జీవిత నిర్ణయాలను గూర్చి ప్రశ్నలు


నా జీవితము కొరకు దేవుని చిత్తమును నేను ఎలా తెలుసుకొనగలను?

జీవిత ఉద్దేశమును కనుగొనుటను గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

క్రైస్తవుల ఋణము గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది? అప్పు ఇవ్వడం మరియు తీసుకోవడం తప్పా?

ఫిర్యాదులు/వ్యాజ్యాలను గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

క్రైస్తవులు సైన్యంలో సేవచేయుటను గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

క్రైస్తవుడు వ్యాయామం చేయాలా? ఆరోగ్యమును గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

ఆర్థిక క్రైస్తవులు వైద్యుని చెంతకు వెళ్లవచ్చా?


జీవిత నిర్ణయాలను గూర్చి ప్రశ్నలు