ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးသြမ္းမႈမ်ား သက္ေရာက္ေစသနည္း။


ေမးခြန္း: ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးသြမ္းမႈမ်ား သက္ေရာက္ေစသနည္း။

အေျဖ:
ဤေမးခြန္းသည္ သီေၾသာ္ေလာ္ဂ်ီဘာသာရပ္ေလ့လာရာတြင္ အခက္ခဲဆံုးေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထာ၀ရဘုရား၊ အနႏၷဘုရား၊ အရာခပ္သိမ္းကိုသိေတာ္မူေသာဘုရား၊ ေနရာ တုိင္း၌ရွိ ေတာ္မူေသာဘုရား၊ အနႏၷတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ လူသားမ်ား (တဒဂၤ၊ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ား၊ အသိညာဥ္ကန္႕သတ္ေသာလူသားမ်ား၊ တစ္ေနရာ၌သာရွိေသာလူသားမ်ား၊ တန္ခိုးမရွိေသာ လူသားမ်ား)က အဘယ့္ေၾကာင္းဘုရားသခင္ျပဳေသာအမႈကို ျပည့္၀စံုလင္စြာ သိလိုၾကသ နည္း။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေယာဘ၀တၳဳထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စာတန္က ေယာဘ အေပၚ သူျပဳလုိသည့္အတုိင္းျပဳရန္ ဘုရားသခင္က ခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏အသက္မသတ္ရန္ တားျမစ္ ထားသည္။ ေယာဘက မည္သို႕တုံ႕ျပန္ခဲ့သနည္း။ “ငါ့ကို သတ္ေတာ္မူ၍၊ ငါေျမာ္လင့္စရာမရွိေသာ္လည္း၊ ေရွ႕ေတာ္၌ အျပစ္ေျဖရာစကားကို ငါေလွ်ာက္ထားမည္” (ေယာဘ ၁၃း၁၅)။ “အ၀တ္မပါဘဲ အမိ၀မ္းထဲ သို႕ ျပန္သြားေတာ့မည္။ ထာ၀ရဘုရားေပးေတာ္မူ၏။ ထာ၀ရဘုရား႐ုပ္သိမ္းေတာ္မူ၏။ ထာ၀ရဘုရား၏နာမ ေတာ္သည္ မဂၤလာရွိေစသတည္း” (ေယာဘ ၁း၂၁)။ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုသြမ္းမႈမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္ကို ေယာဘက မသိခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေၾကာင္းသူ သိခဲ့ သည္။ ထုိေၾကာင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ကိုးစားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေယာဘကဲ့သုိ႕ တံု႕ျပန္တတ္ရန္ လုိအပ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးသြမး္မႈမ်ား သက္ေရာက္ရန္ခြင့္ ျပဳသနည္း။ သမၼက်မ္းစာအရၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းေသာသူတစ္ေယာက္မွ် “မရွိ”ေပ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလံုးသည္ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ပုပ္သိုးညစ္ညမ္းေသာသူမ်ား၊ စက္ဆုပ္႐ြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (ေဒသနာ ၇း၂၀၊ ေရာမ ၆း၂၃၊ ၁ေယာ ၁း၈)။ ေရာမ ၃း၁၀ -၁၈ ထဲတြင္ “ေကာင္းေသာသူ” တစ္ေယာက္မွ်မရွိေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ။ နားလည္ေသာသူမရွိ။ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူမရွိ။ လူအေပါင္းတုိ႕သည္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ တညီတၫြတ္တည္း အသံုးမရေသာသူျဖစ္ၾကၿပီ။ ေကာင္းေသာအ က်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊ တ ေယာက္မွ်မရွိ။ သူတုိ႕၏လည္ေခ်ာင္းသည္ ဖြင့္ထားေသာ သခ်ႋဳင္းတြင္းျဖစ္၏။ သူတုိ႕သည္ လွ်ာႏွင့္ လွည့္စားတတ္ၾက၏။ သူတုိ႕ႏႈတ္ခမ္းအထဲမွာ ေႁမြဆိုးအဆိပ္အ ေတာက္ရွိ၏။ သူတုိ႕ႏႈတ္သည္ က်ိန္ဆဲေသာစကား၊ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားႏွင့္ျပည့္၀၏။ သူတုိ႕ေျခသည္ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းငွါ လ်င္ျမန္၏။ သူတုိ႕သြားရာ လမ္း၌ ပ်က္စီးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းရွိ၏။ ခ်မ္းသာလမ္းကို သူတုိ႕မသိၾက။ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ရေသာအေၾကာင္းသည္ သူတို႕မ်က္စိ၌ မထင္ဟု က်မ္းစာလာ သတည္း။” ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ေသာလူသားအားလံုးသည္ ယခုခ်က္ျခင္း အပယ္ငရဲထဲသို႕ ပစ္ခ်ျခင္းထိုက္တန္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စကၠန္႕တုိင္းအသက္ရွင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူး ေတာ္ႏွင့္ဂ႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ ထိတ္လန္႕စရာအေကာင္းဆံုးေသာအေတြ႕အႀကံဳသည္ ဂ႐ုဏာတရားမရွိလွ်င္ အပယ္ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႕ ထာ၀ရပစ္ခ်ျခင္းခံရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

“ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင္းဆုိးေသာသူမ်ားအေပၚ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို သက္ေရာက္ေစ ေတာ္မူသနည္း” ဟု ေမးလွ်င္ ပုိ၍ေကာင္းသည္။ ေရာမ ၅း၈ ထဲတြင္ “ငါတုိ႕သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကို အဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႕အားထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူသားမ်ားအား လံုးသည္ ဆိုးသြမး္ေသာသူမ်ား၊ ညစ္ၫူးေသာသူမ်ား၊ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အတြက္ အေသခံခဲ့သည္ (ေရာမ ၆း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလွ်င္ (ေယာဟန္ ၃း၁၆၊ ေရာမ ၁၀း၉) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း အခြင့္ရရွိၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံ ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေနထိုင္ေသာအိမ္ေတာ္ ျဖစ္လိမ့္မည္ (ေရာမ ၈း၁)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ငရဲႏွင့္ထုိက္တန္ ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိၿပီး၊ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ထာ၀ရအသက္ရွင္မည္ျဖစ္ သည္။

တခါတရံ လူမ်ားအေပၚ အသင့္ေတာ္ေသာ ဆိုး႐ြားမႈမ်ား သက္ေရာက္တတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အ ေပၚအျပစ္ သက္ေရာက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ထိုက္တန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထုိက္တန္သည္ျဖစ္ေစ အဆိုးသက္ ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အႀကံအစည္ေတာ္ရွိသည္။ အေရးႀကီးဆံုး သိထုိက္ေသာအရာ သည္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ၊ တရားမွ်တေသာ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ နားမလည္ၾကေပ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို သံသယ၀င္မည့္အစား၊ သူ႕ကို ကုိးစားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို တုံ႕ျပန္မႈျပဳရရန္ျဖစ္သည္။ “ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအႁကြင္းမဲ့ကိုးစားေလာ့။ ကုိယ္ဥာဏ္ကို အမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ ထာ၀ရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႕ျပဳလွ်င္၊ သင္၏လမ္းခရီးတုိ႕ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္” (သုတၱံ ၃း၅-၆)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းေသာသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆုိးသြမ္းမႈမ်ား သက္ေရာက္ေစသနည္း။