అన్ని రకాల పాపములు దేవునికి సమానమేనా?ప్రశ్న: అన్ని రకాల పాపములు దేవునికి సమానమేనా?

జవాబు:
మత్తయి 5:21-28, యేసు వ్యభిచారమును హృదయములో మోహించుట అనే స్వభావముతో సమానంగా చూసాడు మరియు హ్త్యను నీ హృదయములోనుండే ద్వేషభావంతో సమానంగా చూశాడు. ఏది ఏమైనా, దీనిబట్టి పాపములన్నియు సమానమేననికాదు. యేసు పరిసయ్యులకు అర్థమయ్యేటట్లు చేయటకు ప్రయత్నిస్తున్నదేంటంటే పాపము ఎన్నడూ పాపమే ఒకవేళ నీవు ఆక్రియ చేయటానికి ఇష్టపడి పూనుకున్న మరియు దానిని చేయకున్న అది పాపమే. యేసు ఆదినాలలో నున్న మత నాయకులు భోధించినదేంటంటే నీవు ఏదైనా చేయాలని ఆలోచించడానికి యత్నించినపుడు ఆక్రియలను చేయకుండావుండడానికి పూనుకొనకుండా ఉన్నా అది పర్వాలేదు. యేసు వ్యక్తులయొక్క ఆలోచన సరళిని మరియు వారి క్రియలను దేవుడు తీర్పుతీర్చునని ఖండితముగా వారు గుర్తెరుగునట్లు చెప్పడంలో అతివేగము చేసెను. యేసు ప్రకటించింది మనము చేసే క్రియలు మన హృదయములోనున్న దానికి ప్రతిచర్య (మత్తయి 12:34). యేసు మోహించుట మరియు వ్యభిచారము రెండును పాపములే అనిచెప్పినప్పటికి , అవి రెండు సమానములు మాత్రము కావు. వాస్తవానికి ఒక వ్యక్తిని ద్వేషించినదానికన్నా ఆవ్యక్తిని హత్య చేయటం చాల ఘోరమైనది. అవి రెండు దేవుని దృష్టికి సమానమైన పాపమైనప్పటికి పాపమునకు స్థాయిలున్నాయి.

అదేసమయములో, నిత్య పర్వసానము మరియు రక్షణ ఈరెంటి విషయములలో, పాపములన్నియు సమానమే. ప్రతిపాపము నిత్యమైన శిక్షావిధికి నడిపించును (రోమా 6:23). అన్ని పాపములు, ఎంతచిన్నదియైనా, అది అనంతుడైన మరియు నిత్యుడైన దేవునికి వ్యతిరేకమైనది, మరియు అందుకే అనంతమైన మరియు నిత్యమైన శిక్షకు యోగ్యులు. ఇదిగాక, దేవుడు క్షమించలేనిదేదంటూ అతి "పెద్ద"పామేమియులేదు. యేసు మన పాపమునకు శిక్షగా ప్రాయ్శ్చిత్తము పొందుటకు మరణించెను (1 యోహాను 2:2). యేసు మన అందరి పాపములనిమిత్తమై మరణించెను (2 కొరింథీయులకు 5:21). అన్ని పాపములు దేవునికి సమానమేనా? అవును లేక కాదు. ఉగ్రత చూపించుటలోనా? కాదు. ప్రాయశ్చిత్త్తము చెల్లించుటలోనా? అవును. క్షమించుటలోనా? అవును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


అన్ని రకాల పాపములు దేవునికి సమానమేనా?