జీవిత ఉద్దేశ్యము ఏ విధముగా కనుగొనవలెనని బైబిలు చెప్తుంది?ప్రశ్న: జీవిత ఉద్దేశ్యము ఏ విధముగా కనుగొనవలెనని బైబిలు చెప్తుంది?

జవాబు:
మన జీవిత ఉద్దేశ్యము ఏ విధముగా ఉండాలని బైబిలు చాల స్పష్టముగా చెప్తుంది. పాత నిబంధన మరియు క్రొత్త నిబంధనలోని మానవులందరు వారి జీవిత ఉద్దేశ్యమును వెదకి మరియు కనుగొన్నారు. సొలోమోను, ఎన్నడూ జీవించని మాహాఙ్ఞాని, ఈ లోకము కొరకే జీవించినట్లయితే ఆజీవిత నిరర్థకత్వమని కనుగొన్నాడు. ప్రసంగిలో తను చివరిగా ముగింపు మాటలను చెప్తూ: "ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్ధమిదే; దేవునియందు భయభక్తులు కలిగియుండి ఆయన కట్టడలననుసరించి నడచుచుండవలెను, మానవకోటికే ఇదియే విధి. గూఢమైన ప్రతి యంశమును గూర్చి దేవుడు విమర్శ చేయునప్పుడు ఆయన ప్రతి క్రియను అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని, తీర్పులోనికి తెచ్చును" (ప్రసంగి 12:13-14). సొలొమోను చెప్తున్నాడు మన తలంపులతోను మరియు జీవితాలు ద్వార మహిమ పరచడం మరియు ఆయన ఆఙ్ఞలను గైకొనుటయు , ఒకనొకా దినాన్న ఆయన తీర్పు సింహాసనమునందు నిలబడతాము. మన జీవిత ఉద్దేశ్యములోని ఒక భాగమే ఆయనయందు భయభక్తులు కలిగి మరియు ఆయనకు విధేయత చూపించడం.

జీవిత ఉద్దేశ్యములోని మరొక భాగమే భూమిమీదనున్న ధృక్పధముతో చూడాలి. ఈ జీవితంమీద కనుదృష్టిని ఎవరైతే పెడ్తారో వారికికాక, రాజైన దావీదు తనకు రానున్న దినములలో సంతృప్తికొరకు చూచెను. ఆయన చెప్పాడు, "నేనైతే నీతిగలవాడనై నీ ముఖదర్శనము చేసెదను. నేను మేల్కొనునప్పుడు నీ స్వరూపదర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకొందును" (కీర్తన 17:15). దావీదు లేచునప్పుడు (తరువాత జీవితములొ) వచ్చును అంటే రెండును దేవునితో ముఖదర్శనము చేసుకొన్నప్పుడు (ఆయనతో సహవాసము చేయడం0 మరియు ఆయన స్వరూప్యములోనికి మార్చబడినపుడు ఆయనకు సంతృప్తి వచ్చును (1 యోహాను 3:2).

కీర్తనలు 73లో ఆసాపు , ఏవిధముగా దుష్టునిపట్ల వోర్చలేనితనము అనే శోధన శోధింపబడినాడో, ఎటువంటి పట్టింపులులేని మరియు ఎవరైతే ఎటువంటి శ్రద్దలేకుండా మరియు వారి కట్టదముల్ను వృధ్ధిచేసుకుంటున్నారో, గాని వారి అంతమును గూర్చి ధ్యానించుందురు. దానికి పరస్పర భేదముగా వారు దేనికొరకైతే వెదాకారో అది 25 వచనములో చెప్పెను: "ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు ? నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదియు నాకక్కరలేదు." ఆసాపుకు, జీవితములో అన్నిటిపైన దేవునితో సహవాసము అనేది గొప్పదైయున్నది. అలాంటి సంభంధములేకుండా, జివితానికి నిజమైన వుద్దేశ్యము లేనేలేదు.

అపోస్తలుడైన పౌలు యేసుక్రీస్తుతో ముఖా ముఖి దర్శానము పొందామునుపు మతపరంగా ఆయన పొందుకున్న వాటన్నిటి గురించి మాట్లడుతూ, మరియు అతడు యేసు క్రీస్తును తెలిసికోవడము అనేది ఒక ఎత్తుగా పేర్చబడిన ఎరువులాంటిది. ఫిలిప్పీయులకు 3:9-10, పౌలు చెప్తున్నాడు క్రీస్తును సంపాదించుకొనుట కంటే అతనికి ఏమిలేదు మరియు "ఆయనయందు అగపడునిమిత్తము" ధర్మశాస్త్ర మూలమునునైన నీతిని గాక, క్రీస్తునందలి విశ్వాసమువలననైన నీతి అనగా విశ్వాసమునుబట్టి, అయినను అతడు శ్రమపడుటకైనను మరియు మరణించుటకైనను అంతకన్న ఎక్కువ ఏమిలేదు. అంతిమముగా, ఆయన పాలిభాగస్థులు"మృతుల పునరుత్ధానము" ఆయన సమయము కొరకౌ తేరి చూచాడు, ఎందుకంటే వారును పాలిభాగస్తులు.

మన జీవిత ఉధ్ధేశ్యములో, దేవుడు ప్రాధమికముగా సృష్టించిన మానవుడు, 1). దేవుని మహిమ పరచు మరియు ఆయనతొ సహవాసము చేయాలి, 2) ఇతరులతో మంచి సంభంధమును కలిగియుండాలి, 3) పని, మరియు 4) భూమిమీద అంతటిపైన అధికారముతో యేలుడి. గాని మానవుడు పాపములో పడిపోవుటవలన, దేవునితో సహవాసము తెగిఒపోయింది, ఇతరులతో సంభంధములు చెడిపోయినవి, పని ఎల్లఫ్పుడు విసుగుతో నిండియున్నది, మరియు మానవుడు సృష్టిమీద అధికారము కలిగిన వాళ్ళూగ దానిని చక్కగ నిర్వహించహవలసిన బద్దులైయున్నారు. కేవలము దేవునితో సహవాసమును పునరుధ్ధీకరించుటవలన, యేసుక్రీస్తు వీశ్వాసము ద్వారా, జీవితములో దేవుని ఉధ్ధేశ్యము తిరిగి కనుగొనవచ్చును.

మానవుని ఉధ్ధేశ్యము దేవుని మహిమ పరచుట మరియు ఆయనయందు ఎల్లఫ్ఫుడు ఆనందించుట. మనము ఆయన మాటకు భయపడుటవలన మరియు విధేయత చూపించుటవలన, మన భవిష్యత్తు గృహము అయిన పరలోకము వైపు ఎదురు చూచుచు, మరియు ఆయనను సన్నిహితముగా తెలిసికోవడంవలన ఉధ్ధేశ్యాన్ని నెరవేర్చగలము. మన జీవితములొ ఆయన ఉధ్దేశ్యములను వెంబడించుటవలన మమము ఆనందిస్తాము, అది మనలను సత్యమైన మరియు శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని- ఆయన కోరికొనునట్లు సమృద్ధియైన జీవమును అనుభవిస్తాము.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


జీవిత ఉద్దేశ్యము ఏ విధముగా కనుగొనవలెనని బైబిలు చెప్తుంది?