మానవత్వమును గూర్చి ప్రశ్నలు


మానవుడు దేవుని పోలికెలో చేయబడ్డాడు అంటే అర్ధం ఏమిటి? (ఆదికాండము 1:26-27)

మనకు రెండు భాగములు ఉన్నాయా లేక మూడు భాగములు ఉన్నాయా?

మానవుని యొక్క ప్రాణము మరియు ఆత్మలకు మధ్యగల తేడాలు ఏమిటి?

వివిధ జాతుల యొక్క మూలము ఏమిటి?

ఆదికాండములోని ప్రజలు ఎందుకు అట్టి సుదీర్ఘకాలిక జీవితములను జీవించారు?

జాతివాదము, పక్షపాతము మరియు వివక్షలను గురించి పరిశుద్ధ గ్రంధము ఏమి చెప్తుంది?


మానవత్వమును గూర్చి ప్రశ్నలు