క్రైస్తవులు అభ్యాసము చేయవచ్చా? ఆరోగ్యముగూర్చి బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?ప్రశ్న: క్రైస్తవులు అభ్యాసము చేయవచ్చా? ఆరోగ్యముగూర్చి బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?

జవాబు:
జీవితములో చాలా విషయములతో మిళితమైనప్పుడు, అభ్యాసము విషయములో అత్యంతమైనవి వున్నవి. కొంతమంది కేవలము అత్మీయతవైపే ధృష్టూకరిస్తారు, వారు స్వంత శారీరక దేహవిషయము అలక్ష్యము చేస్తారు. మరికొంతమంది వారి శారీరక దేహము రూపము మరియు ఆకారము పట్ల శ్రద్దగలిగి ఆత్మీయ ఎదుగుదల గురించి మరియు పరిపక్వత విషయమై అలక్ష్యము చేస్తారు. ఇవి ఏవి కూడా బైబిలు పరమైన సమతుల్యతను సూచించవు. మొదటి తిమోతి 4:8 తెలియపరుస్తుంది, “శరీర సంభంధమైన సాధకము కొంచెముమట్టుకే ప్రయోజనకరమవును గాని దైవభక్తి ఇప్పటి జీవము విషయములోను, రాబోవు జీవము విషయములోను వాగ్ధానముతోకూడినదైనందున అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరమవును .” గమనించండి ఈ వచనము అభ్యాసమునుగూర్చి ఏమి నిషేధించునట్లు మాట్లాడుటలేదు. దానికంటే, అభ్యాసము చాలా ప్రయోజనకరమైనదని ఆవచనము తెలియపరుస్తుంది, గాని అభ్యాసమును ప్రాధాన్యం చేసుకొనుటలో సరియైనరితిలో నుండవలెనని ఎందుకంటే దైవత్వము కలిగియుండుట గొప్ప విలువైనదని చెప్తుంది.

అపోస్తలుడైన పౌలు ఆత్మీయసత్యమును గూర్చి 1 కొరింఠీయులకు 9:24-27 చెప్పుతూ శారీరక సాధనముతో ఉదహరించాడు. ఆత్మీయసత్యమును ఒక పరుగు పందెముతొ "బహుమానము పొందుట" కొరకు పరుగెత్తుడి అని సమం చేసెను. గాని మనము వెదకే బహుమానము అది నిత్యమైన కిరీటము అది కాంతిని పోగొట్టదు మరియు వాడిపోదు. 2తిమోతి 2:5, పౌలు చెప్తున్నాడు, “మరియు జెట్టియైనవాడు పోరాడునప్పుడు, నియమ ప్రకారము పోరాడకుంటే వానికి కిరీటము దొరకదు.” పౌలు ఒక పోరాడువాని సాదృశ్యం మరలా 2 తొమోతి 4:7: “మంచి పోరాటము పోరాడితిని, నా పరుగు కడ ముట్టించితిని, విశ్వాసము కాపాడుకొంటిని.” మరి ఈ లేఖనభాగాల కేంద్రము శారీరక అభ్యాసముమీద ధృష్టించలేదు గాని, వాస్తవానికి పౌలు ఈ పోరాడువాని పరిభాష మనకు ఆత్మీయ సత్యాలను సూచించుటమట్టూకే అంటే పౌలు శారీరక అభ్యాసము, మరియు పందెము, అనేవి అవి సరియైన ధృక్పధము వెలుగులో చూచెను. మనము శారీరక మరియు ఆత్మీయతను కలిగిన జీవులము. మన జీవీతము యొక్క ఆత్మీయ విషయానికొస్తే , బైబిలుపరంగా, చాల అతి ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే,మనము మన ఆత్మీయతను గాని శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కాని నిర్ధేశించరాదు.

స్పష్టముగా చెప్పాలంటే, క్రైస్తవ అభ్యాసముతో ఎటువంటి తప్పు లేదు. నిజానికి, బైబిలు స్పష్టీకరించింది మనము మన శరీరములను గూర్చి మంచిగా శ్రద్ద తీసుకోవాలని (1 కొరింథీయులకు 6:19-20). అదేవిధముగా, వ్యర్థతకు వ్యతిరేకముగా బైబిలు హెచ్చరిస్తుంది(1 సమూయేలు16:7; సామెతలు 31:30; 1 పేతురు 3:3-4). సాధనము చేయుటలో మనగురి ఇతరులను మనము మెప్పించి వారినుండి గొప్ప ఘనతను పొందుకొనుటకు కాదు గాని కేవలము మన దేహముయొక్క నాణ్యతను అభివృధ్ధిచేసుకొనుటకొరకే. అంతకంటే, అభ్యాసనముయొక్క గురి మన శరిర అరోగ్యతను పెంపొందిచుటకే అప్పుడు మనము శరిరక శక్తిని ఎక్కువగా కలిగి అప్పుడు మనము ఆత్మీయ గురుల కొరకై మనలను మనము అప్పగించుకోంటాము.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రైస్తవులు అభ్యాసము చేయవచ్చా? ఆరోగ్యముగూర్చి బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది?