settings icon
share icon
ప్రశ్న

బైబిలు ప్రకారం ఏర్పాటు వివాహం అంటే ఏమిటి?

జవాబు


దేవుడు పురుషుడిని, స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నట్లు ఏ ఖచ్చితమైన సమయంలో బైబిల్ ఎక్కడా స్పష్టంగా చెప్పలేదు. మూడు సాధారణ దృక్కోణాలు ఉన్నాయి: 1) దేవుడు ఒక పురుషుడు, స్త్రీని చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే వివాహం చేసుకుంటాడు-అంటే వారు చట్టం దృష్టిలో భార్యాభర్తలు అవుతారు. 2) ఒడంబడిక ప్రతిజ్ఞలతో కూడిన ఒక రకమైన అధికారిక వివాహ వేడుకను పూర్తిచేసినప్పుడు ఒక పురుషుడు, స్త్రీ, దేవుని దృష్టిలో వివాహం చేసుకుంటారు. 3) లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనే సమయంలో ఒక పురుషుడు, స్త్రీ వివాహం చేసుకున్నట్లు దేవుడు భావిస్తాడు. ప్రతి మూడు వీక్షణలను చూద్దాం మరియు ప్రతి యొక్క బలాలు, బలహీనతలను అంచనా వేద్దాం.

1) దేవుడు పురుషుడు, స్త్రీని చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే వివాహం చేసుకుంటాడు. ఈ అభిప్రాయానికి సాధారణంగా ఇవ్వబడిన లేఖనాత్మక మద్దతు ప్రభుత్వ చట్టాలను పాటించాలన్న ఆదేశం (రోమా 13:1–7; 1, పేతురు 2:17). వాదన ఏమిటంటే, వివాహం గుర్తించబడటానికి ముందే ప్రభుత్వానికి కొన్ని విధానాలు మరియు వ్రాతపని పూర్తి కావాలంటే, ఒక జంట తమను తాము ఆ ప్రక్రియకు సమర్పించాలి. అవసరాలు దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా లేనంతవరకు, సహేతుకమైనంతవరకు ఒక జంట ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం ఖచ్చితంగా బైబిలు. రోమా 13:1-2 మనకు చెబుతుంది, “ప్రతివాడును పై అధికారులకు లోబడియుండవలెను; ఏలయనగా దేవునివలన కలిగినది తప్ప మరి ఏ అధికారమును లేదు; ఉన్న అధికారములు దేవునివలననే నియమింపబడి యున్నవి.౹ 2కాబట్టి అధికారమును ఎదిరించువాడు దేవుని నియమమును ఎదిరించుచున్నాడు; ఎదిరించువారు తమమీదికి తామే శిక్ష తెచ్చుకొందురు. ”

అయితే, ఈ దృష్టితో కొన్ని బలహీనతలు, సంభావ్య సమస్యలు ఉన్నాయి. మొదట, ఏదైనా ప్రభుత్వం నిర్వహించడానికి ముందు వివాహం ఉనికిలో ఉంది. వేలాది సంవత్సరాలుగా, వివాహ లైసెన్స్ వంటి వాటితో ప్రజలు వివాహం చేసుకున్నారు. రెండవది, నేటికీ, వివాహానికి ప్రభుత్వ గుర్తింపు లేని మరియు/లేదా వివాహానికి చట్టపరమైన అవసరాలు లేని కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి. మూడవది, వివాహం చట్టబద్ధంగా గుర్తించబడటానికి ముందే బైబిలువేతర అవసరాలను ఉంచే కొన్ని ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఒక ఉదాహరణగా, కొన్ని దేశాలకు వివాహాలు కాథలిక్ చర్చిలో, కాథలిక్ బోధనల ప్రకారం జరగాలని మరియు కాథలిక్ పూజారి పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. స్పష్టంగా, కాథలిక్ చర్చితో బలమైన విభేదాలు మరియు వివాహం మతకర్మగా కాథలిక్ అవగాహన ఉన్నవారికి, కాథలిక్ చర్చిలో వివాహం చేసుకోవటానికి బైబిలువేతర అవుతుంది. నాల్గవది, వివాహ సంఘం యొక్క చట్టబద్ధతను ప్రభుత్వ శాసనాలపై మాత్రమే ఆధారపడటం, వివాహం యొక్క చట్టబద్ధమైన నిర్వచనాన్ని పరోక్షంగా మంజూరు చేయడం, ఇది ఒడిదుడుకులు కావచ్చు.

2) ఒక పురుషుడు, స్త్రీ ఏదో ఒక విధమైన వివాహ వేడుకను పూర్తి చేసినప్పుడు దేవుని దృష్టిలో వివాహం చేసుకుంటారు. దేవుడు మొదటి వివాహ “వేడుక” ను దేవుడు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు కొంతమంది వ్యాఖ్యాతలు అర్థం చేసుకున్నారు (ఆదికాండము 2:22)-ఒక తండ్రి తన కుమార్తెను వివాహంలో ఇవ్వడం ఆధునిక పద్ధతి ఈడెన్‌లో దేవుని చర్యను ప్రతిబింబిస్తుంది. జాన్ 2 వ అధ్యాయంలో, యేసు వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యాడు. ఏమి జరుగుతుందో యేసు ఆమోదించకపోతే యేసు అలాంటి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేవాడు కాదు. వివాహ వేడుకలో యేసు హాజరు కావడం దేవునికి వివాహ వేడుక అవసరమని సూచించదు, కాని ఇది దేవుని దృష్టిలో వివాహ వేడుక ఆమోదయోగ్యమైనదని సూచిస్తుంది. మానవత్వ చరిత్రలో దాదాపు ప్రతి సంస్కృతి ఒకరకమైన అధికారిక వివాహ వేడుకను గమనించింది. ప్రతి సంస్కృతిలో ఒక సంఘటన, చర్య, ఒడంబడిక, ప్రతిజ్ఞ లేదా ప్రకటన ఉంది, అది ఒక పురుషుడు మరియు స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.

3) లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనే సమయంలో ఒక పురుషుడు, స్త్రీ వివాహం చేసుకున్నట్లు దేవుడు భావిస్తాడు. వివాహిత జంట శారీరకంగా వివాహాన్ని పూర్తి చేసేవరకు దేవుని దృష్టిలో నిజంగా “వివాహం’’ కాలేదని కొందరు దీనిని తీసుకుంటారు. మరికొందరు వాదిస్తున్నారు, ఏదైనా స్త్రీ, పురుషుడు లైంగిక సంపర్కం చేస్తే, వారిద్దరిని వివాహం చేసుకున్నట్లు దేవుడు భావిస్తాడు. ఈ అభిప్రాయానికి ఆధారం ఏమిటంటే, భార్యాభర్తల మధ్య లైంగిక సంపర్కం “ఒకే మాంసం’’ సూత్రం యొక్క అంతిమ నెరవేర్పు (ఆదికాండము 2:24; మత్తయి 19:5; ఎఫెసీయులకు 5:31). ఈ కోణంలో, లైంగిక సంపర్కం అనేది వివాహ ఒడంబడికపై చివరి “ముద్ర’’. ఏదేమైనా, సంభోగం వివాహం అని అభిప్రాయం బైబిలు ప్రకారం లేదు. ఒక జంట చట్టబద్ధంగా మరియు ఆచారబద్ధంగా వివాహం చేసుకుంటే, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొనలేకపోతే, ఆ జంటను ఇప్పటికీ వివాహం చేసుకున్నట్లుగా భావిస్తారు.

పాత నిబంధన తరచుగా భార్యను ఉంపుడుగత్తె నుండి వేరు చేస్తుంది అనే వాస్తవం ఆధారంగా దేవుడు లైంగిక సంపర్కాన్ని వివాహంతో సమానం చేయలేడని మనకు తెలుసు. ఉదాహరణకు, 2 దినవృత్తాంతములు 11:21 ఒక రాజు కుటుంబ జీవితాన్ని వివరిస్తుంది: “రెహబాము పదునెనిమిదిమంది భార్యలను పెండ్లిచేసికొని అరువదిమంది ఉపపత్నులను తెచ్చుకొని యిరువది యెనిమిదిమంది కుమారులను అరువదిమంది కుమార్తెలను కనెను; అయితే తన భార్యలందరికంటెను ఉపపత్నులందరికంటెను అబ్షాలోము కుమార్తెయైన మయకాను అతడు ఎక్కువగా ప్రేమించెను.” ఈ పద్యంలో, కింగ్ రెహోబోవాంతో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉన్న ఉంపుడుగత్తెలను భార్యలుగా పరిగణించరు మరియు ప్రత్యేక వర్గంగా పేర్కొనబడింది.

అలాగే, 1 కొరింథీయులకు 7:2 వివాహానికి ముందు లైంగిక సంపర్కం అనైతికమని సూచిస్తుంది. లైంగిక సంపర్కం ఒక జంట వివాహం చేసుకోవడానికి కారణమైతే, అది అనైతికంగా పరిగణించబడదు, ఎందుకంటే ఈ జంట లైంగిక సంపర్కంలో పాల్గొన్న క్షణం వివాహం చేసుకున్నట్లుగా పరిగణించబడుతుంది. పెళ్లికాని దంపతులు లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండటానికి తమను తాము వివాహం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించడానికి ఖచ్చితంగా బైబిలు ఆధారం లేదు, తద్వారా భవిష్యత్ లైంగిక సంబంధాలన్నీ నైతికమైనవి మరియు దేవుణ్ణి గౌరవించేవిగా ప్రకటించాయి.

కాబట్టి, దేవుని దృష్టిలో వివాహం అంటే ఏమిటి? ఈ క్రింది సూత్రాలను పాటించాలని అనిపిస్తుంది: 1) అవసరాలు సహేతుకమైనవి మరియు బైబిలుకు విరుద్ధంగా ఉన్నంతవరకు, ఒక పురుషుడు మరియు స్త్రీ అధికారిక ప్రభుత్వ గుర్తింపు లభించే ఏమైనా కోరుకుంటారు. 2) ఒక పురుషుడు మరియు స్త్రీ సాంస్కృతిక, కుటుంబ, మరియు ఒడంబడిక పద్ధతులను అనుసరించాలి. 3) వీలైతే, ఒక పురుషుడు మరియు స్త్రీ “ఒక మాంసం” సూత్రం యొక్క భౌతిక కోణాన్ని నెరవేరుస్తూ వివాహాన్ని లైంగికంగా పూర్తి చేయాలి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

బైబిలు ప్రకారం ఏర్పాటు వివాహం అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries