అశీల్లరచన/సాహిత్యం గురుంచి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? అశీల్లరచన/సాహిత్యం చూడటము పాపమేనా?ప్రశ్న: అశీల్లరచన/సాహిత్యం గురుంచి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? అశీల్లరచన/సాహిత్యం చూడటము పాపమేనా?

జవాబు:
మిక్కిలి చెరాలమట్టుకు, అశీల్లరచనకు సంభంధించిన మాటలను ఇంటెర్నెట్లో వెదకుట జరిగినది. అశీల్ల సాహిత్యం ఈదినాలలో ప్రపంచములో ప్రబలముగానున్నది. బహుశా అన్నిటికంతే ఎక్కువగా, సాతాను లింగభేధాలను వంకరైన మరియు వక్రమిన పద్దతులలో చిత్రీకరించుటకు విజయవంతుడైనాడు. అతడు ఏది మంచిదో మరియు సరియైనదో ( భార్య భర్తలమధ్య నుండే లైంగిక సంభంధమైన ప్రేమని)మరియు కామముతో, అశీల్లరచనలతో, వ్యభీచారముతో, బలత్కార మానభంగముతో, మరియు స్వలింగ సంపర్కములతో భర్తీచేసింది.

ప్రధానమైన పాపములలో వర్గీకరణలు మూడు, అవి శరీరాశ, నేత్రాశ మరియు జీవపుడంబము (1 యోహాను 2:16). అశీల్లత ఖండితముగా శరీరవిషయములో మోహించుటకు, మరియు సాక్షాత్తుగా అది నేత్రాశే. అశీల్లత ఫిలిప్పీయులకు 4:8 ప్రకారము అశీల్లతను గురించి నిర్థిష్టంగా మనము ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయాలను ఆలోచించాలని అర్హతకు యోగ్యత కలుగ చేయుటలేదు. అశీల్లత అనేది దుర్వ్యాసనము ( 1 కొరింథీయులకు 6:12; 2 పేతురు 2:19), మరియు నాశనకరము (సామెతలు 6:25-28; యెహెజ్కేలు 20:30; ఎఫెసీయులకు 4:19). మనస్సులో ఇతర ప్రజలతో మోహించుటకు పాల్పడటం, అదియే అశీల్లతయొక్క సారాంశము అదియే అశిల్లతయొక్క సారాంశము , అది దేవునికి అసహ్యకరమైనది (మత్తయి 5:28). ఒకవేళ అశీల్లతకు గురైనట్లయితే అలవాటుప్రకారమైన దుర్వసనమయితే అది ఆవ్యక్తియొక్క లక్షణాలేంటొ వివరిస్తాయి, మరియు అది ఆవ్యక్తి రక్షింపబడలేదని వివరిస్తున్నాయి, ( కొరింథీయులకు 6:9).

అశీల్లతలో పాల్గొనెవారికి, దేవుడు తప్పక విజయము ఇవ్వగలడు మరియు ఇస్తాడు. నీవు అశీల్లతకు లోబడియున్నవా మరియు దానినుండి స్వేచ్చను కోరుకుంటున్నావా? ఇక్కడ నీవిజయానికి మరో కొన్ని మెట్టూలు : 1) నీపాపాన్ని దేవునిదగ్గర ఒప్పుకో (1యోహాను 1:9). 2) దేవుని నిన్ను పరిశుభ్రపరచమని, తిరిగి నూతనపరచమని, మరియు మనస్సు మార్చమని అడగండి (రోమా 12:2). 3) ఫిలిప్పీయులకు 4:8 లోనున్నట్లు నీమనస్సును ఫిలిప్పీయులకు 4:8 తో నింపమని అడగండి. 4) మీదేహములను పరిశుద్దతో స్వాధీనములోనుంచుకొనుటకు నేర్చుకొనుడి (1 ధెస్సలోనీకయులకు 4:3-4). 5) లైంగికము అంటే ఏంటో సరియైన అర్థాన్ని గ్రహించండి మరియు నీ దాంపత్యభాగస్వామిని మాత్రమే ఆ అవసరతను తీర్చడానికి యోగ్యులు అని ఆ వ్యక్తిమీద ఆధారపడండి (1 కొరింథీయులకు 7:1-5). 6) నీవు ఆత్మచేత నడపించబడలాని గ్రహించినట్లయితే, నీవు శరీరాశను తీర్చకుండావుండాలేవు (గలతీయులకు 5:16). 7) మీరు ఆ అశీల్ల చిత్రాలను చూడకుండా వాటిని తగ్గించడానికి ప్రయోగాత్మకమైన మెట్టులను తీసుకొనండి. ఆచిత్రాలను చూడకుండా అశీల్లతకు సంభంధించిన అవరోధాలను స్థాపించండి, టెలివిజను మరియు వీడియోను వాడటాన్ని తగ్గించండి మరియు మరొక క్రైస్తవుని మీకొరకు ప్రార్థనచేయడానికి మరియు మీనుండి జవాబుదారితనము చేయుటకై ఒక వ్యక్తిని కనుగొనండి.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


అశీల్లరచన/సాహిత్యం గురుంచి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది? అశీల్లరచన/సాహిత్యం చూడటము పాపమేనా?