ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သလား။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သလား။

အေျဖ:
ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းခဲ့လွ်င္ အျပစ္ကိုလည္းဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ပထမအေနႏွင့္ ယူဆႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ အျပစ္သည္ ေက်ာက္ (သို႕)လွ်ပ္စစ္ ကဲ့သို႕ “အရာ၀တၳဳ” မဟုတ္ေပ။ ဆိုးသြမ္းေသာအိုးတစ္လံုးဟူ၍ မရွိေပ။ အဆုိးမွာကိုယ္ပိုင္ တည္ရွိျခင္း မရွိေပ။ အဆိုးသည္ အမွန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ အေကာင္းႏွင့္ ကင္းကြာျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ တြင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာမ်ားထဲတြင္ တြင္းမရွိေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ တြင္းတစ္ခုကို အမိုက္တ႐ိုက္ႏွင့္ ကင္းစင္သည္ ဟု ဆုိေသာ္လည္း တြင္းသည္ အမိႈက္ႏွင့္အကင္းႏုိင္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းေသာအခါ အေကာင္းျဖင့္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရား သခင္ဖန္ ဆင္းေသာအရာအားလံုးတုိ႕သည္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အခြင့္ရွိသည္။ စစ္မွန္ေသာအ ရာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အေကာင္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ထားရွိခဲ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ သည္ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားအား အေကာင္း (သို႕) မေကာင္း(အဆိုး)မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ဤေကာင္းေသာအရာႏွစ္ခု ဆက္ႏြယ္ျခင္းမွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အဆိုးျဖစ္လာေသာအခါ အဆိုးသည္ ဘုရားသခင္ဖန္ ဆင္းခဲ့ေသာ”အရာ” ျဖစ္သည္ဟု မေျပာႏုိင္ေပ။

အျခားေသာ ဥပမာတစ္ခုကို ထပ္မံေဖာ္ျပလုိပါသည္။ လူတစ္ဦးကို “အေအး တည္ရွိသလား” ဟုေမးလွ်င္ “ရွိသည္” ဟု ျပန္ေျဖႏုိင္ေပသည္။ ၄င္းသည္ မွန္ကန္ႏုိင္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ အေအးသည္ မရွိေပ။ အေအးဟူသည္ အပူဓါတ္ မရွိေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ၊ အေမွာင္သည္လည္းမရွိေပ။ အေမွာင္ သည္ အလင္း မရွိေသာ အရာသာ ျဖစ္သည္။ အဆိုးသည္ အေကာင္း (သို႕) ပို၍ေကာင္းေသာအရာမ်ား ကင္းမဲ့ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အဆိုးသည္ ဘုရားသခင္မရွိေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အဆုိးကို မဖန္ဆင္းခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ သူက အေကာင္း ႏွင့္ကင္းကြာေသာအရာကို တည္ရွိရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အဆုိးကို မဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူက အဆိုးကို ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ေစ၊ လူသားမ်ားျဖစ္ေစ ဆုိးေသာအရာမ်ားျပဳရန္ ခြင့္မေပးဘဲ၊ သူ႕ကို သာ အေစခံရန္ အလိုေတာ္ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကို “စက္႐ုပ္” ကဲ့သို႕ေရြးခ်ယ္မႈမရွိဘဲ ဘုရားသခင္၏ “အစီအစဥ္” အတုိင္းသာ ျပဳရန္ အလိုေတာ္မရွိခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္က အဆိုးကို ထားရွိျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စစ္မွန္ေသာအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ သူ႕ကိုသာ အေစခံရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။

အကန္႕အသတ္ရွိေသာ လူသားမ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ျပည့္စံုစြာနားမလည္ႏုိင္ေပ (ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၄)။ တခါတရံ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေတြးေတာျခင္းထက္ပို ၍အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အရာမ်ားႀကံဳေတြ႕ေသာအခါ ဘုရားသခင္ျပဳေသာအမႈမ်ားကို နားလည္ႏုိင္သည္ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရာအားလံုးကို သန္႕ရွင္းေသာအရာ၊ ထာ၀ရ႐ႈေတာင့္မွ ျမင္တတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ အရာအားလံုးကို အဆိုးျမင္၀ါဒ၊ ေလာကအေတြးႏွင့္ တဒဂၤအတြက္သာ ျမင္တတ္ၾကသည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႕သည္ အျပစ္ျပဳ၍ အဆိုး၊ ေသျခင္းႏွင့္ ခက္ခဲပင္ပန္းမႈမ်ား ဤေလာကသို႕ယူေဆာင္လာ ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ားကို ဤေလာကသို႕ အဘယ္ေၾကာင့္ပစ္ခ်ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ျပည့္စံုစြာဖန္ဆင္း၍ နာျခင္းအိုျခင္းကငး္မဲ့ေသာေနရာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ မထားသနညး္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဤေမးခြန္းမ်ားကို လံုေလာက္စြာ မေျဖႏုိင္ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိရွိႏုိင္ေသာအရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္ျပဳ ေသာအရာခပ္သိမ္းတို႕သည္ သန္႕ရွင္း၊ ျပည့္စံုၿပီး၊ သူ၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖို႕အတြက္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သည္မွန္ကန္ေသာအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္၊ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အဆိုးကို ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ အဆိုးကို မဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ အဆိုးတည္ရွိ ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အဆုိးကို မထားရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္မႈအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏အဓမၼေစ ခုိင္းျခင္းအားျဖင့္ သူ႕ကို ကုိးကြယ္ၾကပါလိမ့္မည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သလား။