తెగలు మరియు మతాలను గూర్చి ప్రశ్నలు


పరలోకానికి వెళ్ళడానికి యేసు ఒక్కడే మార్గమా?

మతారాధన వ్యవ్యస్థ నిర్వచనం ఏమిటి?

ఒక మతారాధన వ్యవస్థ లేక తప్పుడు మతంలో ఉన్న ఎవరినైనా సువార్తీకరించుటకు శ్రేష్ఠమైన మార్గము ఏమిటి?

ఒక అబద్ధ బోధకుడిని/అబద్ధ ప్రవక్తను నేను ఎలా గుర్తించగలను?

యెహోవా సాక్షులు ఎవరు మరియు వారి నమ్మికలు ఏమిటి?

మర్మోనత్వం అనేది ఒక మతాచార వ్యవస్థా? మర్మోనులు ఏమి నమ్మును?

క్రైస్తవులు ఇతర ప్రజల మత నమ్మికలపట్ల సహనముగా ఉండాలా?


తెగలు మరియు మతాలను గూర్చి ప్రశ్నలు