settings icon
share icon

Siyakwemukela ohlangothini lwesiZulu lwe www.GotQuestions.org!

Imibuzo ngeBhayibheli iyaphendulwa

Okwamanje asiyamukeli imibuzo eqonde kithi ebhalwe ngesiZulu. Uma ungakhona ukubhala nokufunda isiNgisi ungathumela imibuzo yakho ku - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Uhla olubhalwe lapha ngaphansi ngamakhasi abhalwe ngolimi lwesiZulu.Izindaba Ezinhle

Unakho ukuphila okuphakade na?

Ngiyithola kanjani intethelelo kuNkulunkulu?

Kusho ukuthini ukuba uMkristu ozelwe ngokusha?

Iyini Imithetho Emine yakoMoya?

Ngingalungelana kanjani noNkulunkulu?

Ingabe uJesu uyiyona yodwa ndlela esiyisa eZulwini na?

Ngingaqiniseka kanjani ukuthi ngizoya eZulwini uma ngifa?

Ingabe ikhona impilo emva kokufa na?

Kusho ukuthini ukwamukela uJesu abe nguMsindisi wakho?

Yini uhlelo lwensindiso?

Iyiphi inkolo engilungele mina?

Uyini wona loMgudu wakwabaseRoma oyisa ekusindisweni?

Uyini umthandazo wesoni?

Uyini umuntu onguMkrstu?

Sengenze isinqumo sokubeka ukukholwa kwami kuJesuManje ngenzeni?Imibuzo ebaluleke kakhulu

Ungubani uJesu Kristu?

Ingabe uNkulunkulu ukhona na? Bukhona yini ubufakazi obufakazela ubukhona bukaNkulunkulu?

Ingabe uJesu unguNkulunkulu na? Ingabe uJesu wake wazisho yini ukuthi unguNkulunkulu?

Yimaphi amagama achaza uNkulunkulu? UNkulunkulu unjani?

Ingabe iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu ngokweqiniso na?

Ingabe uNkulunkulu unguNkulunkulu ngempela na? Ngingazi kanjani ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ngempela?

Iyini inkolo yobuKristu, futhi yini amaKristu akholelwa kuyo?

Incazelo yempilo iyini na?

Ingabe amaKristu aphoqelelekile ukuthobela umthetho weTestamente elidala na?

Ingabe ubuNkulunkulu bukaKristu buyangokwemibhalo na?

Insindiso ukukholwa noma ukukholwa nemisebenzi?

Ngingayazi kanjani intando kaNkulunkulu empilweni yami? Lithini iBhayebheli ngokwazi intando kaNkulunkulu esimeni esithize?

Ngubani Umoya Oyingcwele na?

Ngingasinqoba kanjani isono empilweni yami yokukholwa?

Yini ukuba ngingazibulali?Imibuzo evame ukubuzwa

Kwenzekani emuva kokufa?

Uma usindisiwe sewusindiselwe unomphela?

Isiqiniseko saphakade sikhona yini eBhayebhelini?

Athini amaKrestu ngokuzibulala? Ngabe lithini iBhayebheli?

Lithini iBhayibheli ngokuzidweba noma ukubhoboza umzimba?

Lithini iBhayibheli ngamakhosikazi abafundisi nabashumayeli?

Lisifundisani iBhayibheli ngoButhathu?

Lithini iBhayebheli ngokuya oncansini phambi kokushada?

Kubaluleke ngani ukubhaphatiswa?

Lithini iBhayebheli ngokwahlukana kanye nokushada kabusha?

Lithini iBhayibheli ngokweshumi kumaKrestu?

Kuyisono yini ukugembula? Lithini iBhayibheli ngokugembula?

Ubekuphi uJesu kulezinsuku ezinthathu phakathi kokufa kanye nokuvuka?

Yini isiphiwo sokukhuluma ngezilimi?

Siyafunda yini ngawo ezwini leNkosi?

Ngabe izilwane zasekhaya noma zasendle zizoya ezulwini? Izilwanezasakhaya noma zasendle zinawo yini umphefumulo?

Lithini iBhayebheli ngokushadana kwezizwe ezihlukene na?

Ngubani inkosikazi kaKhayini? Ubuya kuphi umka Khayini?

Lithini iBhayibheli ngobulili obunye na? Ngabe kuyisono yini?

Kuyisono yini ukuchitha emhlabathini ngokwezi likaNkulunkulu?Imibuzo ngeBhayibheli iyaphendulwa
© Copyright Got Questions Ministries