settings icon
share icon
Kesyon

Kisa yon vizyon mondyal Kretyen ye?

Repons


Yon "vizyon mondyal" refere a yon konsepsyon konpreyansif mond lan soti nan yon atitid espesifik. Yon "vizyon mondyal Kretyen," se yon konsepsyon konplè sou mond lan soti nan opinyon yon Kretyen. Vizyon mondyal yon moun se "gwo imaj," yon amoni nan tout sa li kwè sou mond lan. Li se yon fason nou konprann reyalite. Vizyon mondyal yon moun se yon baz pou pran desizyon chak jou konsa li trè enpòtan.

Yon pòm ki sou yon tab gen plizyè moun ki wè li. Yon botanis gade pòm nan epi klasifye li. Yon atis wè yon lavi anplas, epi li trase li. Yon machann wè yon avantaj, li fè envantè li. Yon timoun wè dejene konsa li manje li. Jan nou gade nan nenpòt ki sitiyasyon enfliyanse kijan nou gade mond lan an jeneral. Chak opinyon oswa jan nou anvizaje mond lan, kit se Kretyen oswa moun ki pa kwayan, fè fas avèk omwen twa (3) kesyon sa yo:

1) Ki kote nou te soti? (epi poukisa nou isit la?)
2) Kisa ki mal ak mond lan?
3) Kijan nou ka ranje li?

Yon opinyon sou mond lan jodi a ki fè pale anpil de li se natiralis yo, ki reponn twa (3) kesyon yo konsa: 1) Nou se pwodwi ki te souzantandi nan lanati ki pa gen okenn objektif reyèl. 2) Nou pa respekte nati jan nou ta dwe fè sa. 3) Nou ka sove mond lan atravè ekoloji ak konsèvasyon. Opinyon yon natiralis reyalistik sou mond lan jenere filozofi ki gen rapò ak relasyon tankou relijyon moral, ekzistansyalizm, pragmatizm, ak itopianizm.

Yon Kretyen wè mond lan yon lòt fason, yo reponn twa (3) kesyon yo biblikman: 1) Nou se kreyasyon Bondye a, ki fèt pou gouvène mond lan epi rete ansanm ak li (Jenèz 1:27-28; 2:15). 2) Nou peche kont Bondye epi lakòz tout mond lan sibi madichon sa a (Jenèz 3). 3) Bondye li menm te rachte mond lan atravè sakrifis Pitit li a, Jezikri (Jenèz 3:15; Lik 19:10), epi yon jou l’ap retabli kreyasyon an nan jan li te kreye li a pou’l te pafè a (Ezayi 65:17-25). Yon opinyon Kretyen sou mond lan fè nou kwè nan moral absoli, mirak, diyite moun, ak posibilite pou Bondye delivre’n.

Li enpòtan pou’n sonje ke fason ke nou wè mond lan se yon bagay ki konpreyansif. Li afekte tout pwen nan lavi, soti nan lajan pou rive nan moralite, soti nan politik pou rive nan atizana. Vrè Krisyanis pi plis pase yon seri lidè nou itilize nan legliz la. Krisyanis jan Bib la anseye li a pou tèt pa li se yon opinyon oswa yon sòt de kwayans. Bib la pa janm distenge ant yon "relijye" ak yon lavi "sekilè"; lavi Kretyen an se sèl lavi ki genyen. Jezi te pwoklame tèt li "wout la, verite a, ak lavi a" (Jan 14:6) se konsa, nan fè sa, li te vin ideyoloji nou.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa yon vizyon mondyal Kretyen ye?
© Copyright Got Questions Ministries