ఎందుకని ఆదికాండంలోని ప్రజలు అంతా చిర కాలం జీవించారు?ప్రశ్న: ఎందుకని ఆదికాండంలోని ప్రజలు అంతా చిర కాలం జీవించారు?

జవాబు:
అది ఒక మర్మంగా వుంది, ఎందుకని ఆదికాండంలోని ప్రజలు అంతా చిర కాలం జీవించారు అన్న వాస్తవం. బైబిలు వేదాంతపర పండితులు చాల రకాల పద్దతులను ముందుపెట్టారు. ఆదికాండం 5 వ అధ్యాయములో ప్రశంసించబడిన వంశావళిలో దేవుని సంతానమైన ఆదాము వంశావళినుండి- అదే వంశావళికిచెందిన దానినుండి మెస్సీయా ఉధ్భవించునని చెప్పబడింది. బహుశా దేవుడు ఈ సంతతిని ప్రత్యేకముగా చిరకాలము జీవించుటకు ఆశీర్వదించాడు ఎందులంటె వారి దైవత్వమును బట్టి మరియు విధేయతజీవితమును బట్టి. ఇది ఒక వీలైన వివరణ అయితే , బైబిలులో ఎక్కడకూడ ఆదికాండం 5లో వివరించినరీతిగా వ్యక్తులకు ప్రత్యేకముగా చిరకాలము జీవించుటకు హద్దు పెట్టినట్లులేదు. ఇంకా మనము చూచినట్లయితే, హనోకును మినహాయించి, ఆదికాండం 5 లో ఏ ఒక్కరి వ్యక్తులనుకూడా మరి ప్రత్యేకముగా దేవునిని వెంబడించారని గుర్తించుటలేదు. ఆసమయములో ప్రతిఒక్కరు ఆచిర కాలపు వ్యవధిలో వందలకొలది సంవత్సరాలు జీవించారనన్నట్లు కన్పడుతుంది. సుమారుగా చాలా విషయాలు దీనికి తోడ్పడుతుంది.

ఆదికాండం 1:6-7 జలముల మీది నొక విశాలము ఉందని చెప్తుంది, ఆవిశాలములోనున్న జలములు భూమియంతటిని ఆవరించియున్నవి. అ లాంటి జలములమీది విశాలమునుండియే సృష్ఠించబడిందె గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ మరియు ఇప్పుడు భూమిని భయకంపితులనుచేసే ధార్మిక శక్తిని రానీయకుండా అడ్డగించును. ఇది ఖచ్చితముగా ఆదర్శకరమైన జీవించే పద్దతులకు కారణమైయుండేది. ఆదికాండం 7:11 సూచించేదేటంటే, జలప్రళయం సమయములో, ఆకాశపు తూములు నుండి జలములు భూమిమీద ప్రవహించబడెను, ఆదర్శకరమైన జీవించే పద్దతులకు సమాప్తిచేసియుండేది. జలప్రళయం ముందు జీవితగడియలను ( ఆదికాండం5:1-32) ను జలప్రళయము తర్వాత వ్యత్యాసము చూడండి ( ఆదికాండం 11:10-32). జలప్రళయము తర్వాత , వయస్సు ఊహించని విధముగా జీవించే వ్యవధివెంటనే కాలం తగ్గిపోయింది.

ఇంకొక విషయమును విచారించినట్లయితే సృష్ఠి తర్వాత మొదటి కొన్ని తరాలు, మానవుని జన్యు సంకేత పదజాలము విలక్షణములు కలిగినదానిని అభివృధ్దిచేసెను. ఆదాము మరియు సంపూర్తియైన సృష్ఠి. రోగములకు మరియు బలహీనతలకు ఎక్కువగా నిరోధించే శక్తి సామర్థ్యత గలవారు. వారి తరువాతి సంతతి ఈ ప్రయోజనములను బాగా స్వాస్థ్యము చేసుకొన్నారు. అయినప్పటికిని కొన్ని తక్కువ తరగతికిచెందినవి. ఎక్కువ వ్యవధి, పాపమునకు కారణముగా, మానవుని జన్యు సంకేతపదజాలములు హెచ్చుగా కలుషితమయినవి, మరియు మానవులు కూడ మరణమునకు మరియు అనారోగ్యములకు బానిసలైపోయినారు. ఇది ఒకవేళ మానవ జీవించే వ్యవధి మరిఎక్కుగగా తగ్గుటకు కారణమైయుండవచ్చును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ఎందుకని ఆదికాండంలోని ప్రజలు అంతా చిర కాలం జీవించారు?