သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား


ဘုရားသခင္ရွိသလား၊ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသအေထာက္အထား ရွိပါသလား၊၊?

ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသေလာ။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?

ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ မည္သည့္အရာႏွွင့္ တူသနည္း။?

သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးသြမ္းမႈမ်ား သက္ေရာက္ေစသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သလား။

ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျခားနားမႈရွိသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္ဟု ဆုိရာတြင္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလို သနည္း။

ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားစကားေျပာသလား။

မည္သူက ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာခဲ့သနည္း


သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား