అబద్ధ సిద్ధాంతములను గూర్చి ప్రశ్నలు


నాస్తికత్వము అనగానేమి?

అజ్ఞేయం అనగానేమి?

సార్వత్రికవాదం/సార్వత్రిక రక్షణ బైబిలు సంబంధమైనదేనా?

వినాశనము బైబిలు సంబంధమైనదా?

సంపన్న సువార్త గూర్చి బైబిలు ఏమి చెప్పుచున్నది?

అంత్య కాలంపై ప్రేటెరిస్టుల చిత్రము ఏమిటి?

నిష్కపట ఆస్తికత్వం అంటే ఏంటి?


అబద్ధ సిద్ధాంతములను గూర్చి ప్రశ్నలు