జీవిత నిర్ణయాలను గూర్చి ప్రశ్నలుజీవిత నిర్ణయాలను గూర్చి ప్రశ్నలు

నా జీవితము కొరకు దేవుని చిత్తమును నేను ఎలా తెలుసుకొనగలను?

జీవిత ఉద్దేశ్యము ఏ విధముగా కనుగొనవలెనని బైబిలు చెప్తుంది?

క్రైస్తవులు రుణములలోనికి వెళ్లడాని విషయమై బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది? రుణము తీసుకొనుట మరియు అప్పుయిచ్చుట అనేది తప్పా?

ఫిర్యాదు/జారీచేయుట గురించి బైబిలు ఏమని ప్రస్తావిస్తుంది?

క్రైస్తవులు సైన్యంలో సేవ చేయుట గురించి బైబిలు ఏమని ప్రస్తావిస్తుంది?

క్రైస్తవులు అభ్యాసము చేయవచ్చా? ఆరోగ్యముగూర్చి బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?

క్రైస్తవులు వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్ళవచ్చా?
జీవిత నిర్ణయాలను గూర్చి ప్రశ్నలు