పాపమును గూర్చి ప్రశ్నలు


పాపి యొక్క ప్రార్థన ఏమిటి?

పాపము యొక్క నిర్వచనము ఏమిటి?

ఒకవేళ అది పాపం అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది?

నా క్రైస్తవ జీవితంలో పాపమును ఎలా అధిగమించగలను?

ఘోరమైన ఏడు పాపములు ఏవి?

దేవుని దృష్టిలో పాపములు అన్నియు ఒక్కటేనా?

పొగ త్రాగుటను గూర్చి క్రైస్తవ అభిప్రాయం ఏమిటి? సిగరెట్ త్రాగడం పాపమా?

అశ్లీల (అసభ్యత) చిత్రములను గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

పచ్చబొట్లు/శరీరమును కుట్టుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

మద్యం/వైన్ సేవించుటను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? క్రైస్తవుడు మద్యం/వైన్ సేవించుట పాపమా?

జూదం పాపమా? జూదమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

స్వలింగ సంయోగమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది? స్వలింగ సంయోగం పాపమా?

హస్తప్రయోగం – ఇది బైబిల్ ప్రకారం పాపమా?


పాపమును గూర్చి ప్రశ్నలు

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి