settings icon
share icon
प्रश्नः

परमेश्वर ईर्ष्यावान देव का आहे?

उत्तरः


“ईर्ष्या किंवा हेवा” हा शब्द कसा वापरला जातो हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. परमेश्वराचे वर्णन करण्यासाठी निर्गम 20:5 मध्ये त्याचा उपयोग ईर्ष्येच्या पापाचे वर्णन करण्यासाठी जसा केला जातो त्यापेक्षा वेगळा आहे (गलती 5:20). जेव्हा आपण “ईर्ष्या” हा शब्द वापरतो तेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल त्या वस्तूसाठी ईर्ष्या बाळगतो जी आपल्याकडे नसते. एखाद्या व्यक्तीस दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल ईर्ष्या किंवा हेवा असू शकतो कारण तिच्याकडे किंवा तिच्याकडे चांगली कार किंवा घर आहे (मालमत्ता). किंवा एखाद्या व्यक्तीस दुसऱ्या व्यक्तीच्या काही क्षमतेमुळे किंवा कौशल्यामुळे ईर्ष्या वाटू शकतो किंवा हेवा वाटू शकतो (जसे की क्रीडा क्षमता). दुसरे उदाहरण असे असेल की एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच्या सौंदर्यामुळे दुसऱ्याबद्दल हेवा किंवा ईर्ष्या वाटू शकेल.

निर्गम 20:5 मध्ये असे नाही की देव ईर्ष्यावान किंवा हेवेखोर आहे कारण एखाद्याजवळ त्याला हवे असलेले किंवा गरज असलेले काहीतरी आहे. निर्गम 20:4-5 म्हणते, “आपल्यासाठी कोरीव मूर्ती करू नकोस; वर आकाशातील, खाली पृथ्वीवरील व पृथ्वीखालच्या जलातील कशाचीही प्रतिमा करू नकोस. त्यांच्या पाया पडू नकोस किंवा त्यांची सेवा करू नकोस; कारण मी तुझा देव परमेश्वर ईर्ष्यावान देव आहे... ”लक्षात घ्या की जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याच्या मालकीची एखादी गोष्ट जी हक्काने त्याची आहे, इतरास देते तेव्हा देव ईर्ष्या बाळगतो.

या वचनांमध्ये देव मूर्ती बनवण्याविषयी आणि त्यांच्यापुढे नतमस्तक होण्याविषयी आणि देवाची उपासना करण्याऐवजी त्या मूर्तीची उपासना करण्याविषयी बोलत आहे ज्याचा हक्क केवळ त्याला आहे. उपासना आणि देवाच्या मालकीची आहे आणि त्याविषयी तो हव्यासी आहे. देवाशिवाय इतर कशाचीही उपासना करणे किंवा त्याची सेवा करणे हे पाप आहे (जसे या आज्ञेमध्ये सांगितले आहे). इतरांकडे असे काही आहे जे आपल्याकडे नाही त्याविषयी जेव्हा आपण इच्छा करतो, किंवा आपल्यात मत्सर आहे किंवा आपण त्याविषयी हेवा करतो तेव्हा हे पाप आहे. “ईर्ष्या” या शब्दाचा हा वेगळा उपयोग आहे, जेव्हा देव म्हणतो की तो ईर्ष्यावान आहे. ज्याचा त्याला हेवा वाटतो ते त्याच्या मालकीचे आहे; उपासना आणि सेवा फक्त त्याच्यासाठी आहेत आणि केवळ त्यालाच दिली जावीत.

कदाचित व्यावहारिक उदाहरण आपल्याला फरक समजण्यास मदत करेल. जर एखाद्या पतीने दुसऱ्या पुरुषास त्याच्या पत्नीबरोबर लटपटत असलेले पाहिले तर त्याचे ईर्ष्या करणे योग्य आहे, कारण आपल्या पत्नीबरोबर इश्कबाजी करण्याचा त्याला फक्त हक्क आहे. या प्रकारची ईर्ष्या पाप नाही. त्याऐवजी ते पूर्णपणे योग्य आहे. देव एखादी गोष्ट आपल्या मालकीची असल्याचे जाहीर करतो तेव्हा त्याबद्दल हेवा वाटणे चांगले आणि योग्य आहे. जेव्हा आपल्याकडे नसलेल्या एखाद्या गोष्टीची आपण हाव धरतो तेव्हा ईर्ष्या करणे हे पाप ठरते. उपासना, स्तुती, सन्मान आणि आराधना ही फक्त देवाची आहे कारण केवळ तोच खरोखर त्यास पात्र आहे. म्हणूनच, जेव्हा पूजा, स्तुती, सन्मान किंवा उपासना मूर्तींना दिली जाते तेव्हा देव नक्कीच मत्सर किंवा ईर्ष्या करतो. प्रेषित पौलाने याच ईर्ष्येचे 2 करिंथ 11:2 मध्ये वर्णन केले आहे: “कारण तुमच्याविषयीची माझी आस्था किंवा ईर्ष्या ईश्वरप्रेरित आस्था किंवा ईर्ष्या आहे...”

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

परमेश्वर ईर्ष्यावान देव का आहे?
© Copyright Got Questions Ministries