မည္သူက ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာခဲ့သနည္း


ေမးခြန္း: မည္သူက ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာခဲ့သနည္း

အေျဖ:
ဘုရားမရွိဟု ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္မရွိဟုသံသယရွိေသာသူမ်ားက ခပ္သိမ္းေသာအရာ တုိ႕သည္ ျဖစ္လာရာတစ္ခုစီရွိၾကည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ ျဖစ္လာရာတစ္ခုခုရွိလိမ့္ မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ျဖစ္လာသည့္ေနရာရွိလွ်င္ ဘုရားျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ (ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားမဟုတ္လွ်င္ ဘုရားဟူ၍ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။) “မည္သူက ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း” ဟူေသာေမးခြန္းသည္ ထူးဆန္းေသာေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တစံုတခုသည္ ဘာမွ် မဟုတ္ေသာအရာမွမျဖစ္လာႏုိင္ျခင္းကို လူတုိင္းကသိၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ “တစံုတခု ျဖစ္လွ်င္ သူသည္ျဖစ္လာရာရွိမည္မဟုတ္ေလာ။

ဤေမးခြန္းသည္ အလြန္႐ိုင္းဆုိင္းေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတို႕က ဘုရား သခင္သည္ တစ္စံုတခုမွျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု မွားယြင္းစြာယံုၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ဤေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုေမးခြန္းကို ေျဖၾကားျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေပ။ “အျပာေရာင္သည္ မည္သို႕ေသာအနံ႕ရွိသ နည္း” ဟုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္တူသည္။ အျပာေရာင္သည္ အနံ႕အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအရာမဟုတ္ေပ။ ထို္ေၾကာင့္ထိုသို႕ေမးျမန္းျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဘုရားသခင္သည္လည္း ဖန္ဆင္း၍ရေသာ ပစၥည္းဥစၥာမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္ကို မည္သူမည္၀ါကမွ မဖန္ဆင္းခဲ့ေပ။ သူျဖစ္လာခဲ့ ေသာေနရာလည္းမရွိေပ။ သူသည္႐ိုး႐ိုးေလးျဖင့္တည္ရွိသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ထိုအရာကို မည္သို႕သိရွိႏုိင္သနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၄င္းကို မည္သည့္အရာကမွမသိရွိ ေပ။ မည္သည့္အရာမွ်မျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေပ။ ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္အရာတစံုတခုမွ်ျဖစ္ပ်က္ေသာအခ်ိန္မရွိလွ်င္ မည္သည့္အရာတစ္ခုမွ်တည္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ တည္ရွိေနသည္။ ထိုေၾကာင့္၊ အရာ၀တၳဳတစ္ခုမွ်လံုး၀မရွိဘူးခဲ့ျခင္းမရွိလွ်င္ အစဥ္တည္ရွိေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုရွိရသည္။၄င္းသည္ ထာ၀ရ တည္ရွိေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ျဖစ္လာေသာေနရာမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ဘုရား သခင္သည္ အရာခပ္သိမ္းျဖစ္လာေသာေနရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဖန္းဆင္းျခင္းခံေသာဘုရား မဟုတ္၊ သူသည္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးႏွင့္ ၄င္းထဲတြင္ရွိေသာအရာခပ္သိမ္းတုိ႕ကို ဖန္းဆင္းေသာဘုရား ျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
မည္သူက ဘုရားသခင္ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာခဲ့သနည္း