ఎవరైతే తప్పుడు మతవిధానాలలొ మరియు కల్టులలో నున్నారో వారిని సౌవార్తీకరీంచుటకు ఏది సరియైన పద్దతి?ప్రశ్న: ఎవరైతే తప్పుడు మతవిధానాలలొ మరియు కల్టులలో నున్నారో వారిని సౌవార్తీకరీంచుటకు ఏది సరియైన పద్దతి?

జవాబు:
చాలా ప్రముఖ్యంగా ఎవరైతే తప్పుడు మతవిధానాలలొ మరియు కల్ట్లో పాల్గంటున్నరో వారి కొరకు ప్రార్థించాలి. మనము వారి కొరకు వారి హృదయములు మార్పునొందుటకు మరియు వారి కన్నులు సత్యమువైపు తెరువబడుట కొరకై ప్రార్థించాలి (2 కొరింథీయులకు 4:4). యేసుక్రీస్తు లోనే రక్షణ సాధ్యమని అది వారి అవసరతని దేవుడు గుర్తి చేయునట్లు వారి కొరకై ప్రార్థించాలి (యోహాను 3:16). దేవుని శక్థి లేకుండ మరియు పరిశుధ్ధాత్మ ఒప్పుదల లేకుండ, మనమెన్నడూ సత్యము విషయములో ఎఏఒక్కరినికూడ నమ్మేటట్టు చేయలేము (యోహాను 16:7-11).

మనము దైవత్వముతో కూడిన క్రైస్తవ జీవితము జీవించాల్సిన అవసరత నుంది, గనుక ఎవరైతే మతవిధానాలలొ మరియు తప్పుడు భోధల ఉరిలో పట్టుబడ్డరో వారి జీవితములు దేవుడు చేసిన మార్పులను వారే గ్రహింతురు (1 పేతురు 3:1-2). అటువంటి వారికి ఏవిధముగా శక్తివంతముగా ఉపచరించాలో దానికి కావల్సిన ఙ్ఞానముకొరకై మనము ప్రార్థించాలి (యాకోబు 1:5). ఇది చేసినతరువాత, మనము వాస్తవముగ సువార్తను పంచియిచ్చేటప్పుడు మనము ధైర్యముగానుండవలెను. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు లభించే రక్షణ సువార్తను మనము ప్రకటించాలి (రోమా 10:9-10). మన విశ్వాసమును గూర్చిన ప్రతివాదన చేయు విషయములో ఎన్నడూ సంసిధ్ధముగానుండవలెను (1పేతురు 3:15), గాని మనము సాత్వికముతో మరియు భయముతోను చేయవలెను. మనము సిధ్ధాంతములను సరియైనవిధముగా ప్రకతీంచవచ్చు, మాటల యుధ్ధములో గెలుపొందవచ్చు, మరియు హెచ్చుతనముతో కూడిన కోపోగ్రత వైఖరి యొక్క కారణములను నిరోధించవచ్చు.

అంతిమముగా, వారి రక్షణ విషయమై వారిని మనము దేవునికే వారు సాక్ష్యమిచ్చేటట్లు వదలివేయాలి. అది దేవుని శక్తి మరియు ఆయన కృప మాత్రమే వారిని రక్షించగలదు, గాని అయన ప్రయత్నములుకాదు. శక్తిగల ప్రతివాదించుటకు సంసిధ్ధముగా నుండుట ఎంతో మంచిది మరియు ఙ్ఞానయుక్తమైనది మరియు తప్పుడు నమ్మకాలను గూర్చిన ఙ్ఞానముండుట , ఇందులో ఎవరైతే ఈ తప్పుడు అబద్దాల మతవిధానలకు మరియు నమ్మకాలకు గురయ్యారో వారిని ఏది కూడ రక్షించుటకు కారణమవ్వవు. మనము చేయగలిగిన గొప్ప పని ఏదంటే వారి కొరకు ప్రార్థించటం, సాక్ష్యమివ్వడం, మరియు వారి ముందు క్రైస్తవ జీవితము జీవించడం, వారిని తన దగ్గరకు రాబాట్టుకోవడానికి, ఒప్పించడానికి మరియు మార్పునొందేటటు చేయడానికి పరిశుధ్ధాత్ముని కార్యముపై నమ్మికయుంచడం చేయవలెను.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ఎవరైతే తప్పుడు మతవిధానాలలొ మరియు కల్టులలో నున్నారో వారిని సౌవార్తీకరీంచుటకు ఏది సరియైన పద్దతి?