క్రైస్తవులు ఇతర ప్రజల మతాలగుంపుల నమ్మకాలపట్ల సహనశీలంనుచూపించవలెనా?ప్రశ్న: క్రైస్తవులు ఇతర ప్రజల మతాలగుంపుల నమ్మకాలపట్ల సహనశీలంనుచూపించవలెనా?

జవాబు:
మ్న యుగములో “సహనశీలం,” అది నైతిక సాపేక్షతావాదం అనేఆది అతిమేలైన గుణము. ప్రతి వేదాంతము, ఉద్దేశము, మరియు విశ్వాసపద్దతులతో సామాన్యమైన ఘనతలతో, ఆ సాపేక్షతావాదులు చెప్తారు, మరియు అది సామాన్యమైన గౌరవమునకు యోగ్యమైనది. ఒకదానిమీద మరియొక విశ్వాసపద్దతుల మీద అభిమానము- కొన్నిసార్లు చాలా చెడ్డగా- పూర్తిమత్వమయిన సత్యము యొక్క ఙ్ఞానాన్ని ఈ విధంగా పరిగణిస్తారు- కుంచబుద్ది, జీవితం వెలిగింపబడని మరియు మతవైరముగలవారు.

అయినా, వేర్వేరు మతాలవారు సామూహికముగా ప్రత్యేకమైన సవాళ్ళు చేస్తూ ఉంతాయి, మరియు సాపేక్షతావాదులు నయాపరంగా పరస్పరవిభేధాలను కొట్తచ్చ్చినట్లూ సమన్వయించుట చేతగాలేదు. ఉదాహరణకు, బైబిలు ఏమని ప్రకటిస్తుందంటేంటే “మనుష్యులొక్కసారే మృతిపొందవలెనని నియమింపబడెను; ఆ తరువాత తీర్పు జరుగును” (హెబ్రీయులకు 9:27), మరికొంతమంది పాశ్చ్యాత్తపు తూర్పు మతాలా వారు పునరవతారన్ని భోధిస్తుంది. గనుక, మనము ఒక్కసారేనా లేక అనేకసారులు మరణిస్తామా? రెండు భోధనలు వాస్తవముకాదు. సాపేక్షతావాదులు అవశ్యముగా ఎందుకంటే ప్రతికూలమైన ప్రపంచమును అనేకముగా, పరస్పరవిరుధ్ధాలతో సత్యములు పరస్పరముగా ఉనికిలోనుండగలవు ఆసత్యాన్ని మరల నిర్వచించారు.

యేసు చెప్పెను, “నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రియొద్దకు వెళ్ళడు” (యోహాను14:6). ఒక క్రైస్తవుడు సత్యాన్ని అంగీకరించాడు, ఒక భావనగా కాదు, గాని ఒక వ్యక్తిగా. ఇ సత్యమును ఒప్పుకొన్నప్పుడు అది ఒక క్రైస్తవుని ఈ దినాలలో పిలిచే "పక్షపాతంలేనితనమును" నుండి దూరాం చేస్తుంది. ఒక క్రైస్తవుడు బహిరంగముగా యేసు మృతులలోనుండి లేచాడని ఒప్పుకుంటాడు (రోమా 10:9-10). పునరుత్ధానమును సత్యముగా నమ్మినట్లయితే, ఒక అవిశ్వాసి యేసు మరణమునుండి ఎన్నడు పునరుత్ధానుడు అవ్వలేదనే అసత్యమును వక్కాణించే వారు ఏవిధంగా "నిష్కపటములేనివారుగా" నుంటారు? ఒక క్రైస్తవునికి దేవుని వాక్యను నుండి భోధను తిరస్కరించినట్లయితే అది రూఢిగా దేవుని తిరస్కరించినట్లే.

ఇంతవరకు మనము ఇచ్చిన ఉదాహరణలు కేవలము విశ్వాసముయొక్క మూలాధారములు మాత్రమే అని గుర్తించగలరు. కొన్ని విషయాలు (క్రీస్తు శారీరక పునరుత్ధానము లాంటిది) అవి మనము సంప్రదించదగ్గవి కావు. ఇతర విషయాలు వాదించుటకు బహిర్గతముగా ఉండవచ్చు, "శరిరములోని ముల్లు లాంటిది" అని హెబ్రీయులకు రాసిన గ్రంధక్లర్త పౌలు యొక్క స్వభావమునుగూర్చి రాసెను. ఇలాంటి రెండవతరపు వివాదములలో మనము మన తల ముంచెత్తునట్లు చేసుకొనకుండ మనము నిరోధించవలెను (2 తిమోతి 2:23; తీతుకు 3:9).

మరియు విరోధమున్నప్పటికి/ అతి ప్రాముఖ్యమైన సిధ్ధాంతములపై వాదిస్తున్నప్పటికి, క్రైస్తవుడు అనేవాడు గౌరవ స్వభావముతో మరియు నిగ్రహముతో నుండాలి. ఆ స్థాయితో మనము సమకూలించకపోవటమే మనము చేయగలిగినది; అది ఒక వ్యక్తిని చులకనచేయుటకంటే వేరైనది. ఎవరైతే మనలను ప్రశ్నిస్తారో వారిపట్ల దయ చూపిస్తూ మనము సత్యమును గట్టిగా పట్టుకొనియుండాలి. యేసువలె, మనము పూర్తిగా కృపతో మరియు సత్యముతోయుండాలి (యోహాను 1:14). పేతురు తనదగ్గర జవాబుతోను మరియు వినయము కలిగి మంచి సమతుల్యతను చూపిస్తున్నాడు: “నిర్మలమైన మనస్సాక్షిగలవారై, మీలో ఉన్న నిరీక్షణను గూర్చి మిమ్మును హేతువు అడుగు ప్రతివానికిని సాత్వికముతొను భయముతోను చెప్పుటకు సంసిధ్ధముగా నుండుడి” (1పేతురు 3:15).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


క్రైస్తవులు ఇతర ప్రజల మతాలగుంపుల నమ్మకాలపట్ల సహనశీలంనుచూపించవలెనా?