ထာ၀ရအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။


ေမးခြန္း: ထာ၀ရအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။

အေျဖ:
လူေတြက သခင္ေယ႐ႈကုိ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံၾကေသာအခါ သူတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မိတ္သာဟာရဖြဲ႕ခြင့္ ရရွိကာ ထာ၀ရအသက္အတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယုဒ၊ ၂၄ ထဲတြင္ “ထိမိ၍လဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သင္တုိ႕ကို ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းငွါ၄င္း၊ အျပစ္မရွိဘဲ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိေသာ သင္တုိ႕ကုိ ဘုန္းအသေရေတာ္ေရွ႕၌ ဆက္သ ျခင္းငွါ၄င္း တတ္ႏုိင္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္က ယံုၾကည္သူ မ်ားကို အျပစ္မျပဳရန္ ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ သူသည္ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္မႂကြလာမီ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အတူပါရိွမည္/မပါရိွမည္ ကုိ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္ သက္ ဆုိင္မႈမရွိေပ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ ဘုရားသခင္၏ေစာင့္ထိန္းကြယ္ကာမႈ ရလဒ္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိရရွိေသာကယ္တင္ျခင္းတရားကို ကိုယ္တုိင္ထိန္းသိမ္း၍ မရေပ။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က “ထာ၀ရအသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတုိ႕သည္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတုိ႕ကို ငါ့လက္မွမႏႈတ္မယူရာ။ ထုိသုိးတုိ႕ကိုငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ငါ႔ခမည္းေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႕ထက္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတုိ႕ကုိ ခမည္းေတာ္၏လက္မွမႏႈတ္မယူႏုိင္ရာ” (ေယာ၊၁၀း၂၈-၂၉)။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က သူ၏လက္ထဲတြင္ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဆုပ္ကုိင္ထားပါသည္။ ခမည္းေတာ္ဘု ရားသခင္ႏွင့္သခင္ေယ႐ႈ၏လက္မွ မည္သူမည္၀ါက ယံုၾကည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ယူႏုိင္မည္နည္း။

ဧဖက္၊ ၄း၃၀ တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ “ေ႐ြႏႈတ္ျခင္းေန႕ရက္တုိင္ေအာင္ တံဆိတ္ခတ္ျခင္းကို” ခံခဲ့ၾကပါသည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈမရွိလွ်င္ ထုိသူတုိ႔က ထုိတံဆိတ္ခတ္ျခင္းကို ေ႐ြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းေန႕တုိင္ေအာင္ အမွန္ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုတံဆိတ္ခတ္ ျခင္းကို အျပစ္ျပဳမိသည့္ခ်ိန္ထိ၊ လမ္းလႊဲသြားသည့္ခ်ိန္ထိ၊ ယံုၾကည္ျခင္းကြယ္ေပ်ာက္သြားသည့္ခ်ိန္ထိ အတြက္သာ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ေယာ၊ ၃း၁၆ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအ ေပါင္းတုိ႕သည္ “ထာ၀ရအသက္ ရရွိ” လိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအားထာ၀ရ မသက္ကို ဂတိေပးထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထာ၀ရအသက္ကုိ ထုိသူထံမွ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လွ်င္ “ထာ၀ရ” ကုိ တဖန္ အစျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္၊ ထာ၀ရလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ မွန္ကန္ေသာအရာ မဟုတ္ ေတာ့ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဂတိျပဳထားခဲ့ေသာ ထာ၀ရအသက္သည္လည္း မွားယြင္းမႈ ရွိပါလိမ့္မည္။

ထာ၀ရ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေကာင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးႏုိင္ေသာက်မ္းပုိဒ္သည္ ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉ ျဖစ္ပါသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တ မန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတ့ံေသာ အရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခ ရစ္ေတာ္အားျဖင့္ခံရေသာဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႕ကို မကြာေစႏုိင္ဟု ငါသည္သေဘာက် လ်က္ရွိ၏။” ကၽြႏု္ပ္တို႕၏လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္ထားရွိေသာ ေမတၱာတရားေပၚတြင္ အေျချပဳထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ထာ၀ရလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ေတာ္အားျဖင့္ ရရိွၿပီး၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္က ဂတိျပဳခဲ့ကာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က တံဆိတ္ ခတ္ထားခဲ့ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ထာ၀ရအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈသည္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သလား။