మరణకరమైన ఏడు పాపములు ఏంటి?ప్రశ్న: మరణకరమైన ఏడు పాపములు ఏంటి?

జవాబు:
ఏడు మరణకరమైన పాపముల జాబితా ప్రాధమికంగా పాపములో పడిపోవుటకు సిధ్దముగా వుండే మానవుని జీవితధోరణి గురించి అది క్రైస్తవ భోధకులు వారికి తర్ఫీదుచేయుటకును మరియు వారిని వెంబడించే వారిని హెచ్చరించుటకై ఉపయోగించబడినది. ఏడు "మరణకరమైన" పాపముల జాబితా ను గూర్చిన అపోహ ఏంటంటే అవి దేవుడు క్షమించలేనిపాపలని. బైబ్లి స్పష్టముగా చెప్తుంది దేవుడు క్షమించలేని పాపమొకటే అది ఎడతెగని అపనమ్మకత్వము, ఎందుకంటే క్షమాపణను పొందుకొనుటకు అది ఒక్కటే పద్దతి అయినప్పుడు దానిని తిరస్కరిస్తుంది- యేసుక్రీస్తు మరియు మనకు ప్రత్యమ్నాయముగా సిలువపై మరణించుట . ఏడు మరణకరమైన పాపముల అనె అబిప్రాయము బైబిలు పరమైనదేనా? అవును మరియు కాదు. సామెతలు 6:16-19 ప్రకటిస్తుంది, “యెహోవాకు అసహ్యమైనవి ఆరు గలవు, ఏడును ఆయనకు హేయములు: 1) అహంకారదృష్టియు, 2) కల్లలాడు నాలుకయు, 3) నిరపరాధులను చంపు చేతులును, 4) దుర్యోచనలు యోచించు హృదయమును, 5) కీడు చేయుటకు త్వరపడి పరుగులెత్తు పాదములును, 6) లేనివాటిని పలుకు అబద్దసాక్షియు , మరియు 7) అన్నదమ్ములలో జగడములు పుట్టించువాడును.” ఏదిఏమైనా, ఈ జాబితాను చాలమంది ప్రజలు అంతగా ఈ ఏడు మరణకరమైన పాపముల గురించి పట్టించుకొని అర్థంచేసుకొనరు.

ఆరవ శతాబ్ధపు గ్రేట్ పోప్ గ్రెగరి ప్రకారము, ఏడు మరణకరమైన పాపముల ఈ విధమైనవి: గర్వము, ఈర్ష్య, తిండిబోతుతనము, కామము, కోపము, దురాశ, మరియు సోమరితనము. ఇవి నిరాకరించని పాపములు అయినప్పటికి, "ఏడు మరణకరమైన పాపములు" అని బైబిలులో ఇచ్చిన జాబితాలో వీటిని గురించి ప్రస్తావించలేదు. ఏడు మరణకరమైన పాపముల సంప్రదాయకమైన జాబిత అయినా చాల రకములైన పాపములున్నవని వర్గీకరించుటకు ఇది ఒక మంచి పద్దతియైయున్న్నది. సుమారుగా ప్రతి పాపముయొక్క జాతిని ఈ ఏడు శ్రేణిలల క్రింద ఏదో ఒక శ్రేణిలో చేర్చవచ్చును. అతి ప్రాముఖ్యముగా, ఈ ఏడు పాపములు మిగిలిన పాపములకన్న ఇంకా అవి ఎన్నటికి "మరణకరమైనవి" అని అనుటకు లేదని మనము గ్రహించాల్సివుంది. ప్రతి పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము (రోమా 6:23). దేవునికి స్తుతులుకలుగునుగాక, యేసుక్రీస్తుద్వార, మనందరి పాపములానియు, ఈ ఏడు మరణకరమైన పాపములతో సహా క్షమించబగలవు (మత్తయి 26:28; అపోస్తలుల కార్యములు 10:43; ఎఫెసీయులకు1:7).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


మరణకరమైన ఏడు పాపములు ఏంటి?