మానవుడు దేవుని స్వరూపములో తయారు చేయబడ్డాడు అంటే అర్థమేంటి? (ఆదికాండం 1:26-27)?ప్రశ్న: మానవుడు దేవుని స్వరూపములో తయారు చేయబడ్డాడు అంటే అర్థమేంటి? (ఆదికాండం 1:26-27)?

జవాబు:
సృష్ఠి చేసిన చివరి దినమున, దేవుడు చెప్పాడు "దేవుడు- మన స్వరూపమందు మన పోలికెచొప్పున నరులను చేయుదము(ఆదికాండం 1:26). దానితో, ఆయన ఆ"వ్యక్తిగత స్పర్శ"తో ఆ పనిని ముగించెను. దేవుడు నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికరంధ్రములో తన స్వంత జీవవాయువును ఊదెను (ఆదికాండం 2:7). దాని ప్రకారము, మానవుడు సృష్ఠి అంతటిలో ప్రత్యేకమైనవాడు, పదార్థముతో కూడిన శరీరమును, అశరీరముకాని ప్రాణమును/ ఆత్మను కలిగియున్నాడు.

దేవుని "స్వరూపమును" లేక "పోలికను" కల్గియుండటము అంటే, సూక్ష్మమైన మాటలలో మనము దేవునిని ప్రతిబింబించుటకు సృష్టించబడ్డాము. ఆదాము రక్తాన్ని మరియు శరిరము విషయములో దేవునిని ప్రతిబింబించలేదు. లేఖనాలు చెప్తున్నవి "దేవుడు ఆత్మయై యున్నాడు" (యోహాను 4:24) మరియు అందుచేత శరీరములేకుండ అక్షయుడుగావున్నాడు. ఏదిఏమైనా ఆదాము శరీరము దేవుని జీవమును అద్దములో అమర్చినట్లు ఉంది ఎందుకంటె సంపూర్తియైన ఆరోగ్యముతో సృష్ఠించబడ్డాడు మరియు మరణానికి లోనవుటకు కాదు.

దేవుని రూపము నిరాకారమైన మానవుని భాగాలను సూచిస్తుంది. ఇది జమ్తు ప్రపంచమును మానవుని వేరుచేస్తుంది,అతనిని దేవుడు భూమిమీదనున్న ప్రతిదానిని లోపరచి పాలించమనిన ఉద్దేశ్యాన్ని నెరవేర్చుటకు తగినవాడు (ఆదికాండం1:28), మరియు సృష్ఠికర్తతో సంభాషించుటకు వానికి శక్తి కలిగించాడు. అది మానసికంగా, నైతికంగా మరియు సాంఘీకంగా పోలికలోనున్నాడు.

మానసికంగా, మానవుడు వివేకముగల, స్వేచ్చానుసారుడు. మరొక మాటలో, మానవుడు హేతుబద్డంగా వివేచించగలడు, మరియు మానవుడు ఎన్నుకొనగలడు. ఇది కేవలము దేవుని ఙ్ఞానాన్ని మరియు స్వాతంత్ర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఎప్పుడైన ఒకడు యంత్రాన్ని కనుగొనగలడు, పుస్తకాన్ని రచించగలడు, సమతల్యపు పటాన్ని రంగుదిద్దగలడు, సర్వ మేళనాన్ని ఆనందింపచేయగలడు, లెక్కను గణించగలడు, లేక ఒక పెంపుడు జంతువుకు నామకరణము చేయగలడు, అతడు లేక ఆమె మనము దేవుని స్వరూపములోనున్నామనే వాస్తవాన్ని ప్రకటించగలరు.

నైతికంగా, మానవుడు నీతిమంతుడుగా మరియు సంపూర్తియైన నిర్ధోషత్వముతో సృష్ఠించబడ్డాడు, దేవుని పరిశుధ్దతను ప్రతిబింబింప చేస్తున్నాడు. తను చేసిన ప్రతిదానిని దేవుడు చూసాడు (మానవజాతి సహితము) మరియు దానిని "మంచిదిగా ఎంచాడు" (ఆదికాండం1:31). మన మనస్సాక్షి లేక "నైతిక దిక్సూచి" మన ఆది పరిస్థితిని గురుతుచేస్తుంది. ఒకడెప్పుడైన న్యాయాన్ని రాసినపుడు, చెడునుండి వెనుకకు తగ్గేంతవరకు, మంచి గుణమును పొగడును, లేక అపరాధాభావనను పొందునట్లయితే, ఒకడు నిశ్చయించుతున్నాదేంటంటే మనము దేవుని స్వరూపములో నున్నామని ఋజువుపరుస్తుంది.

సాంఘీకంగా, మానవుడు సహవాసానికి పుట్టినాడు. ఇది దేవుని త్రిత్వ స్వభావానికి మరియు ఆయన ప్రేమను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఏదేనులో, దేవునితోనే మానవునికి ప్రాధాన్యమైన సంభంధం వుండేది ( ఆదికాండం 3:8 దేవునితోనున్న సహవాసాన్ని చూపిస్తుంది), మరియు దేవుడు మొదటి స్త్రీని చేసి " నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు" (ఆదికాండం 2:18). ప్రతీ సారి ఒకరు వివాహము చేసుకున్నపుడు, స్నేహము చేసినపుడు, బిడ్డను ముద్దాడినపుడు, లేక సంఘంను హాజరయ్యినపుడు, అతడు వాస్తవాని చూపించేది మనము దేవుని పోలికచొప్పుననున్నామని రూఢిపరుస్తుంది.

ఆదాము దేవుని స్వరూపములో ఒక భాగముగ చేయబడినప్పటికి ఇష్ఠాన్ని ఎన్నుకొనడానికి అతనిలో సామర్థ్యత ఉన్నది. ఆయనకు నీతిమంతులుగాజీవించే స్వభావమున్నప్పటికి, ఆదాము సృష్ఠికర్తనే తృణీకరించి తిరుగుబాటుతో చెడ్డ కోరికను ఎన్నుకున్నాడు. ఆవిధంగా చేయుటవలన, ఆదాము తనలోనున్న దేవుని స్వరూపమును చెరిపాడు, మరియు ఆ నష్ఠాన్ని తన పోలికలోనున్న తన సంతతికి పాకించాడు (రోమా 5:12). ఈ దినాన్న, మనమిప్పటికి దేవుని స్వరూపమును కలిగియున్నాము (యాకోబు 3:9), గాని మనకు ఆపాపపు మచ్చలుకూడ ఉన్నాయి. మానసికంగా, నైతికంగా, సాంఘీకంగా, మరియు శారీరకంగా, మనము ఆ పాపపు తీవ్రతను చూపిస్తూనే ఉన్నాము.

మంచి సందేశమేంటంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తి విమోచించబడినపుడు, అతడు పూర్వపు కలిగిన దేవుని స్వరూపములోనికి పునరుద్దీకరించబడి, "నీతియు యధార్థమైన భక్తియుగలవారై, దేవుని పోలికెగా సృష్ఠింపబడిన నవీన స్వభావము ధరించుకొనవలెను" (ఎఫెసీయులకు 4:24). ఆవిమోచన కేవలము మనలను క్రీస్తునుండి వేరుచేసే ఆ పాపమునుండి రక్షించే యేసుక్రీస్తే రక్షకుడని, ఆవిశ్వాసముద్వారానే కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు (ఎఫెసీయులకు 2:8-9). క్రీస్తుద్వారా, నూతన సృష్ఠిగా ఆయన పోలికలోనికి మార్చబడినాము (2 కొరింథీయులకు 5:17).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


మానవుడు దేవుని స్వరూపములో తయారు చేయబడ్డాడు అంటే అర్థమేంటి? (ఆదికాండం 1:26-27)?