေတာ္ကို မသိမျမင္ရေသး” (၁ေယာ ၃း၆)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ အျပစ္ျပဳရန္ “လုိင္စင္” ျဖစ္သလား။