ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားစကားေျပာသလား။


ေမးခြန္း: ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားစကားေျပာသလား။

အေျဖ:
ဘုရားသခင္လူမ်ားကို အသံအားျဖင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ စကားေျပာေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္ (ထြက္၊ ၃း၁၄၊ ေယာ႐ႈ ၁း၁၊ တရား ၆း၁၈၊ ၁ဓမၼ ၃း၁၁၊ ၂ဓမၼ ၂း၁၊ ေယာဘ ၄၀း၁၊ ေဟရွာယ ၇း၃၊ ေယဇမိ ၁း၇၊ တမန္ ၈း၂၆၊ ၉း၁၅၊ ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ နမူနာျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္ မ်ားသာျဖစ္သည္)။ ယေန႕ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားအား အသံအားျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္စကားမေျပာ သည္ကို၄င္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္စကားေျပာမည္မဟုတ္သည္ကို၄င္း သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ဘုရားသခင္သည္ ရာႏွင့္ခ်ီစကားေျပာေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထုိစကားေျပာျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာလူ႕သမုိင္းႏွစ္ေပါင္း ၄,၀၀၀ ခန္႕တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သိရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က အသံအားျဖင့္စကားေျပာျခင္းသည္ ႁခြင္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ နည္းလမ္းမဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္က အသံအားျဖင့္စကားေျပာသည္ဟု မွတ္တမ္း တင္ထားေသာ္လည္း ၄င္းသည္ လူ႕အသံလား၊ အထဲမွျဖစ္ေပၚလာေသာအသံလား၊ (သို႕) စိတ္ထဲ၌ေဖာ္ျပ ေသာအသံလား ဟူ၍ အၿမဲတမ္း ေသခ်ာစြာမေဖာ္ျပႏုိင္ေပ။

ယေန႕ဘုရားသခင္က လူသားမ်ားကို စကားေျပာသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္စကားေျပာသည္ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ေဟရွာယ ၅၅း၁၁ ထဲတြင္ “ထိုအတူ၊ ငါ့ စကားသည္တည္လိမ့္မည္။ အက်ိဳးမရွိဘဲငါ႔ထံသို႕မလာရ။ ငါ႔အလိုကို ျပည့္စံုေစမည္။ ငါေစခုိင္းေသာအမႈ၌ တည္လိမ့္မည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လုိအပ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္အညီအသက္ရွင္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးထားေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ရွင္ေပတ႐ုၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္ ၁း၃ထဲတြင္ “ထိုသို႕ႏွင့္အညီ ငါတုိ႕ကို ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ေခၚေတာ္မူ ေသာဘုရားကို သိေသာဥာဏ္အားျဖင့္၊ ငါတုိ႕အားအသက္ရွင္ျခင္း၊ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ ေသာအရာရွိသမွ်တုိ႕ကို ဘုရားတန္ခိုးေတာ္သည္ ေပးသနားေတာ္မူၿပီ” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ အခက္အခဲ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အေတြးအေခၚအားျဖင့္ စကားေျပာ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏စိတ္ထဲတြင္ အမွားမွအမွန္ကို ခြဲျခားႏုိင္ရန္ ပိုင္းျခားႏုိင္ေသာ ဥာဏ္ ပညာကို ေပးထားသည္ (၁တိ ၁း၅၊ ၁ေပ ၃း၁၆)။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စိတ္ေတာ္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕၏စိတ္ကို ပံုသြင္းထားပါသည္ (ေရာမ ၁၂း၂)။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို လမ္းျပရန္၊ ေျပာင္းလဲရန္၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌တိုးတက္ႀကီးထြားရန္ အတြက္ အျဖစ္အပ်က္အခ်ဳိ႕တုိ႕ကို ခႊင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္(ယာကုပ္ ၁း၂-၅၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း၅-၁၁)။ ၁ေပ ၁း၆-၇ထဲတြင္ “အရည္က်ိဳ၍စံုစမ္းျခင္းကို ခံႏုိင္ေသာ္ လည္း၊ ပ်က္စီးတတ္ေသာေရႊကိုစစ္ေၾကာျခင္းထက္၊ သင္တုိ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းအရာ သည္သာ၍ ျမတ္သည္ႏွင့္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေပၚထြန္းေသာအခါ အခ်ီးအမြမ္း၊ ဂုဏ္အသေရ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္အ လိုငွါျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ အထူးထူးအျပားျပားေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခံရေသာအေၾကာင္းရွိလွ်င္၊ သင္တုိ႕သည္ ယခုခဏခံရ၍ ၀မ္းနည္းေသာ္လည္း၊ အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာေက်းဇူးေတာ္ကိုေထာက္၍ ႐ႊင္လန္းေသာစိတ္ရွိ၏” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ တခါထရံ လူေတြၾကားႏုိင္ေသာစကားသံျဖင့္စကားေျပာႏုိင္သည္။ ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ဘုရားသခင္ကစကားေျပာသည္ဟုေဖာ္ျပေသာ္လည္း ၄င္းသည္ သံသာယရွိဖြယ္ေကာင္း သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူ႕နားျဖင့္ၾကားႏုိင္ေသာအသံျဖင့္ စကားေျပာသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ္လည္း ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သာမန္လူမ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ အသံျဖင့္စကား မေျပာေပ။ လူတစ္စံုတစ္ဦးက ဘုရားသခင္သည္ လူ႕နားျဖင့္ၾကားႏုိင္အေသာအသံျဖင့္စကားေျပာသည္ဟု ေျပာလွ်င္ သူတုိ႕ၾကားနာေသာစကားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ဘုရားသခင္က စကားေျပာလွ်င္ သူေျပာေသာစကားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ ေျပာဆုိေသာ စကားႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈရွိရမည္ျဖစ္သည္ (၂တိ ၃း၁၆-၁၇)။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ ဆန္႕က်င္ဘက္မျပဳေပ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားစကားေျပာသလား။