ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျခားနားမႈရွိသနည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျခားနားမႈရွိသနည္း။

အေျဖ:
ဤေမးခြန္း၏ အဓိကအားျဖင့္ နားလည္မႈလႊဲေခ်ာ္သြားျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္း မ်ားထဲ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏သေဘာသဘာ၀ကို အသိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အေျခခံနည္းလမ္းအားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ “ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ ရွိေသာဘုရားသခင္သည္ အမ်က္ေဒါသျပင္း ထန္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ရွိေသာဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္” ဟု ေဖာ္ျပရေပမည္။ အမွန္အကန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ သမၼက်မ္းစာသည္ သမုိင္းတေလွ်ာက္အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားမ်ားဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားခင္ တည္ရွိေၾကာင္း တဆင့္မွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ထံေပးထားေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္လူေတြက ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ ရွိေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဓမၼသစ္ထဲတြင္ ရွိေသာဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို နားလည္မႈလႊဲ သြားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လူတစ္ဦးသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းကို ဖတ္လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ျခားနားမႈမရွိ၊ အတူတူျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းမ်ားတြင္ ဘုရား သခင္၏ အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ဥပမာအားျဖင့္၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတစ္ခုလံုးကို ဖတ္လွ်င္ ဘုရားသခင္က မိမိကိုယ္ကို “သနားဂ႐ုဏာႏွင့္ျပည့္ စံုေသာဘုရား၊ အမ်က္ထြက္ျခငး္၌ေႏွးေကြးေသာဘုရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သစၥာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္”ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ထြက္ေျမာက္၊ ၃၄း၆၊ ေတာလည္၊ ၁၄း၁၈၊ ၀တ္ျပဳ ၉း၁၇၊ ဆာ ၈၆း၅၊ ၁၅၊ ၁၀၈း၄၊ ၁၄၅း၈၊ ေယာလ ၂း၁၃)။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ဘုရားသခင္ သနားျခင္းေမတၱာေတာ္ ႏွင့္ ဂ႐ုဏာေတာ္တုိ႕ကို ျပည့္စံုစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအ ေပါင္းတုိ႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခငး္ငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္း ေသာသားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္မူသည့္တုိင္ေအာင္ေလာကီသားတုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။ ဓမၼ ေဟာင္းတေလွ်ာက္လံုးကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဖခင္တစ္ဦးက မိမိသားကို ခ်စ္သည့္နည္းတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်စ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႕သည္ မိမိေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္၍ ႐ုပ္တုကို ကိုးကြယ္ေသာအခါ ဘုရားသခင္က သူတုိ႕ကို ဒဏ္ခတ္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္သူတို႕ သည္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရ၍ ဘုရားသခင္ထံျပန္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္သူတို႕ကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ဘုရားသခင္သည္လည္း ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း၆ ထဲတြင္ ဤသို႕ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ထာ၀ရဘုရားသည္ ခ်စ္ ေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကို ဆံုးမေတာ္မူ၏။ လက္ခံသမွ်ေသာသူတို႕ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။”

ထုိနည္းတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတေလွ်ာက္တြင္ အျပစ္တရားအေပၚ တရားစီရင္၍ အမ်က္ ေဒါသကို သြန္းေလာင္းေတာ္မူသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရား သခင္၏အမ်က္ေတာ္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ “သမၼာတရားကုိ အဓမၼျဖင့္ဆီးတာႏွိပ္စက္ ေသာသူတုိ႕ျပဳ တတ္ေသာ ဘုရားမဲ့ေနျခင္းအမႈ၊ တရားကို လြန္က်ဴးျခင္းအမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕တဘက္၌ ဘုရားသခင္၏အ မ်က္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏” (ေရာမ ၁း၁၈)။ ထိုေၾကာင့္ဘုရားသ ခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ျခားနားမႈမရွိေပ။ ဘုရားသခင္၏သေဘာသဘာ၀သည္ ေျပာင္း လဲျခင္းမရွိေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းအရွိေသာဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ ဖတ္လွ်င္ က်မ္းပိုဒ္အျမားအျပားတြင္ သူ၏သေဘာသဘ၀မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာလွ်င္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ဘုရားသခင္ သည္ျခားနားမႈမရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၆၆ ပါ၀င္ၿပီး၊ တုိက္ႀကီးႏွစ္မွ ေရးသားထားသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ အတြင္း ဘာသာႀကီးသံုးခုျဖင့္ စာေရးသူ ၄၀ေက်ာ္တုိ႕က ေရးသား ခဲ့သည္။ စာအုပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုသည္ လံုးဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းရွိသည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားျခင္းဂ႐ုဏာေတာ္၊ တရားမွ်တႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ျပဳ ေသာ လူသားမ်ားအေပၚ အေျခအေနမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့သည္ကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သမၼာက်မ္း စာသည္ လူသားမ်ားအေပၚဘုရားသခင္ေပးပို႕ေသာ ေမတၱာစာေစာင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္း ထားေသာသူမ်ားအေပၚ၊ အဓိကအားျဖင့္ လူသားမ်ားအေပၚ၊ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို သမၼာ က်မ္းစာ တစ္ခုလံုးတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးတြင္ ေမတၱာဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားအား သူႏွင့္မိတ္သာဟာရျပန္ဖြဲ႕ရန္ ေခၚဖိတ္ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က ထုိသို႕ျပဳျခင္းသည္ ေလာကီသားတုိ႕သည္ ထုိက္တန္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးဂ႐ု ဏာေတာ္၊ သူ၏စိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သူ၏ျပည့္စံုေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေသာဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကိုနားမ ေထာင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ သူ႕ကို ကိုးကြယ္ရန္ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား၊ သူ႕ထံမွထြက္သြားေသာသူမ်ား၊ ကုိယ္တိုင္တီထြင္ဖန္ဆင္းေသာ႐ုပ္တုကိုကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားကို တရားစီရင္မည့္ တရားသူႀကီးျဖစ္သည္ (ေရာမ အခန္းႀကီး ၁)။

ဘုရားသခင္သည္ သန္႕ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေသာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္ အျပစ္မ်ားကို တရားစီရင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရေမတၱာေတာ္က အျပစ္တရားအ တြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးကို ဆပ္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေသနည္းလမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ သည္။ သို႕မွသာ အျပစ္ရွိေသာလူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္မွ လႊတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၁ေယာ ၄း၁၀ အလြန္ေကာင္းေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ “ငါတုိ႕ သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္သည္ဟုမဆုိ။ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႕ကိုခ်စ္၍ ငါတုိ႕၏အျပစ္ေျဖစရာျဖစ္ေစျခင္း ငွါ၊ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိ၏။” ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ အျပစ္ေျဖ လႊတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ကယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းစနစ္ကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုအျပစ္အ တြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္ ယာယီအတြက္ ျဖစ္ၿပီး၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္အတြက္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ကိုယ္စားျပဳအေသခံေတာ္မူျခင္းလက္ၡဏာကို ပံုေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲတြင္ ကတိထားခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္သည္ ဓမၼသစ္ထဲတြင္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာထဲတြင္ ကတိျပဳေတာ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ျဖစ္ေသာ သူ၏တပါးတည္း ေသာသားေတာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေစလႊတ္မည့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ဓမၼသစ္က်မ္းစာထဲတြင္ ျပည့္စံု ခဲ့သည္။ ဓမၼေဟာင္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ “ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ပညာရွိရန္” (၂တိ ၃း၁၅) ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကို ေကာင္းမြန္စြာေလ့လာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ “သူ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေသာ အရိပ္မ်ား”ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည္ကို သက္ေသအေထာက္အထားေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (ယာကုပ္ ၁း၁၇)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျခားနားမႈရွိသနည္း။