ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္ဟု ဆုိရာတြင္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလို သနည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္ဟု ဆုိရာတြင္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလို သနည္း။

အေျဖ:
သမၼာက်မ္းစာက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသည္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။ သုိ႕မွ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏မူလအစျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိပါလိမ့္မည္။ “ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္ ၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ၀ါႂကြားျခင္းမရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာမ က်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကိုမရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိသည္ဟုမထင္တတ္၊ မတရား ေသာအမႈ၌၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌၀မ္းေျမာက္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ဖံုးအုပ္ တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာ ကို သည္းခံတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလႊတ္၏ (၁ေကာ ၁၂း၄-၈(ခ)။ဤ အခ်က္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေပးထားေသာ ေမတၱာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (၁ေယာ ၄း၈)။ ဘုရားသခင္သည္ ဤကဲ့သို႕ေသာ ေမတၱာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္။

ေမတၱာ (ဘုရားသခင္) က မည္သူမည္၀ါေပၚ၌ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းျခင္းမျပဳေပ။ ဘုရားသခင္ထံသို႕လာ သမွ်ေသာသူတုိ႕သည္ သူ၏ေမတၱာကို တုံ႕ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာ (ဘုရားသခင္) သည္ သနားျခင္းဂ ႐ုဏာေတာ္ကို လူတုိင္းေပၚတြင္ ျပသခဲ့သည္။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ)သည္ လူတန္းစားခဲြျခားမႈမရွိဘဲ လူသားအားလံုးအေပၚ ေကာင္းေသာအရာမ်ား ျပဳခဲ့သည္။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ)သည္ အျခားသူမ်ားေပၚ တြင္ တပ္မက္ျခင္းမရွိေပ။ ေစာဒကတက္ျခင္းမရွိဘဲ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ) သည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာသူမ်ားအေပၚ အႏုိင္ယူႏုိင္ေသာတန္ခုိးရွိေသာ္လည္း သူသည္ ေလာက၌ လူ သားတစ္ဦးကဲ့သို႕အသက္ရွင္စဥ္ မည္သူမည္၀ါအေပၚ အႏုိင္အထက္မျပဳခဲ့ေပ။ ေမတၱာ (ဘုရားသခင္) က နာခံျခင္းရွိရန္ အမိန္႕မထုတ္ခဲ့ေပ။ ဘုရားသခင္က သားေတာ္ေယ႐ႈကို နာခံျခင္းရွိရန္ အမိန္႕မေပးခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ သားေတာ္သည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေကာင္းကင္ဘံုတြင္ ရွိေသာခမည္းေတာ္၏စကားကုိနာခံခဲ့ သည္။ “ငါသည္ခမည္းေတာ္ကို ခ်စ္သည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္မွာေတာ္မူသည္အတုိင္းျပဳသည္ကို၄င္း၊ ေလာကီသားတုိ႕သိမည္အေၾကာင္းတည္း “(ေယာဟန္ ၁၄း၃၁)။ ေမတၱာ (သခင္ေယ႐ႈ)က အျခားသူမ်ား၏ လုိအပ္မႈမ်ားကို အၿမဲတမ္းဦးစားေပးခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္၏အႀကီးမားဆံုးေသာေမတၱာေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႕အားျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ယာ ဟန္ ၃း၁၆ ထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕ မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႕ေတာ္ မူသည့္တုိင္ေအာင္ေလာကီသားတုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမ ၅း၈ ထဲတြင္လည္း ထုိနည္းတူ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ငါတုိ႕သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ငါတုိ႕ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႕အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။” ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏုိုင္ငံေတာ္တြင္ ထာ၀ ရေပ်ာ္ေမြ႕ရန္အလိုေတာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ အျပစ္ေႂကြးအား လံုးေပးဆပ္ေက်ေအးရန္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သူ၏အလိုေတာ္အတုိင္းအသက္ရွင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားအလုိေတာ္ရွိသည္။ ေမတၱာက ခြင့္လႊတ္သည္။ “ကုိယ္အျပစ္တုိ႕ကို ေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႕အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရိွသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္းျပည့္စံုေတာ္မူ၏” (၁ေယာ ၁း၉)။

ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူသည္ ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သည့္အရာကိုဆုိလုိ သနည္း။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ဘုရားသ ခင္၏ကုိယ္က်င့္စ႐ိုက္၊ သူ၏ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္က သူ၏သန္႕ရွင္းျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ႏွင့္ သူ၏ အမ်က္ေဒါသကို ထိခုိက္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ျပည့္စံုစြာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွသည္။ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။ သူလုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး၊ မွန္ကန္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ျပည့္စံုေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ အံ့ၾသ ဘြယ္ရာတစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္က သူ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ လက္ခံသမွ်ေသာသူမ်ားကို သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သူျပဳသည့္အတုိင္းအျခား သူမ်ားကို ခ်စ္ႏုိင္ေသာအစြမ္းအစေပးခဲ့သည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၂၊ ၁ေယာ ၃း၁၊ ၂၃-၂၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္ဟု ဆုိရာတြင္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလို သနည္း။