settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kamugnaan batok anaswagan (ebolusyon)?

Tubag


Dili katuyoan niining tubag ang pagpakita sa siyentipikanhong lantugi sa kamugnaan batok anaswagan (ebolusyon) nga debate. Alang sa siyentipikong lantugi sa kamugnaan ug /o batok sa anaswagan (ebolusyon), among gisugyot ang mga Tubag sa Genesis (Answers in Genesis) ug Institute for Creation Research (Gitarok nga Paniksik sa Kamugnaan). Ang katuyoan niining artikulo mao ang pagpatin-aw kon ngano, sumala sa Balaang Kasulatan, ang kamugnaan batok sa anaswagan (ebolusyon) anaa pa. Ang Roma 1:25 nagpahayag, " kay ang tinuod mahitungod sa Diyos ilang giilisan ug bakak, ug mao na hinooy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat ug wala nila simbaha ug alagara ang Magbubuhat nga mao ang dalaygon hangtud sa kahangturan! Amen.”

Usa ka mahinungdanong butang sa debate mao nga ang kadaghanan sa mga siyentipiko nga nagtuo sa anaswagan (ebolusyon) mga ateyista (wala nagatuo sa Diyos) o mga agnostiko (dili segurado kung naa bay Diyos). Adunay pipila nga naghupot sa usa ka porma sa teistikong (nagatuo sa Diyos) anaswagan (ebolusyon) ug ang uban naghupot sa deistiko (ang pagtoo sa Diyos hinikawan sa pagpadayag ug kagamhan) nga panglantaw sa Dios (ang Dios anaa apan wala nalambigit sa kalibutan, ug ang tanan nagpadayon sa kinaiyanhong dalan). Adunay pipila nga matinud-anon ug matinuorong nagtan-aw sa datos ug miabot sa kahukmanan nga ang anaswagan (ebolusyon) mihaum sa datos. Bisan pa, kini nagrepresentar sa dili mahinungdanong porsiyento sa mga siyentipiko nga nagpasiugda sa anaswagan (ebolusyon). Ang kinabag-ang kadaghanan sa mga anaswagang (abolusyonarong) siyentipiko nagtuo nga ang kinabuhi milambo nga wala gayo’y pagpanghilabot sa mas hataas nga pagkasiya. Ang anaswagan (ebolusyon) gipasabot nga usa ka makinaiyanhong alamdag (naturalistikong siyensya).

Aron nga ang ateyismo (ang pagtoo nga walay Diyos) matinuod, kinahanglan adunay puli nga katin-awan-gawas sa usa ka Maglalalang-kon giunsa nga ang uniberso ug kinabuhi mibutho. Bisan tuod nga adunay na-uang pagtuo sa usa ka hulma sa anaswagan (ebolusyon) kay ni Charles Darwin, siya mao ang unang nag-ugmad sa usa ka katuohang sumban alang sa pamaagi sa anaswagan (ebolusyon)-ang kinaiyanhong kapilian. Kas-a gipaila ni Darwin ang iyang kaugalingon ingon nga Kristohanon apan isip resulta sa pipila ka mga trahedya nga nahitabo sa iyang kinabuhi, sa ulahi gibiyaan niya ang Kristohanong pagtuo ug ang pagkaanaa sa Diyos. Ang anaswagan (ebolusyon) gimugna sa usa ka ateyista (wala nagatuo sa Diyos). Ang tumong ni Darwin dili ang pagpanghimakak sa pagka-anaa sa Diyos, apan usa kana sa mga sangputanan sa teorya sa anaswagan (ebolusyon). Ang anaswagan (ebolusyon) maoy naghatag katakos sa ateyismo (pagtoo nga walay Diyos). Ang mga anaswaganhong (ebolusyonaryong) siyentipiko lagmit dili moangkon nga ang ilang tumong mao ang paghatag sa usa ka puling katin-awan sa mga sinugdanan sa kinabuhi, ug sa ingon naghatag og patukoranan alang sa ateyismo (ang pagtoo nga walay Diyos), apan sumala sa Balaang Kasulatan, mao gayud kana ang hinungdan sa teoriya sa anaswagan (ebolusyon).

Ang Balaang Kasulatan nagsulti kanato, " Ang buangbuang diha sa iyang kasingkasing miingon: Walay Diyos" (Salmo 14: 1; 53: 1). Gipahayag usab sa Balaang Kasulatan nga ang mga tawo wala'y ikapasangil sa dili pagsalig sa Diyos nga Magbubuhat. “Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan ang Iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang Iyang dayong gahum ug pagka-Diyos, sa tin-aw naila na pinaagi sa mga butang nga Iyang nabuhat. Busa wala silay ikapangulipas” (Taga-Roma 1:20). Sumala sa Balaang Kasulatan, si bisan kinsa nga naglimod sa pagka-anaa sa Diyos buangbuang. Nan, nganong daghang tawo, lakip na ang pipila ka mga Kristohanon, andam modawat nga ang mga siyentipiko sa anaswagan (ebolusyon) mga dili mapihigong maghuhubad sa siyentipikanhong datos? Sumala sa Balaang Kasulatan, silang tanan mga buangbuang! Ang kabuang wala nagpasabot sa kakulang sa salabutan. Kadaghanan sa mga siyentipiko sa anaswagan (ebolusyon) masilakon sa pagpanabot. Ang kabuang nagpaila sa pagkawalay katakos pagpadapat sa kahibalo. Ang Mga Panultihon 1:7 nagsulti kanato: “Ang pagkahadlok sa GINOO maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahimangno.”

Ang mga anaswaganhong (ebolusyonaryong) siyentipiko nagtamay sa kamugnaan ug/o maalamong plano ingon nga dili siyentipikanhon ug dili takus sa siyentipikanhong pagsusi. Ilang gilantugi nga, aron ang usa ka butang ilhong "siyensiya," kini kinahanglan nga napanid-an ug nasulayan; kini kinahanglan nga "makinaiyanhon." Ang kamugnaan gipasabot nga "labaw sa kinaiyahan." Ang Dios ug ang labaw sa kinaiyahan dili mapanid-an o masulayan (maoy dagan sa lantugi); busa, ang kamugnaan ug/o maalamong plano dili mahimong isipon nga siyensiya. Siyempre, bisan ang anaswagan (ebolusyon) dili mahimong mapanid-an o masulayan, apan daw og dili kini hilisgotanan alang sa mga anaswaganhon (ebolusyonista). Isip resulta, ang tanang datos nasala pinaagi sa naluto nang daan nga pagbaton ug alinghuna, luto nang daan nga gituohan, ug luto nang daan nga pagdawat sa anaswagan (ebolusyon),nga wala'y giisip nga puling pagpatin-aw.

Bisan pa, ang kagikan sa uniberso ug ang kagikan sa kinabuhi dili masulayan o mapanid-an. Ang kamugnaan ug ang anaswagan (ebolusyon) pulos mga sistema nga gibase sa pagtuo mahitungod sa mga kagikan. Wala kanila ang mahimong masulayan tungod kay dili kita makabalik sa binilyon (o liboan) nga katuigan aron mapanid-an ang kagikan sa uniberso o kinabuhi diha sa uniberso. Gisalikway sa mga anaswaganhong (ebolusyonaryong) siyentipiko ang kamugnaan sa samang mga kapasikaran nga makatarunganong magpugos kanila pagsalikway sa anaswagan (ebolusyon) isip usa ka siyentipikong katin-awan sa mga kagikan. Ang anaswagan (ebolusyon), labing menos kung bahin sa mga kagikan, mas dili mohaum sa gipasabot sa "siyensiya" kay sa kamugnaan. Ang anaswagan (ebolusyon) maoy gipakaingong bugtong katin-awan sa mga kagikan nga mahimong masulayan; busa, kini ang bugtong teoriya sa kagikan nga mahimong ilhong "siyentipikanhon." Kini binuang! Ang mga siyentipiko nga nagpasiugda sa anaswagan (ebolusyon) misalikway sa katuohang teoriya sa kagikan nga wala gani matinud-anong nagsusi sa mga merito niini, tungod kay kini dili mohaum sa ilang dili makatarunganong hagip-ot nga kahulugan sa "siyensiya."

Kon ang paglalang tinuod, nan adunay usa ka Magbubuhat nga Kaniya kita manubag. Ang anaswagan (ebolusyon) maoy nagahatag katakos sa ateyismo (ang pagtoo nga walay Diyos). Ang anaswagan (ebolusyon) naghatag sa mga ateyista ug kapasikaran sa pagpatin-aw kon sa unsang paagi ang kinabuhi milungtad buwag sa usa ka Diyos nga Magbubuhat. Ang anaswagan (ebolusyon) nagpanghimakak sa panginahanglan alang sa usa ka Diyos nga nalambigit sa uniberso. Ang anaswagan (ebolusyon) maoy "teorya sa kamugnaan" alang sa relihiyon sa ateyismo (pagtoo nga walay Diyos). Sumala sa Balaang Kasulatan, tin-aw ang pilianan. Motuo kita sa Pulong sa Diyos nga makagagahum ug nahibalo sa tanan, o kita motuo sa dili makatarunganong mapihigon, nga "siyentipikanhong" mga katin-awan sa mga buangbuang.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa kamugnaan batok anaswagan (ebolusyon)?
© Copyright Got Questions Ministries