క్రైస్తవులు సైన్యంలో సేవ చేయుట గురించి బైబిలు ఏమని ప్రస్తావిస్తుంది?ప్రశ్న: క్రైస్తవులు సైన్యంలో సేవ చేయుట గురించి బైబిలు ఏమని ప్రస్తావిస్తుంది?

జవాబు:
సైన్యంలో సేవ చేయుట గురించి బైబిలులో అనేక చోట్ల సమాచారము కలదు. అయితే బైబిలులోని సైనికసంభంధమైన అనేక వచనాలు కేవలము సాదృశ్యమే, చాలా వచనాలు ఈ ప్రశ్నకు సూటిగా సంభంధం ఉంది. ఒకరు సైన్యంలో సేవ చేయవలసివుందా లేక లేదా అనేదానిని బైబిలు ప్రత్యేకముగా ఏమి చెప్పడములేదు. అదే సమయములో, క్రైస్తవులు సైనికుడుగా నుండటం అనేది బైబ్లిలంతటిలో చాల గౌరవప్రదమైనది గనుక మిగిలిన వారు నిశ్చయముగా నుండవచ్చు మరియు బైబిలులోని ప్రపంచధృక్పధముతో సనికసేవ అది నిరంతరముగానున్నది.

సైనికసేవ గురించిన మొదటి ఉదాహరణ నూతన నిబంధనలోనున్నది(ఆదికాండం 14), కదొర్లయోమెరు చేత అబ్రహాము సంభంధియైన లోతు మనుష్యులను దొంగిలించుటవలన రాజైన ఏలాము, మరియు అతని స్నేహితులు. అబ్రాహాము 318 శిక్షణపొందిన పురుషులను లోతునకు అతని కుటుంబము అంతయు మరియు ఏలామీయులను ఓడించుటకు సహాయముచేస్తూ ప్రోత్సాహించెను. ఇక్కడ మనము అమాయకులను సంరక్షించి మరియు వారిని కాపాడటంలో ఆయుధములతోనున్న సనికసిబ్బంధి వున్నారు.

చరిత్ర చివరి భాగములో చూచినట్లయితే, ఇశ్రాయేలు దేశము గొప్ప స్థాయీసేనను అభివృధ్ధిచేసెను. ఇకాడవున్న సత్యము దేవుడే దైవ శూరుడు మరియు ఎందుకని ఇశ్రాయేలు సేనను అభివృధ్ధిచేయుటలో వారికి అంత బలములేనప్పటికి మరియు చాలా జాప్యమైనప్పటికి అది ఒక కారణమినను దేవుడు అవి అన్నియు లెక్కచేయకుండా తన ప్రజలను రక్షించుటలో వెనుకకు తీయకుండ సంరక్షిస్తాడని అభిప్రాయము. ఇశ్రాయేలులో క్రమమైన స్థాయీసేనను అభివృధ్ధిచేయుట అనేది కేవలము సౌలు, దావీదు మరియు సొలొమోనుచేతనే ఒక బలమైన, కేంద్రీత రాజకీయ పద్దతులు ఏర్పడినవి. సౌలుయే మొట్టమొదటి తాత్కాలికమైన సేనను పెంపొందించెను(1 సమూయేలు 13:2; 24:2; 26:2).

సౌలు ఏదైతే మొదలుమొదలుపెట్టడో , దావీదు దానిని కొనసాగించెను. అతనికి మాత్రమే లోబడియున్న ఇతర ప్రాంతములనుండి కూలికి తెచ్చుకొన్న సైన్యము ద్వారా ఆయన సైన్యమును అభివృధ్ధిచేసెను(2 సమూయేలు 15:19-22) మరియు ప్రధాన సేనాధిపతి యైన యోవాబు అధికారములోనికి మొత్తము సైన్యమంతయు త్రిప్పబడెను. దావీదు క్రింద, ఇశ్రాయేలు బహు విస్తృతముగా ఆ మిలిటరీ విధానాలు, వారి పొరుగువారైన అమ్మోనీయులను సంహరించెను (2 సమూయేలు 11:1; 1 దినవృత్తాంతములు 20:1-3). దావీదు ఒక పద్దతిని ఏటేట నెలవంతున రాజునకు సేవ చేసేవారి సంఖ్య పన్నెండు గుంపుల 24,000 మందిని ఈ గుంపులను ఒకరి తరువాత ఒకరికి మారుస్తూ ఉండెను (1 దినవృత్తాంతములు 27). అయినా సొలోమోను పరిపాలనకాలములో అంతయు సమాధానుముగా నుండెను, అతడు ఇంకను సేనాధిపతులను విస్తృతీకరించెను, రధములను మరియు రౌతులను సమకూర్చెను(1 రాజులు 10:26). స్థాయి సైన్యము కోనసాగింపబడెను (సొలొమోను మరణముతర్వాత రాజ్యము విభజింపబడినప్పటికి) 586 క్రీస్తు శకము వరకు., ఇశ్రాయేలు (యూదా) రాజకీయ వాస్తవముగా ఉనికిలో నుండకుండపోయెను.

నూతన నిబంధనలో, యేసు రోమా శతాధిపతిని చూసి ఆశ్చర్యచకితులయ్యెను (వంద మంది సైనికులపైన అధికారిని చుసి) అతని దగ్గరకు వెళ్లెను. శతాధిపతి యేసుకిచ్చిన జవాబు యేసులో తనకునా విశ్వాసమును మరియు అతని అధికారముపట్ల నున్న గ్రహింపును సూచిస్తుంది(మత్తయి 8:5-13). యేసు అతని వృత్తిని ఎన్నడు చాటించలేదు, చాల మంది శతాధిపుతులను గురించి ఈ నూతన నిబంధనలో వారు క్రైస్తవుల్గా స్తుంతింపబడ్డారు, దేవునికి భయపడేవారుగా మరియు మంచి గుణలక్షణాలు కలిగిన మనుష్యులుగా ప్రస్తావించుట జరిగినది (మత్తయి 8:5; 27:54; మార్కు 15:39-45; లూకా7:2; 23:47; అపోస్తలులకార్యములు 10:1; 21:32; 28:16).

ప్రాంతములు మరియు పేరులు మారవచ్చు, గాని మన సాయుధ సైనికులను కేవలము బైబిలులోని శతాధిపతులవలె విలువనివ్వాలి. సైనికునియొక్క స్థితి చాలా హెచ్చుగా గౌరవించదగినది. ఉదహరణకు, పౌలు ఎపఫ్రొదితును తోటి క్రైస్తవుడును, "నా తోడి యోధుడును" అని వివరించెను (ఫిలిప్పీయులకు 2:25). బైబిలుకూడా ఈ మిలిటరీ పదజాలమును ఉపయోగిస్తుంది, దేవునియందు బలవంతులుగా నుండుటకు దేవుడిచ్చే సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి (ఎఫెసీయులకు 6:10-20), సైనికుని యొక్క పరికరములు- శిరస్త్రాణము, డాలు మరియు ఖడ్గ కవచము.

అవును, బైబిలు ఖచ్చితముగా ఈ మిలిటరీ సేవ గురించి సూటిగానైనా లేకా ఇతరరీతిగానైన ప్రస్తావిస్తుంది. క్రైస్తవ పురుషులు మరియు స్త్రీలు వారి దేశమునకు సేవను అందించువారు మంచి గుణలక్షణములతోను, గౌరవముతోను, మరియు ఘనతతోను వారు పౌరత్వ భాధ్యతను నిర్వహింస్తూ క్షమించడం మరియు మన సార్వభౌమాధికారి చేత మెప్పించబడుదురు. ఎవరైతే గౌరవముగా మిలిటరీలో సేవనందిస్తారో వారు ఘనతకు మరియు కృతఙ్ఞతను పొందదగిన బద్దులైయున్నారు.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రైస్తవులు సైన్యంలో సేవ చేయుట గురించి బైబిలు ఏమని ప్రస్తావిస్తుంది?