వివాహమును గూర్చి ప్రశ్నలు


బైబిల్ వివాహం గురించి ఏమి చెప్తుంది?

వివాహం ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే – మూలం ఏమిటి?

వేరే తెగల వారితో వివాహమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

భార్య తన భర్తకు లోబడి ఉండాలా?

క్రైస్తవ వివాహ దంపతులు లైంగికంగా చేయతగినవి/చేయతగనివి ఏవి?

ఆత్మీయ సహచరులు అనేదేమైనా వున్నదా? నీవు వివాహము చేసుకోవటానికి నీకు ఒక ప్రతేకమైన వ్యక్తిని దేవుడు వుంచాడా?

నేను విడాకులు తీసుకొన్నాను. బైబిల్ ప్రకారంగా తిరిగి పెళ్లి చేసుకోవచ్చా?

విడాకులు మరియు పునఃవివాహమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

గే/స్వలింగ వివాహమును గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెప్తుంది?


వివాహమును గూర్చి ప్రశ్నలు

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి