settings icon
share icon
မေးခွန်း

ထာဝရအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်ဖြစ်သလား။

အဖြေ


လူတှကေ သခငယြရှေုကို မိမိကယတြငရြှငအြဖှစြ ယုံကှညလြကခြံကှသောအခါ သူတို့သညြ ဘုရားသခငနြှငြ့အတူ မိတသြာဟာရဖှဲ့ခှငြ့ ရရှိကာ ထာဝရအသကအြတှကြ လုံခှုံစိတခြမွှု ရရှိခှငြးဖှစသြညြ။ ယုဒ၊ ၂၄ ထဲတှငြ “ထိမိ၍လဲခှငြးနှငြ့ ကငြးလှတမြညအြကှောငြး သငတြို့ကို စောငြ့ရှောကြ ခှငြးငှါ၄ငြး၊ အပှစမြရှိဘဲ ဝမြးမှောကခြှငြးနှငြ့ပှညြ့စုံလကွရြှိသော သငတြို့ကို ဘုနြးအသရတေောရြှေ့၌ ဆကသြ ခှငြးငှါ၄ငြး တတနြိုငတြောမြူ၏” ဟုဖောပြှထားပါသညြ။ ဘုရားသခငြ၏တနခြိုးတောကြ ယုံကှညသြူ မွားကို အပှစမြပှုရနြ စောငြ့ထိနြးကာကှယနြိုငစြှမြးရှိသညြ။ သူသညဘြုနြးတနခြိုးတောနြှငြ့မကှှလာမီ သူသညြ ကွှနုပြနြှငြ့အတူပါရှိမညြ/မပါရှိမညြ ကို ဘုရားသခငြ၏စိတတြောပြငဖြှစသြညြ။ ကွှနုပြတြို့နှငြ့ သကြ ဆိုငမြှုမရှိပေ။ ကွှနုပြတြို့၏ ထာဝရလုံခှုံစိတခြမွှုသညြ ဘုရားသခငြ၏စောငြ့ထိနြးကှယကြာမှု ရလဒဖြှစြ သညြ။ ကွှနုပြတြို့သညြ မိမိရရှိသောကယတြငခြှငြးတရားကို ကိုယတြိုငထြိနြးသိမြး၍ မရပေ။

သခငယြရှေုခရစတြောကြ “ထာဝရအသကကြိုလညြး ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သညပြကွဆြီးခှငြးနှငြ့ အစဉမြပှတကြငြးလှတကြှလိမြ့မညြ။ အဘယသြူမွှ ထိုသိုးတို့ကို ငါ့လကမြှမနှုတမြယူရာ။ ထိုသိုးတို့ကိုငါ၌ အပပြေးတောမြူသော ငါ့ခမညြးတောသြညြ ခပသြိမြးသောသူတို့ထကကြှီးမှတတြောမြူသညဖြှစြ၍ အဘယသြူမွှထိုသိုးတို့ကို ခမညြးတောြ၏လကမြှမနှုတမြယူနိုငရြာ” (ယော၊၁ဝး၂၈-၂၉)။ သခငယြရှေုနှငြ့ ခမညြးတောဘြုရားသခငကြ သူ၏လကထြဲတှငယြုံကှညသြူမွားကို ဆုပကြိုငထြားပါသညြ။ ခမညြးတောဘြု ရားသခငနြှငြ့သခငယြရှေု၏လကမြှ မညသြူမညဝြါက ယုံကှညသြူမွားကို နှုတယြူနိုငမြညနြညြး။

ဧဖကြ၊ ၄း၃၀ တှငြ ယုံကှညသြူမွားသညြ “ရှနှေုတခြှငြးနေ့ရကတြိုငအြောငြ တံဆိတခြတခြှငြးကို” ခံခဲ့ကှပါသညြ ဟုဖောပြှထားသညြ။ ယုံကှညသြူမွားသညြ ထာဝရလုံခှုံစိတခြမွှုမရှိလွှငြ ထိုသူတို့က ထိုတံဆိတခြတခြှငြးကို ရှေးနှုတကြယတြငခြှငြးနေ့တိုငအြောငြ အမှနရြှိလိမြ့မညမြဟုတပြေ။ ထိုတံဆိတခြတြ ခှငြးကို အပှစပြှုမိသညြ့ခွိနထြိ၊ လမြးလှှဲသှားသညြ့ခွိနထြိ၊ ယုံကှညခြှငြးကှယပြွောကသြှားသညြ့ခွိနထြိ အတှကသြာ အကွုံးဝငမြညဖြှစသြညြ။ ယော၊ ၃း၁၆ ထဲတှငြ သခငယြရှေုခရစတြောကြို ယုံကှညသြောသူအ ပေါငြးတို့သညြ “ထာဝရအသကြ ရရှိ” လိမြ့မညြ ဟုဖောပြှထားပါသညြ။ လူပုဂျဂိုလတြစြဦးအားထာဝရ မသကကြို ဂတိပေးထားခဲ့ပှီးနောကြ ထာဝရအသကကြို ထိုသူထံမှ ပှနလြညသြိမြးပိုကလြွှငြ “ထာဝရ” ကို တဖနြ အစပှုလိမြ့မညမြဟုတပြေ။ ထိုသို့ဖှစလြွှငြ၊ ထာဝရလုံခှုံစိတခြမွှုသညြ မှနကြနသြောအရာ မဟုတြ တော့ပေ။ သမျမာကမြွးစာထဲ၌ ဂတိပှုထားခဲ့သော ထာဝရအသကသြညလြညြး မှားယှငြးမှု ရှိပါလိမြ့မညြ။

ထာဝရ လုံခှုံစိတခြမွှုနှငြ့ပတသြကြ၍ အကောငြးဆုံးသော ဖှရှငြေးခကွပြေးနိုငသြောကမြွးပိုဒသြညြ ရောမ၊ ၈း၃၈-၃၉ ဖှစပြါသညြ။ “အကှောငြးမူကား၊ သခှငြေးဖှစစြေ၊ အသကရြှငခြှငြးဖှစစြေ၊ ကောငြးကငတြ မနဖြှစစြေ၊ အထှဋအြမှတဖြှစစြေ၊ အာဏာတနခြိုးဖှစစြေ၊ မကွမြှောကအြရာဖှစစြေ၊ နောငလြာလတ့ံသော အရာဖှစစြေ၊ အမှငြ့ဖှစစြေ၊ အနိမြ့ဖှစစြေ၊ ဤအရာမှစ၍ အဘယနြိမျမိတအရာမွှသညြ၊ ငါတို့သခငယြရှေုခ ရစတြောအြားဖှငြ့ခံရသောဘုရားသခငြ၏မတေျတာတောနြှငြ့ ငါတို့ကို မကှာစနေိုငဟြု ငါသညသြဘောကွ လကွရြှိ၏။” ကွှနုပြတြို့၏လုံခှုံစိတခြမွှုသညြ ရှေးကောကခြဲ့ပှီးသောသူမွားအပေါြ ဘုရားသခငထြားရှိသော မတေျတာတရားပေါတြှငြ အခှပှေုထားပါသညြ။ ကွှနုပြတြို့၏ ထာဝရလုံခှုံစိတခြမွှုသညြ သခငယြရှေုခရစြ တောအြားဖှငြ့ ရရှိပှီး၊ ခမညြးတောဘြုရားသခငကြ ဂတိပှုခဲ့ကာ သနြ့ရှငြးသောဝိညာဉတြောကြ တံဆိတြ ခတထြားခဲ့ပါသညြ။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

ထာဝရအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်ဖြစ်သလား။
© Copyright Got Questions Ministries