သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ေမး ခြန္းတခုျဖစ္ပါသည္။ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူေတြ၏ဦးေႏွာက္အေတြးအေခၚ အားျဖင့္ သိရွိရန္ မလြယ္ကူေပ။ အရိပ္အႁမြက္ကိုသာ သိရွိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ထက္အလြန္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္းကို ၿပီးျပည့္စံုစြာ နား လည္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ခမည္းေတာ္သည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သားေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထားပါသည္။ ဘုရားတဆူတည္းရွိေၾကာင္းကို လည္သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထား ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူ၏အေၾကာင္းကို နားလည္နုိင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏နား လည္မႈသည္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ သံုးပါးတဆူသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ ျပခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္းကို တင္ျပလုိျခင္းမဟုတ္ေပ။

သံုးပါးတဆူသည္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးအျဖစ္တည္ရွိေသာ ဘုရားတဆူျဖစ္သည္။ ဘုရားသံုးပါး ေပါင္းစပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို မွတ္သားပါ။ သံုးပါးတဆူကို ေလ့လာေသာအခါ “သံုးပါးတ ဆူ” စကားလံုးကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိပါ။ သံုးပါးတဆူ ကိုေဖာ္ျပရန္အတြက္ -ဘုရားျဖစ္ေသာ ထိုသံုးပါးတုိ႕သည္ အတူတူရွိျခင္း ႏွင့္ ထာ၀ရကာလမွစ၍ တည္ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသာ ျပသႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ “သံုးပါးတဆူ” ကိုမေတြ႕ရေသာ္ျငားလည္း၊ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားေသာ အရိပ္အႁမြက္ မ်ားစြာရွိသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းပိုဒ္တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို ရည္ၫႊန္း ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။

၁။ ဘုရားတဆူရွိသည္ (တရားေဟာ၊ ၆း၄၊၁ေကာ၊ ၈း၄၊ ဂလာ၊ ၃း၂၀၊ ၁တိ၊ ၂း၅)

၂။ သံုးပါးတစ္ဆူတြင္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးပါ၀င္သည္ (ကမၻာ၊ ၁း၁၊ ၂၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁း၇၊ ေဟရွာ၊ ၆း၈၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁၊ မႆဲ၊ ၃း၁၆-၁၇၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄)။ ကမၻာ၊ ၁း၁ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဟၿဗဲဘာသာစကား Elohim (နာမ္) ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ကမၻာ၊ ၂း၁၆၊ ၃း၂၂၊ ၁၁း၇၊ ႏွင့္ ေဟရွာ၊ ၆း၈ တုိ႕တြင္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႕” ဟူေသာ နာမ္စားတုိ႕သည္ အမ်ားကိန္းကိုျပ၍ ေဟၿဗဲဘာသာ စကားလံုးတြင္ထိုစကားလံုးကိုအသံုးျပဳေသာအခါ တစ္ဦးထက္ပိုမ်ားေသာအရာတို႕ကို ေဖာ္ျပလို ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္သံုးပါးတဆူျဖစ္သည္ဟု လက္မေထာင္၍ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားနာမကို ေဖာ္ျပေသာအခါ အမ်ားကိန္းျဖစ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဂရိ ဘာသာစကားမွာ Elohim ဘုရားသည္ သံုးပါးျဖစ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစပါသည္။

ေဟရွာ၊ ၄၈း၁၆၊ ၆၁း၁ တုိ႕တြင္ သားေတာ္က ခမည္းေတာ္ထံႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ထံသို႕စကားေျပာေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဟရွာ၊ ၆၁း၁ ကို လု၊ ၄း၁၄-၁၉ ႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္၊ သားေတာ္၏စကားေျပာျခင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ မႆဲ၊ ၃း၁၆-၁၇ ထဲတြင္ သခင္ေယ ႐ႈႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းအေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ သားေတာ္ဘုရားေပၚတြင္ဆင္းသက္၍၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ သားေတာ္ေပၚတြင္ ၀မ္းေျမာက္ စကားေျပာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ၊ ၂၈း၁၉ ႏွင့္ ၂ေကာ၊ ၁၃း၁၄၌ ေဖာ္ျပထား ေသာက်မ္းပိုဒ္တြင္ သံုးပါးတဆူတြင္ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

၃။ က်မ္းပိုဒ္အမ်ားအျပားတြင္ သံုးပါးတဆူတုိ႕၏ကြာဟမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ဓမၼ ေဟာင္းထဲတြင္ “LORD” ထာ၀ရဘုရား စကားလံုးသည္ “Lord” ဘုရားသခင္ (ကမၻာ၊ ၁၉း၂၄၊ ေဟာေရွ၊ ၁း၄) စကားလံုးႏွင့္ မတူေပ။ ထာ၀ရဘုရားမွာသားေတာ္တစ္ပါးရွိသည္( ဆာ၊ ၂း၇၊ ၁၂၊ သုတၱံ၊ ၂၀း၃-၄)။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း “LORD” ထာ၀ရဘုရား (ထြက္၊ ၁၇း၁၈)၊ “God” ဘုရားသခင္ (ဆာ၊ ၆၁း၁၀-၁၂) ႏွင့္ ကြာဟမႈရွိသည္။ သားေတာ္ဘုရားသည္လည္း ခမည္းေတာ္ ဘုရားႏွင့္ ကြာဟမႈရွိသည္ (ဆာ၊ ၄၅း၆-၇၊ ေဟၿဗဲ၊၁း၈-၉)။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ က ခမည္းေတာ္အား ဥပဇၥ်ယ္ဆရာ၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါ သည္( ေယာ၊ ၁၄း၁၆-၁၇)။ သခင္ေယ႐ႈ က မိမိကိုယ္ကို ခမည္းေတာ္ (သို႕) သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထင္ရွားေစပါသည္။သတင္းေကာင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ သခင္ေယ႐ႈ က ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံအၿမဲတမ္းစကားေျပာသည္ကို မွတ္သားထားပါ။ သခင္ေယ႐ႈ သည္ မိမိကိုယ္ကို စကားေျပာသလား။ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိႏွင့္မတူေသာ သံုးပါးတဆူတြင္ ပါ၀င္ေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ သံုးပါးတဆူတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၆း၂၇၊ ေရာမ၊၁း၇၊ ၁ေပ၊၁း၂)။ သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊ ၁၄၊ ေရာမ၊ ၉း၅၊ ေကာေလာ၊ ၂း၉၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁း၈၊ ၁ေယာ၊ ၅း၂၀)။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္ (တမန္၊ ၅း၃-၄၊ ၁ေကာ၊ ၃း၁၆)။

၅။ သံုးပါးတဆူတြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ ႏွင့္သားေတာ္တုိ႕ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္၍၊ သားေတာ္သည္လည္း ခမည္းေတာ္ထက္နိမ့္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎သည္ အတြင္းပိုင္းဆုိင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ သံုးပါး တစ္ဆူတုိ႕၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို ျငင္းပယ္ထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း သည္ လူ႕ဦးေႏွာက္ျဖင့္ အကုန္အစင္မသိႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သားေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လု၊ ၂၂း၄၂၊ ေယာဟန္၊ ၅း၃၆၊ ၂၀း၂၁၊ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေယာဟန္ ၁၄း၁၆၊ ၁၄း၂၆၊ ၁၆း၇၊ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ၁၆း၁၃-၁၄တုိ႕ကို ၾကည့္ပါ။

၆။ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးတြင္ပါ၀င္ေသာသူတုိ႕သည္ လုပ္ငန္းကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ခမည္းေတာ္ဘုရား သည္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုး၏မူလအစ (၁ေကာ၊ ၈း၆၊ ဗ်ာ၊ ၄း၁၁)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာဗ်ာ ဒိတ္ေတာ္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁)၊ ကယ္တင္ျခင္း (ေယာ၊ ၃း၁၆-၁၇) တုိ႕၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သခင္ေယ႐ႈက လူသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အရာမ်ားလုပ္ေဆာင္ထားပါသည္ (ေယာဟန္၊ ၅း၁၇၊ ၁၄း၁၀)။ အရာခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။

သားေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာ- ေလာကတခုလံုးကိုဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္၊ ျပဳျပင္မြမ္း မံျခင္း (၁ေကာ၊ ၈း၆၊ ေယာဟန္၊ ၁း၃၊ ေကာေလာ၊ ၁း၁၆-၁၇)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာဗ်ာဒိတ္ ေတာ္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊ ၁၆း၁၂-၁၅၊ မႆဲ၊ ၁၁း၂၇၊ ဗ်ာ၊ ၁း၁ ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း (၂ေကာ၊ ၅း၁၉၊ မႆဲ၊ ၁း၂၁၊ ေယာဟန္၊ ၄း၄၁) တုိ႕ကို တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က သခင္ေယ႐ႈကို သူဖန္ဆင္းၿပီးေသာအရာမ်ား ထပ္မံျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ တာ၀န္ခန္႔အပ္ ခဲ့ပါသည္။

ဤဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း (ကမၻာ၊ ၁း၂၊ ေယာဟန္၊ ၂၆း၁၃၊ ဆာ၊ ၁၀၄း၃၀)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဗ်ာဒိတ္႐ူပါ႐ံု (ေယာဟန္၊ ၁၆း၁၂၊၁၅၊ ဧဖက္၊ ၃း၅၊ ၂ေပ၊ ၁း၂၁)၊ ကယ္တင္ျခင္း (ေယာဟန္၊ ၃း၆၊ တိတု၊ ၃း၅၊ ၁ေပ၊ ၁း၂) ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈျပဳေသာအမႈမ်ား (ေဟရွာ၊ ၆၁း၁၊ တမန္၊ ၁၀း၃၈) တုိ႕ကို ဘုရားသခင္က သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အမႈျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က အမႈျပဳေသာအခါ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္သူတို႕၏ေဖာ္ျပ ခ်က္တုိ႕သည္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ၾကက္ဥတစ္လံုးတြင္ အႏွစ္၊ အကာ၊ မခြံ၊ ပန္းသီးတစ္လံုး တြင္အခြံ၊ အသား၊ အေစ့၊ တုိ႕ပါ၀င္သည့္နည္းတူ သံုးပါးတဆူသည္လည္းထိုနည္းတူျဖစ္သည္ ဟု ျ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႕အားလံုးသည္ ဘုရားျဖစ္ ၾကသည္။ ေရအားျဖင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းသည္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္ တိက်ခိုင္လံုမႈမရွိေပ။ ေရသည္ အရည္၊ အေငြ႕၊ အခဲ စသည္တို႕ျဖစ္ဖဲြ႕စည္းထားပါ သည္။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္ႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တုိ႕သည္လည္း ဘုရားသခင္၏ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ ပံုသ႑ာန္မဟုတ္ဘဲ၊ သူတုိ႕သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာပံုေဆာင္ခ်က္ တုိ႕သည္ သံုးပါးတဆူေဖာ္ျပရာတြင္ ဥပမာအျဖစ္မသံုးျပဳႏုိင္ေသာ္လည္း တိက်မွန္ကန္မႈမရွိေပ။ ထာ၀ရဘုရားကို နစၥအရာမ်ားအားျဖင့္ ပံုေဖာ္၍မရႏုိင္ေပ။

ယေန႕ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္တြင္သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို တိက်စြာမသိရွိႏုိင္ေပ။ သံုး ပါးတဆူအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ အရိပ္အေရာင္သာေဖာ္ျပထားေသာ္ လည္း ၎တုိ႕သည္ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ခမည္းေတာ္သည္ဘုရားျဖစ္သည္။ သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားတဆူတည္းရွိသည္။ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကလႊဲ၍ အျခားေဖာ္ျပခ်က္တုိ႕သည္ ထင္ျမင္ခ်က္၊ျငင္းဆုိဖြယ္ရာ၊ အႏွစ္သာရမရွိ ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ မိမိဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳ၍၊ သံုးပါးတဆူအေၾကာင္း ကို သိရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္အစား၊ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားဆန္းက်ယ္မႈ ႏွင့္ သူ၏ျမင့္ျမတ္မႈတုိ႕ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ ပိုေကာင္းသည္။ “ ဘုရားသခင္၏ပညာႏွင့္ ညာဥ္ေတာ္သည္ အလြန္က်ယ္၀န္းနက္နဲစြ တကား။ စီရင္ေတာ္မူခ်က္တုိ႕ကို အဘယ္သူမွ်စစ္၍မကုန္ႏုိင္။ ႂကြေတာ္မူေသာလမ္းတို႕ကို လုိက္၍ရွာေသာ္လည္းမေတြ႕မမီနုိင္။ ထာ၀ရဘုရား၏စိတ္ေတာ္ကို အဘယ္သူသိသနည္း။ ထာ၀ရ ဘုရားႏွင့္ အဘယ္သူသည္ တုိင္ပင္ဖက္ျပဳသနည္း။” (ေရာမ၊ ၁၁း၃၃-၃၄)

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သံုးပါးတဆူအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ေဖာ္ျပထားသနည္း။