పొగ త్రాగుటపట్ల క్రైస్తవ దృక్పధము ఏంటి? పొగ త్రాగుట పాపమా?ప్రశ్న: పొగ త్రాగుటపట్ల క్రైస్తవ దృక్పధము ఏంటి? పొగ త్రాగుట పాపమా?

జవాబు:
బైబిలు ఎన్నడూ సూటిగా పొగ త్రాగుట పాపమని చెప్పలేదు. అక్కద కొన్ని సూత్రాలున్నాయి. ఏధిఏమైనా, అది తప్పనిసరిగ్గ పొగ త్రాగుటకే ముందు అన్వయించబడుతుంది. మొదటిది, మన శరీరములను దేనిచేత "సాధించబడ నీయకూడదని" బైబిలు ఆఙ్ఞాపిస్తుంది. "అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని అన్నియు చేయదగినవి కావు. అన్నిటియందు నాకు స్వాతంత్ర్యము కలదు గాని నేను దేనిచేతను లోపరచుకొనబడనొల్లను" (1కొరింధీయులకు 6:12). పొగత్రాగుట అనేది చాల బలీయమైన నిరాకరించరాని వ్యసనము. అదే పాఠ్యభాగములో తరువాతి వచనములలో " మీ ధేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి, మీలో నున్న పరిశుధ్ధాత్మకు ఆలయమై యున్నదని మీరెరుగరా? మీరు మీ సొత్తుకారు. విలువపెట్టి కొనబడినవారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమ పరచుడి" (1కొరింధీయులకు 6:19-20). పొగ త్రాగుట అనేది నిస్సందేహముగా నీ శరీర ఆరోగ్యానికి చాల చెడ్డది. పొగ త్రాగుట అనేది ఊపిరి తిత్తులకు మరియు హృదయాన్ని నశింపచేస్తాయని నిరూపించబడినది.

పొగ త్రాగుట "లాభదాయకమని" పరిగణించవచ్చా(1కొరింధీయులకు 6:12)? పొగ త్రాగుట అనేది సత్యముగా మీ దేహముతో దేవుని మహిమ పరచడం అని చెప్పవచ్చా (1కొరింధీయులకు 6:20)? ఒక వ్యక్తి యదార్ధముగా " ధేవుని మహిమకొరకై పొగ త్రాగు చున్నానని అనగలడా (1కొరింధీయులకు 6:31)? మనము నమ్మేది ఈ మూడు ప్రశ్నలకు వీటికి జవాబు "లేదు" అని ప్రతిధ్వనిస్తుందని. దానికి కారణముగా, మనము నమ్మవలసినది పొగ త్రాగుట పాపమని మరియు అందుచేత యేసు క్రీస్తుని వెంబడించేవారు దానిని అభ్యాసము చేయకూడదని విశ్వసించాలి.

ఈ దృక్పధానికి వ్యతిరేకముగా కొంతమంది వాదిస్తారు పొగత్రాగుటను గూర్చి వాస్తావాన్ని వైపు సూటిగాచూపిస్తూ చాలమంది సరియైన విధముగా కాకుందా అనారోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని భుజించుటవలన, అది ఒక దుర్వ్యసనముగా మారి మరియు అది శరీరానికి ఇబ్బందికలిగించేది అవుతుంది. ఒక ఉదాహరణగా, చాలమంది కెఫైంకు నిస్సహాయముగా బానిసలైపోతారు మరియు వారు ఉదయముననే మొదటిగా కప్పు కాఫీ త్రాగకుండా వారు పనిని ఆరభించలేరు. ఇది ఎంతో వాస్తవమైనప్పుడు, ఎంతవరకు పొగత్రాగుట సరియైనదని చెప్తుంది? మన ప్రతివాదనము తిండిబోతుతనమును తగ్గించవలెనని మరియు అనారోగ్యకరంగా అధికంగా తిండి తినే పద్దతులు వీడాలని క్రైస్తవులను హెచ్చరించాలి. అవును, క్రైస్తవులు తరచుగా వేషధారులుగా ఒకరిని ఖండించి మరొకరిని క్షమించడం, గాని, మరలా, ఇలా చేయుటవలన పొగత్రాగుట అనేది దేవునికి మహిమ తీసుకురాదు.

మరొక వాదన ఈ దృక్పధానికి వ్యతిరేకముగా చాలమంది ధేవుని పరిచారకులు కూడ పొగ త్రాగేవారు, గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులుగాంచిన సి. హెచ్. స్పర్జన్ గారు, ఈయన పొగత్రాగేవాడని అందరికి తెలిసినవాడు. మరలా, ఈ వాదనలో ఎటువంటి విలువలేని వాస్తమని దీనిలో నమ్మికయుంచము. మనము నమ్మేది స్పర్జన్ పొగత్రాగుట తప్పని నమ్ముతాము. లేకపోతే అతడు ధేవుని మనుష్యుడెనా లేక అద్భుతమైన దేవుని వాక్యపు భోధకుడెనా? అవశ్యముగా! అతని క్రియలన్నియు మరియు అలవాట్లు అన్నియు దేవుని మహిమపరచుచున్నాయా? లేదు.

పొగత్రాగుట పాపమని ప్రకటించడంలో, మనము పొగత్రాగే వాళ్ళందరు రక్షింపబడని వాళ్ళు అని ప్రకటించడం లేదు. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వసించిన నిజమైన విశ్వాసులు కూడ ఈ పొగత్రాగే జాబితాలోనున్నారు. పొగత్రాగుట అనేది ఒక వ్యక్తిని రక్షణను పొందుటనుండి వారిని అభ్యంతరముచేయదు. లేక ఒకవేళ ఆ వ్యక్తిని రక్షణను పోగొట్టుకొనుటకు కారణమవ్వదు. పొగత్రాగుట ఇతర పాపములకంటే క్షమించరానిదేమికాదు, ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి క్రైస్తవుడుగా మార్పునొందుటకైనను లేక ఒక క్రైస్తవుడు అతని/ఆమె దేవుని దగ్గర పాపములనొప్పుకొనుట విషయములోను (1 యోహాను1:9). అదేరకముగా, మనము పొగత్రాగుట అనేది విడిచిపెట్టాల్సిన పాపమని మరియు దేవుని సహాయముతో జయించవచ్చని ఖచ్చితముగా నమ్ముతున్నాము.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


పొగ త్రాగుటపట్ల క్రైస్తవ దృక్పధము ఏంటి? పొగ త్రాగుట పాపమా?