క్రైస్తవులు రుణములలోనికి వెళ్లడాని విషయమై బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది? రుణము తీసుకొనుట మరియు అప్పుయిచ్చుట అనేది తప్పా?ప్రశ్న: క్రైస్తవులు రుణములలోనికి వెళ్లడాని విషయమై బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది? రుణము తీసుకొనుట మరియు అప్పుయిచ్చుట అనేది తప్పా?

జవాబు:
పౌలు రోమాలో 13:8 ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ప్రేమలో తప్ప ఎవనైకి అప్పు అచ్చియుండవద్దు అనేది చాలా శక్తివంతమైన దేవుని రుణమునకునా అన్ని రకాల అసహ్యమును పుట్టించును ఎందుకంటే అప్పుచేసి సమయానుకూలముగా తీర్చలేకపోవుతవలన (ఇది కూడ చూడండి కీర్తన 37:21). అదే సమయములో, బైబిలు స్పష్టముగా అన్ని రకముల రుణములగురించి ఎటువంటి ఆజ్ఞలను ఇవ్వలేదు. బైబిలు రుణమునకు వ్యతిరేకముగా హెచ్చరిస్తుంది, మరియు రుణములలోనికి వెళ్ళకపోవడాన్ని మంచిగుణాన్ని ప్రశంసిస్తుంది, గాని అది రుణమును వద్దని యాజ్ఞాపిస్తుంది. అప్పు ఇచ్చిన వారు ఎవరైతే రుణస్థులైనవారిని కఠినముగా దూషిస్తారో వారి విషయమై బైబిలు బహిరంగముగా ఖండిస్తుంది, గాని రుణస్థుడిని ఖండించుటలేదు.

అప్పుఇచ్చినప్పుడు దానిపై వడ్డీ తీసుకొనే విషయముపై కొంతమంది ప్రశ్నిస్తారు, గాని మనము అది చాలా అంటే అప్పుతీసుకొన్న ధనము కంటే పొందుకొన్న ధనముపై చాలా సార్లు బైబిలులో న్యాయమైన వడ్డీ రేటు గురించి ప్రశంసించిండి(సామెతలు 28:8; మత్తయి 25:27). పురాతన ఇశ్రాయేలీయుల న్యాయచట్ట ప్రకారము ఒక రకపు వడ్డి గురించి ఆజ్ఞను నిషేధిస్తుంది- ఎవరైతే బీదప్రజలకు రుణముఇచ్చారో వారి విషయమై (లేవికాండము 25:35-38). ఈ చట్టములో సాంఘీక, ఆర్థిక, మరియు ఆత్మీయ అంతస్సూచనలు ఉన్నవి, గాని రెండు ప్రత్యేకముగా ఉచ్చరించుతకు యోగ్యమైనది. మొదటిగా, చట్టము యధార్ధంగా బీద ప్రజలకు సహాయముచేయుటకు ఆ విధి ఉన్నది, గాని వారి పరిస్థితులను మరి చెడ్డవిగా చేయుటకు కాదు. పేదరికములో పడిపోవటం చాలా విచారించదగినది, మరియు అటువంటి దానికోసము సహాయమును ఆర్జించుట ఎంతో కించపరచబడిన విషయము. గాని అయితే, అప్పు తిరిగి చెల్లించుటకు గాను, ఒక పేద వ్యక్తి ఖచ్చితముగా కష్టపడి నూర్చి వడ్డీని చెల్లించాలి, దానికి బద్దులైయుండుట అది సహాయపడుటకంటే మరీ భాధకరమైనది.

రెండవదిగా, ఈ చట్తం ప్రాముఖ్యమైన పాఠాలను భోధిస్తుంది. అప్పిచ్చేవాడు పేదవానికొరకు ఆ వడ్డీని వదలుకోడం అనేది అది దయతోకూడిన క్రియ. అతడు ఆ ధనమును అప్పు ఇచ్చుటవలన అతడు వాడుకోకుండా కొంత ధనమును పోగొట్టుకొనవచ్చును. అయినప్పటికి అది తన దయను వారి ప్రజలపట్ల ఖండితముగా "వడ్డీ" వీషయమై ఆఙ్ఞను ఇవ్వనందుకు మరియు తన కృపను వారికి అందించినందుకు దేవుని వైపు స్పర్శ నీయమైన కృతఙ్ఞతాభావమును వ్యక్తపరచుటయే. ఇగుప్తునుండి ఇశ్రాయేలీయులను ఏమిలేనపుడు అంటే బానిసలుగా ఒక సుంకముచేతిలో లేనపుడు దేవుడు దయగలిగిన హృదయముతో విడిపించినట్లు, మరియు వారికి స్వంత భూములను వార్కిచ్చినట్లు చేయవలెను (లేవికాండము 25:38), గనుక, వారిని కూడ వారి స్వంత పేద పౌరులపట్ల అటువంటి దయను చూపించవలెనని కోరుకొనెను.

క్రైస్తవులు సమమైన పరిస్థితులలో నున్నారు. యేసుజీవితము, మరణము, మరియు పునరుత్ఢానము మన పాపముల రుణమునకు దేవునికి వెల చెల్లించెను. అవసరతలో నున్నవారికి మనము సహాయము చేయవచ్చు, విశేషముగా తోటి విశ్వాసులకు, వారు రుణములను తీసుకొని వారికష్టాలలోనుండి బయటకు పడలేనివారిని సహాయము చేయుటకు ఇప్పుడు, మనకొక తరుణమునున్నది. ఒక అప్పుఇచ్చువానికి ఇద్దరు రుణస్థులను మరియు వారిని క్షమించుటవిషయములో వారి వైఖరిని తెలియపర్చుటకు యేసు ఒక ఉదాహరణను కూడ ఇచ్చెను (మత్తయి 18:23-35).

బైబిలు ధనమును అప్పుతీసుకొనుటనుగూర్చి ఖచ్చితముగా అది ఖండింపనులేదు లేక వద్దని చెప్పుటలేదు. బైబిలులో నున్న తెలివి ఏమని భోధిస్తుందంటే రుణములలోనికి వెళ్లడం అనేది గొప్ప మంచి ఉద్దేశ్యము కాదు. రుణముగా ఎవరైతే మనకు అప్పును అనుగ్రహించారో వారికి అత్యవసరముగా మనలను బానిసలుగా చేయును. అదే సమయములో, ఇక కొన్ని పరిస్థితులలో రుణములలోనికి వెళ్ళడం అనేది తప్పించుకోలేని "అగత్యమైన చెడు" గా ఉండిపోవును. ధనమును జాగృతితో ఙ్ఞానయుక్తముగా ఖర్చు పెడ్తున్నప్పుడు మరియు రుణములను చెల్లించే విషయములో సాధ్యపరచవచ్చు, ఒక క్రైస్తవుడు ఒకవేళ పూర్తిమత్వముగా అత్యవసరమయితే ఆర్థిక రుణపు భారమును తీసికొనవచ్చును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రైస్తవులు రుణములలోనికి వెళ్లడాని విషయమై బైబిలు ఏమని భోధిస్తుంది? రుణము తీసుకొనుట మరియు అప్పుయిచ్చుట అనేది తప్పా?