settings icon
share icon
Pangutana

Nganong gibutang sa Diyos ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan didto sa Tanaman sa Eden?

Tubag


Gibutang sa Diyos ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan sa Tanaman sa Eden aron ihatag kang Adan ug Eva ang pagpili nga mosunod o mosupak Kaniya. Si Adan ug Eva gawasnon nga mobuhat sa bisan unsa nga buot nilang buhaton, gawas nga mokaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Genesis 2:16 – 17 “Ug ang GINOO nga DiYos nagsugo sa tawo nga nagaingon: Makakaon ka sa tananG kahoy sa tanaman: Apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka mOkaon niini; kay sa adlaw nga mokaon ka niini, mamatay ka gayud.” Kung wala gihatagan sa Diyos sila Adan ug Eva sa pagpili, nahimo unta silang daw mga robot nga molihok subay sa tulumanon nga gihatag kanila. Gilalang sa Diyos sila Adan ug Eva aron mahimong "gawasnon" nga mga binuhat, makasarang sa paghimog mga pagpili, sarang nga makapili tali sa maayo ug dautan. Aron si Adan ug Eva mahimong tinuod nga gawasnon, sila kinahanglan nga adunay pagpili.

Walay bisan unsang mahimong dautan mahitungod sa kahoy o sa bunga sa kahoy. Diginhapon nga ang bunga, sa sulod ug sa iyang kaugalingon, mihatag kang Adan ug Eva ug dugang pa nga kahibalo. Kana mao, ang pisikal nga prutas tingali adunay pipila ka bitamina C ug pipila ka mapuslanong lanot, apan kini dili sustansiya sa espirituhanon. Kana mao, ang pisikal nga prutas tingali adunay pipila ka bitamina C ug pipila ka mapuslanong lanot, apan kini dili sustansiya sa espirituhanon. Bisan pa niana, ang buhat sa kamasupilon-makadaot sa espirituhanon. Ang maong sala nagbuka sa mga mata nila Adan ug Eva ngadto sa dautan. Sa unang higayon, nahibal-an nila kung unsa ang mahimong dautan, mobati’g kaulaw, ug ang kagustuhan nga motago gikan sa Diyos. Ang ilang sala sa pagsupak sa Diyos nagdala’g pagkapukan sa ilang mga kinabuhi ug sa kalibutan. Ang pagkaon sa bunga, isip usa ka buhat kamasupilon batok sa Diyos, maoy naghatag kang Adan ug Eva sa kahibalo sa dautan-ug kahibalo sa ilang kahubo (Genesis 3: 6-7).

Dili buot ang Diyos nga makasala sila Adan ug Eva. Sayod nang daan ang Diyos kon unsay sangpotanan sa sala. Ang Dios nasayud nga si Adan ug Eva makasala ug sa ingon magdala sa dautan, pag-antus, ug kamatayon sa kalibutan. Nan, nganong gitugotan man sa Dios si Satanas sa pagtintal kang Adan ug Eva? Gitugotan sa Dios si Satanas sa pagtintal kang Adan ug Eva aron pugson sila sa pagpili. Si Adan ug Eva mipili, sa ilang kaugalingong gawasnong pagbulot-an, sa pagsupak sa Diyos ug sa pagkaon sa gidili nga bunga. Ang sangpotanan-kadautan, sala, pag-antus, sakit, ug kamatayon-maoy nagsalot sa kalibutan sukad pa kaniadto. Ang pagpili nila Adan ug Eva misangpot sa matag tawo nga natawo nga adunay makasasalang kinaiya, usa ka pagpihig nga makasala. Ang pagpili nila Adan ug Eva sa katapusan maoy nakapa-kinahanglan nga si Hesu Kristo mamatay sa krus ug mag-ula sa Iyang dugo alang kanato. Pinaagi sa pagtoo kang Kristo, mahimo kitang gawasnon gikan sa mga sangputanan sa sala, ug sa katapusan mahigawas gikan sa sala mismo. Hinaut nga ipalanog nato ang mga pulong ni Apostol Pablo sa Taga Roma 7: 24-25, “Alaut ako nga tawo! Kinsay mopagawas kanako gikan niining lawasa nga iya sa kamatayon? Salamat sa Dios pinaagi kang Hesu-Kristo nga atong GINOO! Busa, pinaagi sa akong salabutan ang ginaalagaran ko mao ang kasugoan sa Diyos, apan pinaagi sa akong lawas ang ginaalagaran ko mao ang kasugoan sa sala.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong gibutang sa Diyos ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan didto sa Tanaman sa Eden?
© Copyright Got Questions Ministries